ТЕКСТ ЗА ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН ОД ПРЕД 47 ГОДИНИ

ПРВ ВОКАБУЛАР НА НАУЧНА И СТРУЧНА ЛИМНОЛОШКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Славе Николовски-Катин: „Англиско-македонски лимнолошки лексикон“, Хидробиолошки завод. Охрид, 1986 година 

          Неодамна во издание на Хидробиолошкиот завод од Охрид излезе од печат првиот лексикон во македонската двојазична лексикографија (и несамо во неа), во којашто се обработени научни и стручни термини од областа на хидробиологијата на копнените води – лимнологијата, на Славе Николовски-Катин, новинар, преведувач од Скопје.

           Овој двојазичен речник е работен спорен најновите достигнувавања на толковните термини во интернационална и стручна  лексика којашто е базирана на грчка и латинска основа. Авторот овде успешно врши адаптација според морфолошките особености на англискиот јазик којшто го користи како извориште  и основа, а  потоа термините ги приопштува на соодветни еквиваленти во македонскиот литературен јазик.

            Во преполнетата сала на Здружението на новинарите на Македпнија, Лексиконот го претсавија д-р Борис Оцески, директор на зХидробиолошкиот завод, проф. Д-р Јонче Шапкарев, професор на Биолошкиот факултет и д-р Јадранка Серафимова – Хаџишче, научен рботник во Хидробиолошкиот завод во Охрид.

            На промоцијата беше речено дека во  овој првенец на македонската научна и стручна лексикографија се застапени термини, изрази и поими од областа на биолошките  и биотехничките науки, со посебен акцент на лимнологијата. Тој се појавува како резултат на авторовите повеќегодишни истражувања и преведувачка дејнос  на полето на хидробиологијата на копнените води остварени во Хидробио-лошкиот завод во Охрид и на други места. Самиот факт што лексиконот содрши околу 4.000 терминолошки изрази, на 206 страници,  со стручни толкувања, говори за сериозноста  и значењето на ова дело, прво од ваков вид во нашатаа Република.

             Покрај термините, во лексиконот се дадени толкувања на биолошките знаци и симболи, геолошките периоди и епохи, хемиските елементи и нивните ознаки, термилошка скала, како и англиски и американски  мерки за должина, површина, тежина, како и нивнит однос спрема метричките мерки.

             Имајќи во предвид дека хидробиологијата со своите гранки океанографијата и лимнологијата претставува интердисциплинарна област, се’ повеќе расте бројот на научните  работници коишто се занимаваат со испитување на акватичните екосистеми од био-лошки, физички, хемиски, геолошки, геоморфолошки, рибарствен и од многу други аспекти. Затоа  и појавата на  англиско- македон-скиот лексикон на Славе Николовски-Катин претставува мошне корисен прирачник на научните и стручните работници, студентите, учениците и воопшто на сите проучувачи и интересенти за водните екосистеми, заштитата на акватичната средина, човековата око-лина и друго.

           Со богатство на термини и ползуваната литература од лимнолошки и друг вид од повеќе странски јазици, со јасност на толкување на изразите, овој вокабулар пополни една страница која од поодамна се чувствуваше во нашата лимнолошка терминологија и претставува значајно достигнување на младата македонска лексикографија.

Бл. Стоичковски  

(Текстот е објавен во списанието “Макединија“,ГЛАСИЛО НА Матицата на иселениците од Македонија во бр,401,IX-1986)

1ege2888
1ege28888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *