Spored anketata na mese~nikot "Makedonsko vreme"

MAKEDONEC, LI^NOST NA XX VEK E KRSTE PETKOV MISIRKOV

Podgotvil: Ceko BELOGRADI[KI

Ponatamo{niot redosled na Makedoncite, spored "Makedonsko vreme" koi dale zna~aen pridones vo borbata za nacionalna, kulturna i jazi~na afirmacija na Makedonecot se: 2. Goce Del~ev, 3. Bla`e Koneski, 4. Ko~o Racin, 5. Kiro Gligorov, 6. Nikola Karev, 7. Jane Sandanski, 8. Metodija Andonov ^ento, 9. Mihajlo Apostolski, 10. Kuzman Josifovski Pitu, 11. \or~e Petrov, 12. Dame Gruev, 13. Nikola Vapcarov, 14. Dimitrija ^upovski, 15. Lazar Koli{evski, 16. Vojdan ^ernodrinski, 17. Petre Prli~ko, 18. Slavko Janevski, 19. Pitu Guli, 20. Lazar Li~enoski, 21. Dimitar Vlahov, 22. Nikola Martinovski, 23. Mir~e Acev, 24. g.g. Dositej, 25. Dimo Haxi Dimov, 26. Vasil Glavinov, 27. Hristijan Todorovski Karpo{, 28. Pavel [atev, 29. Krste Crvenkovski i 30.Panko Bra{narov

Na{iot nedelnik, so cel da gi informira gra|anite na Republika Makedonija i ~itatelite niz celiot svet, prezede del od tekstot napi{an od glavniot i odgovoren urednik na "Makedonsko vreme", g. Jovan Pavlovski.

Krste Petkov Misirkov, filolog, etnolog, publicist, patriot i stradalnik, roden na 18 noemvri 1874 godina, vo selo Postol, nekoga{na Pela, prestolninata na Filip Vtori i Aleksandar Makedonski, e najzna~ajniot Makedonec na ova stoletie! Me|u stotina i stotina imiwa na zna~ajni Makedonci od site oblasti na nacionalnoto, revolucionernoto, politi~koto, dr`avnoto, op{testvenoto, duhovnoto, kulturnoto i sportskoto bitisuvawe na Makedonija vo izminative sto godini, li~nosti koi gi vgradile svoeto ime i svoeto delo vo utvrduvaweto i afirmiraweto na makedonskiot narod i vo borbata za makedonska dr`ava, od 329 u~esnici vo na{ata edinstvena po svojata sodr`ina anketa, 324 se opredelija za Krste Petkov Misirkov! Samo ~etvorica od niv ne go zapi{aa imeto na Misirkov, koj vo 1903 godina so svojata kniga "Za makedonckite raboti", kako i so svojata ponatamo{na nau~na, op{testvena i publicisti~ka aktivnost, s# do svojata smrt, gi postavi osnovite na sovremeniot makedonski literaturen jazik i go afirmira, niz kontinuiran proces, entitetot na makedonskiot narod i negovata posebnost. Krste Petkov Misirkov po~ina vo siroma{tija, od tumor na mozokot, vo Sofija, vo 1926 godina.

Spored izjasnuvaweto na u~esnicite na na{ata anketa "izbirame trieset Makedonci, koi vo dvaesettiot vek gi vgradile svoeto ime i delo vo utvrduvaweto i afirmiraweto na nacionalniot identitet na makedonskiot narod i vo borbata za makedonska dr`ava", redosledot na najzna~ajnite trieset Makedonci, po Krste Petkov Misirkov se: 2. Goce Del~ev, 3. Bla`e Koneski, 4. Ko~o Racin, 5. Kiro Gligorov, 6. Nikola Karev, 7. Jane Sandanski, 8. Metodija Andonov ^ento, 9. Mihajlo Apostolski, 10. Kuzman Josifovski Pitu, 11. \or~e Petrov, 12. Dame Gruev, 13. Nikola Vapcarov, 14. Dimitrija ^upovski, 15. Lazar Koli{evski, 16. Vojdan ^ernodrinski, 17. Petre Prli~ko, 18. Slavko Janevski, 19. Pitu Guli, 20. Lazar Li~enoski, 21. Dimitar Vlahov, 22. Nikola Martinovski, 23. Mir~e Acev, 24. g.g. Dositej, 25. Dimo Haxi Dimov, 26. Vasil Glavinov, 27. Hristijan Todorovski Karpo{, 28. Pavel [atev, 29. Krste Crvenkovski i 30.Panko Bra{narov.

Potoa sleduvaat: Mirka Ginova, Petar Pop Arsov, Metodija [atorov [arlo, Stra{o Pinxur, Cvetan Dimov, Venko Markovski, Pere To{ev, Petar Manxukov, Mil~o Man~evski, Hristo Uzunov i drugi.