ИЗЛАГАЊА НА ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (7)

ДЕЛ ОД ЖИВОТОТ НА АТАНАС БЛИЗНАЈОВ ВО МОНОГРАФИИТЕ НА СЛАВЕ КАТИН

Искажувајќи ја благодарноста од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” на донаторот, ректорот на Универзитетот, проф. д-р Бранко Трпеновски, истакна дека сите вработени во оваа институција ќе се залагаат Фондацијата да ги реализира своите високи цели и да го најде вистинското место во високошколското образование.

Од името на Матицата на иселениците од Македонија, пак, претседателот Живко Василевски, истакнувајќи го вонредното значење на Фондацијата, меѓу другото, рече дека денес присуствуваме на еден свечен чин, кога првпат се формира фондација за помагање на талентирани студенти, под името „Атанас Близнакоф”.

Понатаму Живко Василевски изнесувајќи подробности од биографијата на сонародникот Близнаков го истакна неговото интересирање за слобдниот дел на Македонија, неговите посети заедно со својата сопруга Славка во 1958 година, во 1968 година и сега кога дефинитивно решиле да станат жители на главниот град на СР Македонија, Скопје.

Атанас Близнаков –подвлече претседателот на Матицата, Василевски– беше опседнат од мислата да направи нешто со кое ќе може да ѝ биде уште пополезен на татковината и на својот македонски народ. Така се роди иницијативата за основање на Фондацијата за помагање талентирани студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, која денес и се инаугурира.”

Од името на младината на Универзитетот, пак, Одлуката за формирање на Фондацијата ја поздрави студентката Јелена Димитријевиќ.

Откако беше образложена содржината на Одлуката, членовите на Советот го прифатија овој значаен документ за Фондацијата кој гласи:

Врз основа на член 36 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Универзитетскиот совет, на 148-та седница одржана на ден 18.04.1977 година донесе Одлука за основање Фондација ,,Атанас Близнаков” на Универзитетот во Скопје;

            – сонародникот Атанас Близнаков од Гери – Индијана, САД, сега живее во скопје, изразувајќи ја поврзаноста и љубовта кон својата татковина и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со последното завештение и тестамент остава средства за основање фондација за стипендирање на студенти кои покажуваат особени резултати во студиите;

          – до стапувањето на сила на тестаментот и последното завештение на Атанас Близнаков, висината на средствата ќе ги одредува именуваниот;

            – со средствата на Фондацијата ќе управува и политиката на инвестирањето ќе ја контролира Советот на фондацијата, кој го сочинуваат тројца постојани членови и тоа: Атанас Близнаков, Димче Стојанов – Мире и Томе Буклески – Маќули, како и 4 изборни членови именувани од Универзитетскиот совет со мандат од 2 години;

– сите членови на Советот на фондацијата ќе работат без надоместок;

– На Фондацијата можат да ѝ пристапуваат и други физички и правни лица од земјата и од странство;

– правата и обврските на новит членови на Фондацијата ќе се регулираат со актот за прифаќање на нивното членство.

Врз основа на оваа Одлука и последното завештение и тестаментот на Атанас Близнаков, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје треба да изготви Правилник на Фондацијата „Атанас Близнаков”.

Свечената инаугурација на новоформираната Фондација заврши со свечен коктел што за сонародникот Атанас Близнаков, неговата сопруга Славка и за многубројните присутни гости и членови на Универзитетскиот совет го приреди Универзитетот.

Во врска со Фондацијата „Атанас Близнаков” на 22.IX.1978 година, е составен записник пред Општинскиот суд Скопје II– Скопје, а е заверен под Р. бр. 123/78, т.е. составен по барање на Атанас Близнаков, од Гери, Индијана, САД, сега жител на град Скопје – СР Македонија, државјанин на Соединетите Американски Држави, по народност Македонец, за во судот да предаде тестамент на чување.

1ija2

Св. Кирил и Методиј

Идентитетот на завештателот Атанас Близнаков е утврден преку патната исправа – пасош на име Атанас Близнаков под број 02439565, издаден во град Чикаго – САД на ден 4 октомври 1976 година. Тој во судот предаде писмен тестамент составен пред сведоци, при што судот констатира дека писмениот тестамент е предаден отворен. Содржината внесена во тестаментот е пишувана на машина на 6-шест страни бела машинска хартија, а напишана на македонски јазик.

Исто така, од страна на завештателот е предаден истоветен примерок од тестаментот, составен пред сведоци, а содржината во овој примерок на тестаментот на 5-пет страници на бела машинска хартија е напишана на англиски јазик.

Тестаментот своерачно пред судот е потпишан од страна на завештателот и од страна на присутните сведоци при неговото составување.

Идентитетот на сведоците присутни при составување на тестаментот од страна на судот е утврден и тоа: На сведокот Димче Стојанов – Мире преку лична карта Рег. бр. 13742/74 издадена од СВР Скопје, на сведокот проф. д-р Иво Пухан, преку лична карта Рег. бр. 121950/68 издадена од СВР Скопје и на сведокот Трајан Бендевски, преку лична карта Рег. бр. 107197/67 издадена од СВР Скопје.

Тестаментот составен пред сведоци на македонски јазик и истоветниот примерок од тестаментот составен на англиски јазик, кој е доверен на чување на Општинскио суд Скопје И – Скопје, е примен лично од завештателот Атанас Близнаков, ставен во посебна обвивка и потоа запечатен со тркалест печат на Општинскиот суд Скопје I – Скопје.

На тој начин тестаментот во писмена форма составен пред сведоци на македонски јазик и истоветниот тестамент составен на англиски јазик е предаден во Општинскиот суд Скопје И доверен на чување во истиот суд.

Продолжува 

 Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *