Што да прави Славе Николовски – Катин со неговите 22 публикации со името Македонија?

 

golem1  golem2

An English–Macedonian Limnological Dictionary / Англиско–македонски лимнолошки лексикон, Хидробиолошки завод, Охрид, 1986, 1-206, (на англиски и македонски).  лимнолошки лексикон, Хидробиолошки завод, Охрид, 1986, 1-206, (на англиски и македонски).

Македонски холокауст, НИО „Студентски збор“, Скопје, 1990, 1-236 (на македонски).

golem3  golem4

Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и САД, НИО „Нова Македонија“, Скопје, 1991, 1-192, (на македонски).

Македонскиот иселенички печат, (НИО „Студентски збор“, Скопје, 1993, 1-254, (на македонски).

golem5  golem6

Македонски вознес, С. Николовски-Катин и Ф. Танаскова, МПЦ „Свети Климент Охридски“, Торонто, 1994, 1-232, (на македонски и англиски).

An English-Macedonian Bio-technical Dictionary Англиско-македонски биотехнички речник, „Македонска искра“, Скопје, 1994, 1-192, (на англиски и македонски).

golem7  golem8

English-Macedonian Veterinary Dictionary – И. Дракулевска-Грубовиќ, С. Николовски-Катин и Никола Јордановски, „Матица македонска“,  Скопје, 1996, 1-296, (на англиски и македонски).

Македонски иселенички паноптикум, Друштво за наука и уметност, Битола, 1996, 1-296, (на македонски).

golem9  golem10

Македонскиот клуб “Илинден 1903”-Хамбург (1978-1998), Ф. Танаскова, С. Николовски-Катин, „Македонска искра“ – Скопје, 1997, 1-86, (на македонски).

Македонците во САД и Канада,  „Македонска искра“ – Скопје, 2002, 1-382, (на македонски и англиски).

golem11  golem12

Речник во слики-Ајде да учиме англиски и македонски, (на турски јазик), – С. Николовски-Катин и И. Шабан, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.

Речник во слики-Ајде да учиме англиски и маке-донски, (на албаnски јазик), – С. Николовски-Катин и Л. Реџепи, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.

golem13  golem14

Речник во слики-Ајде да учиме англиски и македонски, (на влашки јазик) , – С. Николовски-Катин и З. Порчу, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.

Речник во слики-Ајде да учиме англиски и маке-донски, (на ромски јазик) , – С. Николовски-Катин и Љ. М. Демири, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.

golem15  golem16

Илинден 1903-2003 и македонските иселеници,„Македонска искра“ – Скопје, 2003, 1-232  (на македонски).

Придонесот на Македонците во светската цивилизација, А. Шкокљев-Дончо С. Николовски-Катин, „Македонска искра“ – Скопје, 2004, 1-346, (на македонски).

golem17  golem18

Macedonia in Ancient Times (Македонците во античкиот период), А. Шкокљев, С. Катин и Р. Стефов, „Македонска искра“, Скопје, 2010, 1-232, (на англиски).

The Balkans and Macedonia, A. Shkokljev-Doncho, S. Nikolovski-Katin, R. Srefov, „Контура“, Скопје, 2014, 1-308, (на англиски).

golem19  golem20

Македонски иселенички меридијани „Македонска искра“,Скопје, 2017, 1-592, (на македонски).

Израел и Македонија) „Македонска искра“,„Македонска искра“, Скопје, 2017, 1-394, (на англиски, македонски и хебрејски).

golem21  golem22

Macedonians in the World„Македонска искра“ и Фондацијата „Џорџ Атанасоски“, Скопје, 2018, 1-432, (на англиски јазик).

Александар Македонски, С. Катин и Г. Бранов „Македонска искра“, Скопје, 2019, 1-542 (на македонски).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *