Предлог измените на Законот за лична карта пред Комисијата за политички систем

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за лична карта, во прво читање, е на дневен ред на денешната седница на собраниската Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците.

– Со предлагањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта се цели кон проширување на можностите кои би ги имале припадници на заедниците во процесот на издавање на личната карта, а во насока на јазикот на кој ќе им се печати образецот на личната карта, како и на јазикот на податоците кои ќе се впишуваат во неа, наведува Владата во образложението.

Со Законот за употреба на јазиците, се појаснува, јасно се дефинирани јазиците кои се службени на територијата на Република Северна Македонија, е пропишано дека на целата територија на Република Северна Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Дополнително, согласно наведениот закон и друг јазик што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните (албански јазик) е исто така службен јазик и неговото писмо. Во контекст на наведеното, и пред донесувањето на Законот за употреба за јазиците беа предвидени идентични законски решенија за конкретните прашања поврзани со двата службени јазици на територијата на Република Северна Македонија, а кои терминолошки се разликуваат во однос на новите законски решенија. Ваквите законски решенија и досега беа имплементирани во позитивното законодавство на Република Северна Македонија, се наведува во образложението.

Според Предлогот, во однос на другите припадници на заедниците кои живеат на територијатата на Република Северна Македонија (Срби, Власи, Турци, Роми, Босанци), а се помалку од 20 проценти од граѓаните на Република Северна Македонија, со донесувањето на новиот Закон за употреба на јазиците се пропишува дека образецот на личната карта ќе им се издава и на јазикот и писмото кој го употребуваат тие граѓани, а исто така им се остава и можноста на нивно лично барање податоците за личното име кои се впишуваат во личната карта да бидат напишани и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.

Членот 2 од Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта е преодна одредба која предвидува дека личните карти кои го содржат натписот ,,Република Македонија“ издадени до денот на отпочнување на примената на овој закон, ќе важат до рокот на важење кој е наведен во личната карта, но не подолго од 12 февруари 2024 година. Предложената измена е во насока на усогласување на законот со рокот предвиден во член 3 од Уставниот закон за спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19), односно пет (5) години од стапувањето во сила на уставните измени.

Законските измени и и дополнувања, според предлогот, треба да се применуваат од 1 јули годинава.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *