Владата разреши и именува директори и членови на управни и надзорни одбори

Владата на денешната седница го усвои Предлог-законот за медијација и донесе одлука тој да биде испратен на усвојување во Собранието.

Целта на законот, како што информира владината прес-служба, е приближување на земјата кон Европската унија и со него се очекува да се овозможат услови за успешна примена во пракса, да се овозможи воедначена примена на законските одредби од страна на сите медијатори и да се промовира медијацијата и резултатите од нејзината примена.

На денешната 147. седница е усвоена и Информацијата врз основа на која се овозможува општина Сарај да ја започне постапката за изградба на спортско рекреативен центар во близина на селото Глумово, кој ќе го опфати и езерото Треска, и кој вклучува изградба на викенд населба, хотелски комплекс и спортско рекреативен центар за развој на еко туризам.

Владата ја усвои и Информацијата за Предлог-спогодбата со Република Србија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Србија и Северна Македонија

– Овие услови треба да помогнат во градењето на доверба помеѓу двете земји во однос на градењето на шемите за електронска идентификација кои ги користат, како и за меѓусебно признавање на средствата за електронска идентификација за безбедна електронска интеракција помеѓу граѓаните, претпријатијата и јавните органи со што ќе се зголеми ефикасноста на јавните и приватните електронски услуги, електронски деловни активности и електронското тргување, велат од Владата.

На денешната седница донесени се и повеќе одлуки за разрешување и именување на директори, в.д. директори и членови на управни и надзорни одбори на агенции, инспекторати, управи, државни претпријатија и јавни установи:

1. Висарa Риза за в.д. директор на Агенција за лекови и медицински средства МАЛМЕД

2. Милан Запровски за в.д. директор на Државен инспекторат за земјоделство

3. Емил Крстевски за в.д. директор на Државен архив на Република Северна Македонија

4. Арбен Вила за в.д. директор на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ

5. Дејан Богоевски за в.д. директор на Управа за сигурност во железничкиот систем

6. Пајазит Лика за в.д. заменик директор на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

7. Армир Садики за в.д. директор на Биро за јавни набавки

8. Ване Цветанов за в.д. претседател на Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ

9. Рефик Мустафа за в.д. директор на Управа за електронско здравство

10. Марјан Огненовски се разрешува од должноста од управител на Трговско друштво Нафтовод ДООЕЛ – Скопје

11. Зоран Исајловски за управител на Трговско друштво Нафтовод ДООЕЛ – Скопје

12. Милутин Станиќ се разрешува од должноста директор на Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

13. Славица Тодорова за директор на Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

ЧЛЕНОВИ НА УО и НО

1. Даниел Пауновски за Член на УО во Агенција за катастар на недвижности

2. Блажо Костов за Член на УО во Агенција за катастар на недвижности

3. Милан Данилоски за Член на НО во Друштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес

4. Зинија Фејзули за Член на УО во ЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски – Ростуше

5. Маја Срезоска за Член на НО во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта

6. Александар Стефановски за Член на УО во Фонд за иновации и технолошки развој

7. Николче Мијаковски за Член на УО во ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

8. Билјана Босилкова за Член на УО во ЈЗУ Општа болница Велес

9. Томислав Секуловски за Член на УО во ЈЗУ Општа болница Охрид

10. Драган Каровски за Член на УО во Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ

11. Стефанија Ташевска за Член на УО во ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје

12. Златко Маркоски за Член на УО во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта

13. Лидија Николовска Ташковска за Член на УО во ЈП за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ Скопје

14. Кире Туџаров за Член на УО во ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

15. Ана Милкова Катарова за Член на УО во ЈП за водостопанство Лисиче Велес

16. Влатко Величковски за Член на НО во ЈП Службен весник на РСМ

17. Марина Панчурова за Член на УО во ЈЗУ Здравствен дом Струмица

18. Гордана Заринска за Член на УО во ЈЗУ Општа болница Струмица

19. Орхидеја Шурбановска за Член во Национална комисија за учебници

20. Рухан Илјази за Член на УО во ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните установи универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје

21. Асим Дали за Претседател на совет на Институт за акредитација на РСМ

22. Александар Давидовски за Член на одбор на директори во Акционерско друштво Водостопанство на РСМ во државна сопственост

23. Соња Петрушевска за Член на НО во Развојна Банка на Северна Македонија

24. Мартин Велинов за Член на УО во ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина – Штип

25. Емилија Вачева за Член на УО во ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина – Штип

26. Љубица Зафирова за Член на УО во ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина – Штип

27. Игор Петков за Член на НО во АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост ЕСМ

28. Фросина Крстевска за Независен член на НО во АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост ЕСМ

29. Драгољуб Филиповски за Член на НО во АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Република Северна Македонија“ во државна сопственост

30. Виктор Андонов за Член на УО во Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

31. Илмија Шабани за Член на одбор за контрола на материјално-финансиско работење во ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови

32. Маријан Стојковски се разрешува од должноста член на УО во ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

33. Вероника Кокоромановска за член на УО во ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

34. Ана Рандевска се разрешува од должноста член на УО во ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

35. Сузана Јовановска Илиева за член на УО во ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

На денешната седница на Владата се донесени и Препораки до УО, и тоа:

1. Се препорачува на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат”- Скопје, за директор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат”- Скопје да го/ ја именува Беким Мемет.

2. Се препорачува на Управниот одбор на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на РСМ – Скопје, за директор на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на РСМ – Скопје да го/ ја именува Фестим Халили.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *