ВИСТИНАТА ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕЛАТА НА СТРАНСКИ АВТОРИ

 Во Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ , меѓу другото, се вели…