Епистемиологија на ономастиката на Панонија – 1 дел

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТАНА ПАНОНИЈА (ДЕЛ I) Археолошките откритија на некои локалитети во Панонија, како што се Лепенски…

Митолошка и теонимска ономастика на Папонија

МИТОЛОШКА И ТЕОНИМСКА ОНОМАСТИКА НА ПАНОНИЈА Ороними Делото „Од Панонија до Егеј“ од АнтонијеШкокљев-Дончо и Славе.Николовски-Катин,…

Митолошка и теонимска ономастика на Панонија – Хидроними

Хидроними Дунав е меѓународна река, по големина втора во Европа (по Волга), најголема на српските простори…

Митолошка и теонимска ономастика на Панонија – l дел

Хидроними Дунав е меѓународна река, по големина втора во Европа (по Волга), најголема на српските простори…