НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА ДЕЛОТО „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ“ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН

Информативните гласила во македонска дијаспора во голем број случаи го носат името “Македонија”, кое јасно говори…