Intervju so Vawa Lazarova

OSTANAV DOSLEDNA NA MAKEDONSKATA IZVORNA PESNA

Pi{uva: Dejan POPOVSKI

  • Poteknuvam od muzi~ko semejstvo kade {to otsekoga{ se peela makedonskata izvorna pesna, no koga tatko mi dozna deka peam, mi re~e: "Jas te prativ da bide{ u~itelka, a ne peja~ka"

Ne mi be{e seedno kako }e izleze razgovorot so g-|a Vawa Lazarova. Za prvpat vo mojata kariera, bev o~i v o~i so Vawa Lazarova. Iznajdovme pozitivna relacija i s# te~e{e onaka kako {to treba, na zadovolstvo od obete strani. So g-|a Lazarova si poprika`eme za s# i se{to, ~estopati so nasmevka na liceto, no i po nekoja solza koja taka spontano dojde koga bea spomenati humanitarnite koncerti, naj~esto nameneti za retardiranite deca ili za lu|eto bez osnovni sredstva za `ivot. Vo sekoj slu~aj po tri i pol ~asovno dru`ewe so nenadminatiot glas na izvornata makedonska narodna pesna, Vawa Lazarova, mi be{e pove}e od prijatno. Voobi~aeno, Vawa Lazarova najnapred ja pra{av za nejzinite po~etoci.

LAZAROVA: Se se}avam, na {esnaesetgodi{na vozrast, treba{e da se odi na nekoj natprevar vo Belgrad i mene me odbraa. Jas toga{ bev vo u~itelska {kola. Vo Belgrad peevme na Ta{majdan, jas ja peev pesnata "Legnala \ur|a na ramno gumno". Bev proglasena za najdobra i dobiv okolu tri iljadi dinari pari~na nagrada. Toa bea golemi pari za toa vreme...

Dali se se}avate na godinata, koga to~no se slu~i toa?

LAZAROVA: Mislam deka toa be{e tri godini po osloboduvaweto. Koga razbra tatko mi deka sum po~nala da peam, mi re~e, jas te prativ da bide{ u~itelka, a ne peja~ka. Inaku poteknuvam od selo Stracin, Kratovsko, i celoto moe semejstvo e svrzano so muzikata. Tatko mi i majka mi bea pesnopojci, brat mi sviri na gitara, a jas namesto u~itelka stanav peja~ka, no nikoga{ ne sakav da snimam novosozdadeni narodni pesni.

Dali vi be{e nudeno da snimate novosozdadeni narodni pesni?

LAZAROVA: Sekako deka mi bea nudeni takvi pesni. Za da snimam plo~a, treba{e da peam edna novosozdadena, edna izvorna. Jas ne sakav da gi izneveram moite slu{teli i nikoga{ ne prifativ da peam takvi pesni.

So koi muzi~ki imiwa najmnogu rabotevte vo toa vreme?

LAZAROVA: Najmnogu so Vasil Haximanov (tatko mu na Zafir), so Stevo Teodosievski itn. Od tie vremiwa imam dve plo~i so izvorni narodni pesni, a nekoi od tie pesni stanaa kako poim vo toa {to se narekuva makedonska izvorna pesna, kako na primer "So maki sum se rodila", pa ve}e spomenatata "Legnata \ur|a" itn.

Va{iot glas avtenti~no be{e prenesuvan i na mnogu drugi izdanija vo modernata muzika vo nekoi dene{ni vremiwa. Kako na primer, }e go spomenam proektot na grupata "Anastasija" od filmot "Pred do`dot", pa prviot album na Kiril Xajkovski... Kako Vie gledate na takvite izdanija, bidej}i sepak stanuva zbor za muzika koja vo slu~ajot na Kiril e takvo ili etno-tehno?

LAZAROVA: Jas sum voshitena od Zoki, Goran i Zlatko ~lenovite na "Anastasija", duri gi ~uvam ovde na fotografija. Tie se mnogu talentirani i znaat {to pravat vo muzikata. A za toa {to go pravi Kiril Xajkovski ne sum slu{nala i bi sakala da slu{nam na koj na~in toj go koristi mojot glas. Neodamna eden poznanik mi re~e deka Kiril ima napraveno mnogu ubava muzika kade {to sum i jas, no ne sum slu{nala a bi sakala, navistina.

Na Va{iot posleden samostoen koncert, na krajot Ve pridru`uva{e Zlatko Ori|anski od "Anastasija" i toa izgleda{e mnogu moderno. Kako go gledate toj spoj na izvorna pesna so modernata tehnologija?

LAZAROVA: Zlatko e prekrasno mom~e, toj taka go zamislil samiot kraj na koncerot vo MNT. Publikata be{e odu{evena, a koga publikata e zadovolna nema pri~ina i jas da ne bidam. Sre}na sum {to i mladite ja prifa}aat mojata pesna i peewe i mojot sleden proekt, koj so Ivo Jankoski }e go snimame na prolet }e bide mnogu poinakov od prviot kompakt-disk, toj nema da se prodava, tuku }e bide namenet za onie lu|e iskreni po~ituva~i na makedonskata pesna, za Makedonija.

Od kogo poteknuva idejata za snimaweto na Va{iot prv kompakt-disk na koj, pokraj prekrasnite pesni {to gi peete, na koricata od CD-to e pretstavena fotografija od Va{ite pomladi denovi?

LAZAROVA: Seta taa rabota e delo na Ivo Jankoski. Se vra}avme od pat zaedno so mojot soprug Du{ko Dimitrovski (poznat etnolog) i Ivo spomna deka ne bi bilo lo{o da se snimi eden disk. Poznavaj}i go Ivo kolku e vreden i ambiciozen, minavme na realizacija na albumot. Site pesni se nanovo snimani i ispeani, a mojata fotografija od koricata na diskot isto taka e ideja na Ivo, ednostavno mu se dopa|a{e taa fotografija i re~e deka taa }e bide na prvata strana od diskot.

Po izdavaweto na albumot Va{eto ime postojano be{e vo centarot na vniamenieto, dali go o~ekuvavte toa?

LAZAROVA: Jas ne o~ekuvav deka Ivo, po izleguvaweto na CD-to, }e napravi tolku golema reklama i navistina bev prijatno iznenadena. Toj znae toa da go pravi na mnogu profesionalen na~in. Bea snimeni televiziski emisii, bev pokaneta da peam na mnogu mesta, pa duri nastapuvav i vo Grcija.

Imate peeno na mnogu humanitarni koncerti. Kakvo e ~uvstvoto da se pee na eden takov koncert, osobeno za lu|eto za koi, tie koncerti se nameneti?

LAZAROVA: Veruvajte deka najte{ko mi e da peam na takvite koncerti. Koga gi gledam lu|eto za koi peam, premnogu se raz`alostuvam i mnogu ~esto peam so solzi vo o~ite. No, od druga strana, sakam da im pomognam, ako so ni{to drugo, barem so mojot glas. Prifa}am da peam na sekoj humanitaren koncert. Neodamna dobiv plaketa kako priznanie od g-|a Sne`ana Georgeivska. Peev na posledniot humanitaren koncert {to go organizira{e taa. Jas ne ja poznavav li~no, no bev po~estena koga prijde da mi ~estita.

Dali nekoga{ ste se obidele da zapeete nekoja zabavna pesna i dali vo pomladite denovi Vi bila ponudena takva varijanta?

LAZAROVA: Vo pove}e navrati i toa mi be{e nudeno, no nikoga{ ne sum pomislila seriozno deka treba da peam zabavno. No, vo sklop na ona {to dene{nive deca go pravat kako muzika izleguva deka moeto ime e prisutno i vo modernata muzika {to mi imponira vo sekoj slu~aj.

G-|a Lazarova ste go propatuvale svetot, ka`ete ni slu~ka od nekoe patuvawe?

LAZAROVA: Slu~ki, se razbira ubavi, ima navistina mnogu. Nikoga{ nema da go zaboravam moeto peewe vo London, pred britanskata kralica, ili na edno patuvawe vo SAD, od na{i lu|e, mi be{e ponudeno da peam na nekoja kr{tevka ili imenden. Jas rekov deka na takvi semejni veselbi nikoga{ ne zemam pari, }e dojdam, }e se proveselime i }e zapeeme zaedno, taka i be{e. Potoa mi be{e stavena zabele{ka od nekoi na{i muzi~ari zo{to taka sum postapila no, jas nikoga{ ne sum aludirala da zemam {to pove}e pari na smetka na mojata kariera. Kaj mene glavna uloga ima moeto srce, mojata du{a, vo kakov spomen }e ostane i moeto ime po site tie nastapi, toa mi e najva`no...

Pokraj peeweto Vie imate u{te edno hobi, pleteweto i vezeweto

LAZAROVA: To~no taka. Eve, sega spletov edno xemper~e za mojot dvegodi{en vnuk, a naskoro treba da e pojavi eden katalog so ra~ni raboti.

Za kraj na ovoj razgovor imate li nekoja poraka za site lu|e, Va{i po~ituva~i na makedonskata izvorna pesna?

LAZAROVA: Gi sakam site lu|e i sakam site da `iveat vo mir i blagosostojba. Gi sakam i `ivotnite i prekrasno drugaruvam so mojata ma~ka, koja{to navistina e mnogu umna. Sre}na sum {to site nie koi sme vo nekakvi poodminati godini do~ekavme da `iveeme vo samostojna, suverena Makedonija. Prekrasno e ~uvstvoto da si svoj.