До
Скопскиот бискуп и
Апостолски егзарх на
Католичката црква во
Република Македонија
Господин Киро Стојанов


Искрено сочувство до Светата столица во име на Македонска алијанса

Папата Јован Павле Втори беше исклучителен духовен водач и активен учесник во креирањето на "нова Европа", помагајќи во македонско-европската интеграција, како и поддржувајќи ја Македонската православна црква и мисијата на Светите браќа Кирил и Методиј.
Како први христијани во Европа, Македонците секогаш ќе му бидат благодарни на Папата Јован Павле Втори, кој постави нови вредности на толеранција и мир меѓу нациите. Неговите дела продолжуваат да бидат инспирација за многу луѓе секаде во светот.

Претседател
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски

 

U

1920-2005

ПАПАТА ЈОВАН ПАВЛЕ ВТОРИ

POPE JOHN PAUL II

ДОМА / HOME

 Secretary of State
Cardinal Angelo SODANO
Palazzo Apostolico Vaticano
Rome, Italy


Sincere condolences to the Holy See on the behalf of Macedonian Alliance
The Pope John Paul II was indeed an exceptional spiritual leader and active participant in the creation of “a new Europe” helping the Macedonia’s European integration, as well as supporting the Macedonian Orthodox Church and the mission of Saintly brothers Cyril and Methodius. As first Christians in Europe the Macedonians will be always grateful to His Holiness John Paul II who set new value of tolerance and peace between the nations and his deeds continues to be an inspiration for many people around the world.

President
Georgia-George Atanasoski