Цркви и манастири низ Македонија што го носат името на Пресвета Богородица

Сo одгед на развиениот култ на Пресвета Богородица во Република Македонија направивме обид да ги регистрираме црквите и манастирите што го носат нејзиното име. Постигнатите резултати ги наведуваме по епархии. Разбирливо е дека списоците не се завршени и целосни, заради што ќе следат дополнувања.

СКОПСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ

ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Матка – манастир Света Богородица

2. с. Побожје – манастир Света Богородица

3. с. Љубанци – Света Богородица

4. с. Мирковци – параклис Света Богородица

5. с. Бањани – манастир Света Богородица (Д. Забел)

6. с. Бањани – манастир Св. Благовештение (Г. Забел)

7. с. Бразда – манастир Света Богородица

prespa11-2
Света Богородица во Матка

8. с. Ракотинци – Света Богородица

9. . Сушица – Света Богородца

10. с. Кучково – Света Богородица

11. Скопје – Света Богородица

12. с. Ракотинци – Света Богородица

13. Викенд населба Моране – Света Богородица

14. с. Мралино – Света Богородица

15. Државна болница – Скопје – Свето Благовештение

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. .с. Арвати – Рождество на Пресвета Богородица

2. с. Бач – Света Богородица

3. с. Бити – Света Богородица

4. с. Бела Црква – Света Богородица

5. с. Брајчино – Света Богородица

6. с. Бучин – Света Богородица

7. с. Велушина – Света Богородица

8. с. Велесело – Света Богородица

9. Варош – Света Богородица

10. Варош – Воведение на пресвета Богородица

11. с. Врбец – Света Богородица

12. с. Гнилеш – Света Богородица

13. с. Граешница – Воведение на пресвета Богородица

14. с. Големо Радобил – Света Богородица

15. с. Горно Село – Света Богородица – црква

15. с. Горно Село – Света Богородица – манастир

16. c. Горно Српци – Света Богородица

17. с. Долно Дупени – Света Богородица, манастир

18. с. Долнени – Света Богородица

19. с. Драгожани – Света Богородица

20. с. Добромири – Света Богородица

21. с. Ѓавато – Света Богородица-црква

22. с. Ѓавато – Света Богородица-манастир

23. с. Евла – Света Богородица

24. с. Журче – Света Богородица

25. с. Железнец – Света Богородица

26. с. Јанковец – Успение на пресвета Богородица

27. с. Канино – Света Богородица

28. с. Крклино – Света Богородица

29. с. Кравари – Успение на света Богородица

30. с. Кадино – Света Богородица

prespa11-3
Света Богородица, Трескавец

31. с. Костинци – Света Богородица

32. с. Кривогаштани – Воведение на пресвета Богородица

33. Крушево – Света Богородица

34. с. Крани – Успение на пресвета Богородица

35. с. Курбиново – Света Богородица

36. с. Лопатица – Света Богородица

37. с. Лагово – Света Богородица

38 Љубојно – Света Богородица

39. с. Мажучиште – Света Богородица

40. с. Манастир – Света богородица

41. с. Марул – Света Богородица

42. с. Маргари – Света Богородица

43. с. Мало Коњари – Света Богородица

44. с. Нивици – Света Богородица

45. с. Никодин – Дсвета Богородица

46. с. Паралово – Света Богородица

47. с. Подино – Света Богородица

48. с. Пешталево – Света Богородица

49. с. Растоица – Света Богородица

50. с. Старавина – Света Богородица

51. с. Слоештица – Света Богородица

52. с. Суводол – Света Богородица

53. с. Селце – Света Богородица

54. с. Средорек – Света Богородица

55. с. Сливница – Света Богородица

56. с. Тепавци – Света Богородица

57. с. Трново – Света Богородица

58. с. Трновци – Рождество на пресвета Богородица

59. с. Тројаци – Света Богородица

60. с. Црничани – Света Богородица

61. с. Штавица – Света Богородица

БРЕГАЛНИЧКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Д. Липовиќ – Света Богородица

2.. с. Злеово – Света Богородица

3. с. Балканска – Света Богородица

4. с. Њеманици – Успение на Богородица

5. Злетово – Света Богородица

6. с. Чифлик – Света Богородица

7. с. Борилчево – Света Богородица

8. с. Тработивиш – Успение Богородично

9. Делчево – Успение Богородично

10. Каменица – Успение Богородично

11. Пробиштип – Успение на пресвета Богородица

12. Ново Село – Успение на пресвета Богородица

13. с. Ињево – Света Богородица

14. с. Ракитец – Света Богородица

15. Ново Село – Покров Богородичен

16. Делчево – м. Покров на пресвета Богородица

17. с. Цера – Покров на пресвета Богородица

18. с. Пантелеј – м. Раѓање на пресвета Богородица

19. с. Ѓуриште – м. Света Богородица

20. Делчево – м. Света Богородица -Балаклија

21. с. Воиславци – м. Света Богородица

22. с. Оризари – м. Света Богородица -Добра Вода

23. с. Пиперово – м. Света Богородица

24. с. Пресека – м. Успение на пресвета Богородица

prespa11-4
Света Богородица во Делчево

ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И

МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. Каменско Охрид – Света Богородица

2. с. Велестово – Света Богородица

3. с. Скребатно – Света Богородица

4. с. Волино – Света Богородица

5. с. Ботуб – Света Богородица

6. с. Завој – Света Богородица

7. Ново Село – Света Богородица

8. с. Ростуше – Света Богородица

9. с. Мелничани – Света Богородица

10. с. Дрслајца – Света Богородица

11. с. Модрич – Света Богородица

12. Македонски Брод – Света Богородица

13. с. Манастирец – манастир Света Богородица

14. Кичевско – Света Богородица Пречиста

prespa11-5
Света Богородица, Кичево

15. с. Речани – Света Богородица

16. с. Кленоец – Света Богородица

ПОЛОШКО-КУМАНОВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.c. Никуљане – Света Богородица

2. с. Матејче – Света Богородица

3. с. Орашац – Света Богородица

4. с. Орах – Света Богородица Карпина

5. с. Пчиња – Света Богородица

6. с. Челопек – Манастир Света Богородица

7. с. Јанче – Света Богородица

8. с. Битуше – Света Богородица

9. Гостивар – Света Богородица

10. с. Леуново – Света Богородица

11. с. Ростуше – Света Богородица

12. с. Ранковци – Света Богородица

13. с. Шлегово – Света Богородица

14. с. Беловиште – Света Богородица

15. с. Брезно – Света Богородица

16. с. Гајре – Света Богородица

17. с. Јелошник – Света Богородица

18. с. Новаќе – Света Богородица

prespa11-6
Света Богородица во Тетово

19. с. Отуње – Света Богородица

20. с. Сараќино – Света Богородица

21. с. Сетоле – Света Богородица

22. с. Теарце – Света Богородица

23. Тетово – Света Богородица

ПОВАРДАРСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.Велес – Света Богородица

2. Крива круша – Света Богородица

3. с. Ореше – Света Богородица

4. с. Ораов Дол – Света Богородица

5. с. Бистрица – Света Богородица

6. с. Согле – Света Богородица

СТРУМИЧКА МИТРОПОЛИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.м. Вељуса – Света Богородица Елеуса

2. с. Бориево – Раѓањето на пресвета Богородица

3. с. Василево – Успението на пресвета Богородица

4. с. Вељуса – Успението на пресвета Богородица

5. с. Вландевци – Успението на пресвета Богородица

prespa11-7
Света Богородица, Вељуса

6. с. Секирник – Успението на пресвета Богородица

7. Беровска парохија – Рождество на пресвета Богородица

8. Беровска парохија – Успение на пресвета Богородица

9. Беровска парохија – м. Света БогородицА – Балаклија

10. с. Двориште – Рождество на пресвета Богородица

11. с. Смојмирово – Успение на пресвета Богородица

12. Источен Петок – Балаклија – Света Богородица

13. Источен Петок – Балаклија – Света Богородица

14. с. Робово – Успение на Пресвета Богородица

Инаку,, сите досегашни и идни продолженија за св. Дева Марија се дел од монографијата „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Слимничка во Преспа” чиј автори се д-р Вера Стојчевска-Антиќ и публицистот Славе Николовски-Катин. Ова значајно моногравско дело е посветена на дел од вистината за Дева Марија. Книгата е содржински богата во однос на култот на Дева Марија проследен со текстови од многу книги посветени на нејзиниот живот и дело.

Оваа значајна и по многу нешта единствено дело е исто така посветено на Пресветата Дева Марија и на Слимничкиот манастир изграден во 1607 година, кој одбележува 410 години од своето постоење.

Продолжува …

Пишуваат:

Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВКА-АНТИЌ и

СЛАВЕ КАТИН

SHARE