Општина Кисела Вода додели 55 ваучери за новороденчиња

Општина Кисела Вода додели нови 55 ваучери за новороденчиња, од кои 28 за женски и 27 за машки деца.

Локалната самоуправа доделува еднократната парична помош во висина од 6.000 денари на семејствата кои имаат принова и се со адреса на живеење на нејзината територија.

– Заинтересираните за добивање на оваа помош потребно е да поднесат барање и со него да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето и фотокопија од трансакциона сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена од моментот на раѓање на детето, соопштуваат од Општина Кисела Вода. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *