ЕЛАГОНЦИ И ЛИНКЕСТИ -БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА

ПЕЛАГОНЦИ И ЛИНКЕСТИ  Пеоните го населувале Балканот јужно од Дарданите, помеѓу Тракијците, Пелагонците и Македонците. Живееле…