Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!

Za ostanatite e potrebna {ifra {to mo`e da ja dobiete dokolku ni se obratite na e-mail: urednik@makedonskosonce.com


Naslovna br. 288
SRE]NA 2000 GODINA

"...Onoj {to saka da raboti na prisoedinuvaweto na Makedonija kon Bugarija, Grcija ili Srbija, toj mo`e da se smeta za dobar Bugarin, Grk ili Srbin, no ne i za dobar Makedonec".

Goce Del~ev

br. 288 31/12/1999

Komentar

Intervju

Anketa

Politika

Sostojbi

Sredbi

  • Odr`ana tradicionalnata novogodi{na sredba na Premierot so pretstavnicite od verskite zaednici i religioznite grupi "MAKEDONIJA E BO@JO ^UDO" {uva: Marina STAMENKOVA

Knigi

Ekonomija

Zavisnost

Afera

Prilepska nedelna panorama

Istorija

Forum

Verata na{a Risjanska

PISMA

Kultura

Sport

Soveti

Copyright 1999 "MAKEDONSKO SONCE"