ХАРМОНИКАТА НА  СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ 

Желбата на Стево за музиката, за свирењето не можеле да ја поколебаат ни студот ни гладот. Имал…