„Библискиот речник“: од Асос – морското пристаниште во северозападна Мала Азија, до Ваал – господарот или власникот, многубожечкиот бог на растот и плодноста

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско Сонце“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините… кои се…