СУДБИНАТА НА ПОДЕЛЕНА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА ОД 1939 ДО 1949 ГОДИНА

По завршувањето на Големата војна и на Советската болшевичка револуциjа, големите сили биле во рушевини и…

СУРОВАТА СУДБИНА НА ПОДЕЛЕНА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА

На 18 декември 1936 година, диктаторската влада на Метаксас обjавила еден законски акт “За активноста против…

ШТО ПИШУВАЛЕ ТУЃИТЕ АВТОРИ ЗА СЛОВЕНИТЕ НА БАЛКАНОТ?

“Античкото движење на Словените (Венетите) кон запад и подоцна движењето на Јужните Словени кон исток, се…

ДЕЛ ОД СУРОВАТА СУДБИНА НА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА

Нападот врз Мала Азиjа бил “ексклузивна грчка инициjатива”, без благослов од силите на Антантата и, како…

ДОКАЗИ ДЕКА ПРЕДИСТОРИСКИТЕ МАКЕДОНЦИ НЕ БИЛЕ ГРЦИ

Горе изнесеното е во согласност со независните резултати од истражувањата во Република Македонија кои не само…

ДЕЛ ОД СУДБИНАТА НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Штом централните сили биле истерани од грчките територии, грчката влада, со усвојување на ЗАКОНОТ 1051, инаугурирала…

СОСТАВ НА АНТИЧКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА БАЛКАНОТ

Венетските натписи од Дура-Еуропос им даваат тежина на се’ уште посредните докази за нашата првобитна претпоставка…

СУРОВАТА СУДБИНА НА МАКЕДОНИЈА ОД 1912 ДО 1939 ГОДИНА

Сепак, изгледа дека Бугариjа го претпочитала друштвото на Централните сили; можеби тие и понудиле поголем дел,…

ДЕЛ ОД ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ ЗА НАСЕЛУВАЊЕТО НА БАЛКАНОТ

Аргументирајќи дека индоевропското проширување се случило неколку милениуми порано отколку што тврди Ринфру, Алинеи обезбедува докази…

Балканските војни и Македонија

Восхитувањето од слободата спласнало брзо, како што пламените jазици од селата што гореле го запалиле ноќното…