Владата беше информирана за иницијативи за концесии за геолошки истражување на повеќе локации

Владата на денешната седница беше информирана за поднесните иницијативи за започнување на постапка за доделување концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини во општините Неготино, Студеничани, Штип и Сарај, како и општините Прилеп и Долнени.

На денешната седница Владата ја усвои и информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, за вршење на дејност одгледување на коноп за медицински цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *