Бектеши: Потпишана предлог одлуката за раскинување на договорот за рудникот „Иловица“

Веќе е потпишана предлог-одлуката за едностран раскин на договорот со  Еуромакс рисурсис за рудникот „Иловица“ и за неа ќе следи владина процедура, информира денеска министерот за економија Крешник Бектеши.

Според него, решението на Второстепената комисија за одбивање на барањето за издавање дозвола за експлоатација на бакар и злато на локалитетот Иловица во општините Босилово и Ново Село на Еуромакс рисусрсис е конечна.  Министерството за економија постапило по ова решение и донело Одлука за едностран раскин на договорот, којашто ќеја достават до Владата.

– Одлуката на Второстепената комисија е конечна. Како Министерство за економија сме постапиле по таа одлука. Јас бев на службено патување, вчера се вратив на работа. Веќе е потпишана предлог-одлуката за едностран раскин на договорот со Иловица и сега ќе оди низ владини процедури, преку Генерален секретаријат, преку соодветните комисии и потоа на седница на Влада, каде треба да се расправа и да се донесе соодветна одлука, изјави Бектеши, одговарајќи на новинарско прашање.

Тој дополни дека многу внимателно ги следеле сите процедури и ги донеле сите претходни одлуки  со цел, како што рече, да не ја ставиме државата во незгодна ситуација, каде би можела да изгуби на арбитражен суд.

– Ние ги имаме нашите аргументи, другата страна секако има свои аргументи. Ако мислат дека би требало да одиме на некаков меѓународен суд, ние сме подготвени како држава и како Влада за да ги браниме нашите ставови, рече Бектеши, посочувајќи дека  Владата не носи емотивни туку одлуки во рамки на сите процедури и во рамки на Законот за минерални суровини поради што и малку се одолговлекла одлуката.

Владата на седницата од 25 јуни годинава го задолжи Министерството за економија да ја разгледа правната исполнетост на Барањето за издавање на дозвола за експлоатација на минерална суровина-бакар и злато на локалитетот „с.Иловица“ на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје и согласно законски определените услови, доколку се исполнети условите, со решение да го одбие барањето за издавање дозвола. Министерството за економија доби задолжение доколку се исполнети законските услови за одбивање на барањето за издавање дозволата до Владата да достави предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија.

Постапувајќи по овие заклучоци, Министерството за економија извршило увид во барањето и констатирало дека тоа барање заедно со приложената документација не се во согласност со закон и прописите, поради што донесе Решение за одбивање на барањето за издавање дозвола за експлоатација на 8 јули годинава.

Против ова решение концесионерот, во законски утврдениот рок, достави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при Владата на Република Северна Македонија. Постапувајќи по Жалбата против Решението за одбивање на барањето за издавање на дозвола за експлоатација бр.24-3391/2 од 08.07.2019 година, второстепениот орган донесе Решение УП бр.0810-102 од 05.09.2019 година, со кое се одбива Жалбата како неоснована.

Од Министерството за економија велат дека до овој момент не е пристигната каква било тужба од правниот субјект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *