Дел од „Библискиот речник“

Во ова продолжение ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини…:…

ОД СВЕТИ ПЕТАР – ЕДЕН ОД ТРОЈЦАТА ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ – ДО ТЕРМИНОТ ПОМАЗАНИЕ

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

ОД АПОСТОЛОТ СВЕТИ ПАВЛЕ (САВЛЕ) – ДО КНИГАТА ПЕСНАТА НАД ПЕСНИТЕ (29)

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …