„АНГЛИСКО-МАКЕДОНИОТ ВЕТЕРИНАРЕН РЕЧНИК“ – ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС ВО ВЕТЕРИНАРНАТА НАУКА (10)

ДЕЛ ОД ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН 

Подготовката на Англиско-македонски ветеринарен речник“,е во коавторство на Славе Катин со професорите м-р Илинка Дракулевска – Гру­бо­виќ и д-р Нико­ла Јордановски. Во овој речник, кој е прва публикација од ваков вид кај нас, собрани се околу 15.000 зборови кои се употребуваат во вете­ри­нарската стручна литература. Рецензенти на ова дело се: Д-р Цветан Мицевски, д-р Михаило Зориќ и д-р Зозо Мургоски

Станува збор за термини од ветерината, сточарството, земјоделието и другите сродни науки, со акцент на ана­то­мијата и физиологијата на домашните животни и заштитата, од­гле­­ду­ва­њето, производството, преработката на сточарските производи, репро­дукцијата и исхраната на добитокот, прерабоката на млекото, ме­со­то и други производи, како и термини од механизацијата во ветерината, земјоделието и сточарството, се вели во предговорот на овој речник, од неговите автори. 

Се знае дека  англискиот јазик зафаќа големо просторно подрачје и на него е напишан најголем број стручна и научна литература. Таков е случајот со бројни списанија и разновидни научни и стручни публикации од областа на ветерината, земјоделството и исхраната. Тој е еден од најзначајните јазици во светот. Англискиот јазик е јазикот на науката, техниката, кореспонденцијата, уметноста, бизнисот.

Во последно време во светот бројни научни и стручни дисциплини се развиле во таа мерка што обичните двојазични реченици не можат да ги задоволат нивните потреби. Затоа, речиси во сите земји се печатат посебни двојазични стручни и научни речници и друг вид литература од многубројни научни дисциплини. Во нашата земја, пак, на стручњаците од областа на ветерината и на сродните науки и служби им недостига речник кој ќе им ја олесни работата, пред се, во следењето на литературата и комуницирањето на англиски јазик.

Затоа, овој „Англиско – македонски ветеринарен речник“ е подготвен со цел да пополни една празнина во областа на лексикологијата на ветеринарната наука и да биде помагало на студентите по ветерина и на научните и стручни работници коишто го употребуваат англискиот јазик во областа на ветерината и другите сродни научни дисциплини. Во исто време, речникот може да биде користен во многу домови како потсетник, прирачник и помагало, бидејќи во него се застапени зборови, изрази, термини и поими сврзани со ветеринарната струка и другите блиски науки и области на англиски и на македонски јазик. 

„Англиско – македонски ветеринарен речник“, кој е прва публикација од ваков вид кај нас, собрани се околу 15.000 зборови кои се употребуваат во ветеринарската стручна литература. Во него се поместени термини од ветерината, сточарството, земјоделието и другите сродни науки, со акцент на анатомијата, физиологијата на домашните животни, заштитата, одгледувањето, производството, преработката на сточните производи, репродукцијата и исхраната на добитокот, преработката на млекото, месото и други производи, како и термини од механизацијата во ветерината, земјоделието и сточарството. Исто така, во речникот се собрани и термини од паразитологијата, ентомологијата, фитопатологијата, пчеларството, ловот и риболовот.

На промоцијата на Речникот во Клубот на новинарите, рецен­зен­тите д-р Михајло Зориќ и д-р Зозе Мургоски, истакнаа дека оваа зна­чајна публикација на Илинка Грубовиќ, Славе Николовски – Катин и Ни­кола Јордановски, е резултат на нивната долгогодишна практика во пре­ве­ду­вачката, научно-стручната и публицистичката дејност, која тие ја оствару­ваат во земјата и странство. Она што е значајно, е фактот дека овој Англи­ско-македонски ветеринарен речник, во издание на ре­но­ми­раниот из­давач „Матица македонска“, е единствен во македонската ве­те­ринарна лексикографија, очекуван од многу стручни и научни ин­сти­ту­ции и поединци.

„Со оглед дека англиското јазично подрачје е едно од најголе­ми­те во светот, разбирливо е што и користената литература е од тоа под­рачје. Речникот ќе им биде значајно помагало на оние кои се за­ни­ма­ваат со двојазична лексикографија за изнаоѓање на семантички ек­ви­ва­лен­ти во македонскиот јазик,“ итакна д-р Зозе Мирговски, професор на Фи­ло­лош­киот факултет, на промоцијата на ова дело.

Затоа и „Англиско-македонски ветеринарен речник“,во коавторство на Славе Катин со професорите м-р Илинка Дракулевска – Гру­бо­виќ и д-р Нико­ла Јордановски претставува значаен придонес во областа на ветерината, третирајки зборови, изрази и термини кои се употребуваат во англискиот јазик, да бидат достапни на македонски јазик.

Речникот е подготвен е со цел да пополни празнина во областа на ветеринарната  терминологија и да им помога на студентите и на научните работници кои користат англиски јазик во оваа област и други природни науки. Покрај тоа, речникот може да биде корисен во многу македонски и други домови како потсетник, прирачник и јазично помагало.

Продолжува

1Dusan RistevskiДУШАН РИСТЕВСКИ – МАКЕДОН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *