Повеќе точки за работата на ТИРЗ на денешната владина седница

Владата на денешната 71. седница треба да разгледа неколку точки кои се однесуваат на Технолошките индустриски развојни зони што се однесуваат на измени на Статутот на Дирекцијата за ТИРЗ, за давање под закуп на земјите во зоните, висината на закупнините, како и за давање државна помош на одредени компании.

Како што соопшти владината прес-служба, министрите ќе ја разгледаат Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог – Одлука за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

На предлог на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Владата ќе одлучува по предлог-договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, и за предлог-одлуката за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на оваа компанија.

На денешната седница ќе бидат разгледани и донесени соодветни одлуки и за нацрт-одлуките за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, како и нацрт–договорите за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги Балканлар пластик производство ДОО увоз – извоз Скопје, и со Друштвото за производство, трговија и услуги Зенит интернационал продуктс ДООЕЛ Скопје како закупци на земјиште.

Министрите во Владата на РМ, на оваа седница ќе се произнесат и по нацрт-одлуката за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, за нацрт–Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија – Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скопје 1 со Друштвото за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, како и за нацрт–одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен со оваа компанија.

На денешната седница ќе биде разгледана и предлог-одлуката за давање на согласност на договорот за закуп во ТИРЗ Тетово и Предлог-Одлука за давање на согласност за вршење на дејност во ТИРЗ Тетово, помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ Скопје.

Министрите на денешната седница ќе се произнесат и за предлог-одлуката за прогласување на Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис”, во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, на предлог на Управа за заштита на културното наследство.

На предлог на Министерство за економија, Владата на денешната седница ќе ја разгледа и информацијата за активностите за изработка на среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија, како и предлог-решението за назначување на Претседавач и членови на Национално координативно тело за имплементација на конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *