ФЕНИКИЈЦИТЕ И КАВКАСКИТЕ КОЛХИЃАНИ ГО КОЛОНИЗИРААТ ЗАПАДНИОТ БРЕГ НА БАЛКАНОТ

Доаѓањето на западните племиња на западниот брег на Балканот во праисторијата регистрирано е во митовите за…

Улогата на Ератостен и на останатите научници

  Бидејќи египетската македонска држава на Птоломејците станала светска поморска и континентална војна и економска сила,…

ЗНАЧЕЊЕ НА ПОИМИТЕ „ХЕЛЕНИЗАМ“ И „МАКЕДОНИЗАМ“

Поимот „хеленизам“ е воводен во историографијата од страна на германскиот историчар Дројзен 1877/78 година, во неговата…

ДВОЈАЗИЧНОСТА,  РЕЛИГИЈАТА И СИМБОЛОТ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ

Ристо Стефов (Crhis Stefou) во книгата History of the Macedonian People from Ancient Times to the Present30 изнесува…

ИЗВЕШТАЈ НА ШВАЈЦАРСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИКА „iGenea“

Швајцарскиот институт за генетика „иГенеа“ (извршен директор Imna Pazos), во студијата: Geneologie und Genetic arbeiten, во…