Се укинува условот, земјоделците да ги подмират обврските кон УЈП за да добијат субвенции

Земјоделците веќе нема да бидат обврзани прво да ги подмират обврските кон УЈП за да добијат субвенции.

Ова е предвидено со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој.

– Се предлага за корисниците на средствата да престанат да важат условите за подмирени обврски по други основи кои не се во областа на земјоделството односно обврски за кои е надлежна Управата за јавни приходи и условот за подмирени обврски по основ на склучени договори за користење средства од компензациски фондови од странска помош за кои е надлежно Министерството, стои во предлог-текстот на законот.

Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој е во предвладина процедура. Достапен е на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (ЕНЕР) за коментари, дополнителни предлози и сугестии од страна на засегнатите страни.

Со него е опфатена и „зелената нафта“ или, како што се наведува, поддршката на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Предвидено е поддршката да изнесува до 50 отсто од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво, а ќе се доделува со давање платежни картички за набавка на гориво во определен износ.

Целта на измените, стои во текстот, е да се се овозможи ефикасна и навремена исплата на средствата од програмите за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на крајните корисници, намалување на трошоците за земјоделското производство и поконкурентно земјоделско производство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *