Над 1 милион евра инвестиции во Јавното осветлување на територијата на општина Прилеп.

Јавното осветлување опфаќа инсталaција на околу 7000 енергетски ефикасни светилки кои што во изминатиот период од 2008 година до сега допринесоа за заштеда од над 1 милион евра електрична енергија за јавно осветлување со чие што реинвестирање општина Прилеп ја прошири мрежата на јавно осветлување на повеќе од 20 км должина во градот Прилеп како и во населените места.