ДЕЛ ОД ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН

Преведувачката работа во творечките активности на Славе Катин зазема значајно место во неговото творештво. Таа е дел од от ангажман во научно-истражувачката, публицистичката, информативно-пропагандната, кни­жевната и лексикографската сфера. Всушност, неговото прво дело An English–Macedonian Limnological Dictionary“             (Англиско–македонски лимнолошки лексикон),  кој е резултат на долгогодишната преведувачка работа на Славе Николовски-Катин. 

Така, Славе Катин го подготви An English-Macedonian Bio-technical Dictionary – „Англиско-македонски биотехнички речник“, кој е дело на издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје, а е отпечатен во 1994 година, на192 страници, на англиски и македонски јазик,чиј рецензенти се: Проф. д-р Јонче Шапкарев, д-р Борис Оцевски и д-р Владимир Цветковски..

Во воведот д-р Борис Оцевски, директор на Хидробиолошкиот завод во Охрид вели дека „Англиско-македонскиот био-технички речник“ е резултат на долгогодишната преведувачка работа Славе Катин, реализирана пред се’ во Хидробиолошкиот институт во Охрид. Подготвен е со цел да пополни празнина во областа на биотехничката терминологија и да им помогне на студентите и на научните работници кои користат англиски јазик во оваа област и други природни и биотехнички науки.

Речникот се состои од приближно 7.000 зборови и поими, изрази и термини поврзани со биотехничките науки. Англискиот јазик опфаќа многу голема област и тој е јазик на кој се напишани повеќето стручни и научни книги. Бројни списанија и разни научни и стручни списанија и прегледи од различни науки се напишани на англиски јазик. Затоа, англискиот јазик е еден од најважните јазици во светот. Англискиот е јазик на науката, технологијата, преписката, уметноста и бизнисот …

Делото „Англиско-македонскиот био-технички речник“ од Славе Николовски-Катин, е скромен придонес во научната работа на Хидробиолошкиот институт. За време на неговата подготовка, авторот ги користел најновите речници, енциклопедии, лексики, речник, научни публикации и друга литература на англиски и на други светски јазици..

Во сите земји во светот се печатат посебни двојазични стручно научни речници и лексикони од многубројни и различни дисциплини. Во нашата земја има голем број вакви помагала од различни области, но сепак недостига еден вид речник кој ќе ја олесни работата, пред се’, во следењето и користењето на компјутерскиот информативен фонд, кој речиси е исклучиво на англиски јазик.

Затоам публикацијата „Водич низ компјутерската терминологија“ чиј автори се Стеван Томовски и  Славе  Николовски-Катин, а е издание на „Македонска искра“ од Скопје, отпечатен во 2000 година , на 256 страници, на англиски и македонски јазик, чиј рецензенти се  проф д-р Елизабета Лазаревска и проф. д-р. Лилјана Марковска, треба да пополни една празнина во нашиот живот и, со својот скромен, но значаен фонд на зборови на англиски и на македонски јазик, го прави компјутерот достапен за сите слоеви на населението.

Во една ваква верзија на „Водичот низ компјутерската терминологија“ има функција на основно помагало и упатство во разјаснувањето на бројни термини, кои се врзани со компјутерската планетарна шема. Преку својот фонд на зборови на англиски јазик (над три илјади) а преточени преку толковното објаснување на македонски литературен јазик, корисниците имаат во своите раце помагало кое ќе ги воведе во богатата ризница на компјутерската терминологија.

При составувањето на речникот е користена и обемна стручна и научна литература на англиски, германски, руски, српски, бугарски, хрватски и македонски јазик, која придонесе „Водичот низ компјутерската терминологија“ да биде збогатен со бројни изрази, термини, зборови…

Инаку, Компјутерот е машина што може да се програмира за автоматски да извршува аритметички или логички операции. Современите компјутери можат да извршуваат генерички групи на операции познати како програми. Овие програми им овозможуваат на компјутерите да извршуваат широк спектар на задачи. Компјутерски систем е „комплетен“ компјутер кој вклучува хардвер, оперативен систем (главен софтвер) и периферна опрема потребна и употребена за „целосно“ работење.

Широк спектар на индустриски производи и производи за широка потрошувачка користат компјутери како контролни системи. Вклучени се едноставни специјални уреди како микробранови печки и далечински управувачи, како и фабрички уреди како индустриски роботи и компјутерски дизајниран, како и уреди за општа намена, како персонални компјутери и мобилни уреди како паметни телефони. Компјутерите го напојуваат Интернетот, кој поврзува стотици милиони други компјутери и корисници.

Раните компјутери требаше да се користат само за пресметки. Едноставни рачни инструменти им помагале на луѓето да прават пресметки уште од античко време. На почетокот на индустриската револуција, некои механички уреди беа изградени за да се автоматизираат долгите досадни задачи. Пософистицираните електрични машини направија специјализирани аналогни пресметки на почетокот на 20 век. Првите дигитални електронски машини за пресметување беа развиени за време на Втората светска војна.

Продолжува

1Dusan Ristevski ДУШАН РИСТЕВСКИ – МАКЕДОН

One thought on “ДЕЛ ОД ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *