КУЛТУРА

Промовирана нова книга на д-р Ристо Кирјазовски

ГОЛЕМОТО ДЕЛО НА ВАНГЕЛ АЈАНОВСКИ - ОЧЕ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

  • Д-р Кирјазовски темелно го истражил животниот пат на овој наш великан и во неговата книга мошне илустративно на читателот му го доближил револуционерното и патриотско дело на Вангел Ајановски - Оче.
  • Животниот пат и борбата на Вангел Ајановски - Оче може да послужат како пример и патоказ како треба да се воспитуваат идните македонски генерации.
  • Иако бил изложуван на големи лични опасности, апсења, прогонувања, закани, Вангел Ајановски - Оче ни во еден момент не се поколебал ниту пак се откажал од неговата револуционерна борба.

Во организација на Институтот за национална историја и Агенцијата за интелектуални услуги "Академик", во НУБ "Св. Климент Охридски" во Скопје беше постхумно промовирано монографското издание "Вангел Ајановски - Оче" од сега веќе покојниот д-р Ристо Кирјазовски.

Изданието го претстави д-р Новица Велјановски, кој меѓу другото истакна дека историските и преломните периоди отсекогаш исфрлуваат на површина личности кои изразувајќи ја желбата и стремежот на својот народ и вдахновени од нив, застануваат на чело на неговата борба и играат значајна улога во неа.

ПРИДОНЕС

Една од плејадата такви личности кој непоколебливо застана на чело на национално-ослободителната борба на Македонците од егејскиот дел на Македонија и даде голем придонес во неа е Вангел Ајановски - Оче. Со оглед на тоа што значењето и дејноста на Вангел Ајановски - Оче се однесува на целата територија на овој дел од Македонија, според расположливата документација, многубројни сеќавања и изјави на негови соборци и соработници, јасно се потврдува оцената дека улогата, местото и придонесот на Вангел Ајановски - Оче, во национално-ослободителното и антифашистичкото движење на Македонците во егејскиот дел на Македонија е големо.

ПАТРИОТ

Така, во предговорот на книгата авторот Кирјазовски ни појаснува каква личност бил Вангел Ајановски - Оче. Д-р Кирјазовски потенцира дека Оче уште од своите најрани години застанал во одбрана на националните и социјалните права на македонскиот народ и несебично се борал за остварување на неговите желби и стремежи. Тој бил член на партијата, секретар на Општинскиот комитет на КПГ во Воденско, основач и раководител на македонските национални организации МАО (Македонска антифашистичка организација) и ТОМО (Тајна ослободителна македонска организација), раководител на комунистичка воена организација на Македонците во Воденско.... и уште многу други функции кои придонеле во реализирање на тоа големо дело. Притоа тој се изложувал на големи лични опасности, апсења, прогонувања и закани. Но, тие не биле пречка тој заедно со уште Македонци истомисленици отворено да & се спротивстави на погрешната политика и практика на раководството на КПГ по македонското национално прашање, барајќи таа да се напушти и да стане доследна и принципиелна во однос на македонската национална борба. Сметајќи дека резолуцијата на Информбирото е погрешна, неоснована и штетна за комунистичкото движење и дека Сталин направил крупна грешка за борбата на грчките и македонските демократски сили, тој и тука меѓу првите отворено го изразил своето несогласување.

Д-р Кирјазовски темелно го истражил животниот пат на овој наш великан и во неговата книга мошне илустративно на читателот му го доближил револуционерното и патриотско дело на Вангел Ајановски - Оче.


 

Gore

 

Copyright 2002 "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"