ДУХОВНО – НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО ВЕЛУШИНА, БИТОЛСКО

Велушина, несомнено, е единственото село во регионот со четири цркви и еден манастир, што претставува своевидна…

Историски факти за селото Велушина

Како и населението од повеќето села, и велувци го напуштаат рамничарскиот и плоден крај и бегаат в…