Историски факти за селото Велушина

Како и населението од повеќето села, и велувци го напуштаат рамничарскиот и плоден крај и бегаат в…