Општина Крива Паланка ќе воведе електронско одвивање на седниците на Совет и слободни зони со безжичен интернет

Електронско одвивање на седниците на општинскиот Совет, воспоставување зони со безичен интернет на пповеќе фреквентни локации во Крива Паланка и пристапност на веб-страната на општината се само дел од новитетите предвидени со Програмата од областа на развојот на информатичко-комуникациската технилогија за претстојната, 2018 година во општина Крива Паланка.

Целта на Програмата која ќе се имплементира со средства во висина од околу седум милиони денари, е да се подобрат ефикасноста и транспаернтноста во работењето на админицтрацијата, квалиетот на услугите , а водено и намалување на трошоците во работењето со општимално користење на ИКТ-технологиите, наведуваат од општината.

Оттаму посочуваат дека сегашниот модел на припрема и одвивање на седнициет на Совет е застарен и има потреба од надградба со современи ИКТ-решенија. Планирано е од 2018 година електорнски прстап до сите архивирани материјали, одлуки , решенија, службени гласници и слично.

Планирана е пристапност на општинската интернет страница за да можат лицата со попреченост да дојдат до содржините, да ги користта и разберат, а за оваа намена потребна е имплементација на софтверско решение со примена на одредени стандарди, за да се овозможи задоволителен пристап на лицата со различни видови попреченост.

Слободните интернет зони е планирано да с евоведат на неколку фреквентни локации во градот, за граѓаниет да имаат квалитеттен пристап до повеќе информации, но и комуникација со локланата власт, при што по електронски пат ќе можат да с еинформираат за тековните активности , а и преку веб-страната да пријават проблеми со кои тековно се соочуваат.

Со Програмата за ИКТ во 2018 година локалната самоуправа на Крива Паланка планира и имплементација на ГИС-географски информативен систем, воведување меѓународен стандард за системите за управување со квалитет , инвестирање во ИКТ-опрема, софтвери и хардвери , лиценци и слично.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *