Надзорна расправа за културните политики и годишната програма на Министерството за култура

Собраниската Комисија за култура денеска организира надзорна расправа за културните политики и начинот на донесување на Годишната програма за проекти од национален интерес со посебен осврт на реализацијата на Програмата за 2018 година.

На надзорната расправа се очекува присуство на претставници од државните и научните институции и граѓанските организации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *