Дискусија за управување со ИПА

Евротинк – Центар за европски стратегии и Фондацијата отворено општество – Македонија денеска организираат презентација на студијата и панел дискусијата: „Управување со инструментот за претпристапна помош – практики и предизвици“.

Во документот се анализира искористеноста на фондовите на ЕУ во Република Македонија преку Инструментот за претпристапна помош (2007-2013). Акцентот е ставен на средствата што се управуваат преку децентрализираниот систем за имплементација.

Главната цел е наодите добиени од анализата да се користат за промовирање на подобро искористување на европските фондови, особено како препораки кои би можеле да се користат за Инструментот за претпристапна помош за периодот 2014-2020 година (ИПА2).

Панел-дискусијата треба да поттикне дебатата и соработка меѓу актерите кои се вклучени во процесот на пристапување во ЕУ, како државни така и недржавни, преку подобрување на меѓусебните партнерски односи во искористувањето на европските фондови.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *