^etvrtok 13.12. 2001

Tetovo: So zadocnuvawe od pove}e od dva ~asa, etni~ki me{anite patroli na makedonskata policija vlegoa vo tetovskite sela Glo|i i Otu{i{te, a spored planiranoto treba da vlezat i vo Cerovo, Nera{te, Nerovo, Odri i Dobro{te.

Policiskite patroli, ~ie vleguvawe go nabquduvaa pretstavnici na OBSE, NATO i Evropskata unija, vo po~etokot }e bidat oble~eni vo uniformi i samo so li~no vooru`uvawe, a }e patroliraat po ~etiri ~asa. Ponatamo{noto izvr{uvawe na policiskite zada~i i ostanuvaweto vo selata }e zavisi od bezbednosnata situacija.

Zadocnuvaweto na vleguvaweto na policiskite sili be{e zaradi sostanokot {to prethodno se odr`a me|u makedonskata policija i me|unarodnite pretstavnici kako i zaradi dopolnitelnite proverki {to ekipite na OBSE gi sprovele utrinava vo tetovskite sela.

Skopje: Spored planot za vra}awe na bezbednosnite sili vo kriznite regioni, etni~ki me{ani policiski timovi vlegoa vo skopskite sela Quboten i Orlance, vo pridru`ba na pretstavnici na misiite na NATO, na OBSE i na Evropskata unija vo Makedonija. Policajcite koi se vooru`eni so li~no vooru`uvawe i oble~eni vo rabotni uniformi, treba da patroliraat do 13 ~asot.

Gostivar: Utrovo vo 10 ~asot policiskite sili vlegoa vo gostivarskite sela ^ajle, Balin Dol i Raven kade }e ostanat do 13 ~asot.

Na~alnikot na Sektorot za vnatre{ni raboti vo Gostivar, Bo`idar Janevski, informira deka spored programata na Centarot za menaxment so krizi, sekoj den }e se vr{i kontrola vo ovie tri sela, a potoa i vo drugite gostivarski selski naselbi.

Kumanovo: Sino}a, okolu 18 ~asot, od pravec na selo Ropajce bea ispukani tri poedine~ni istreli vo neopredelen pravec. Inaku, vo tekot na v~era{niot den vo selo Niku{tak bile postaveni barikadi od nekolku motorni vozila koi bile nameneti za da se spre~i najavenoto vleguvawe na makedonskite bezbednosni sili.

Tetovo: Okolu dva ~asot po polno} registrirani se pove}e rafalni i poedine~ni istreli od reonot na Tetovskoto te}e, naselbite Drenovec 2, Stolevo te}e i Ciglana, Republi~kiot vospitno-popraven dom, Gradskiot stadion i Osnovnoto u~ili{te "Bratstvo - Mi|eni".

Spored Sektorot za vnatre{ni raboti od Tetovo, albanskite teroristi vo tekot na no}ta otvorale ogan i od gnezdata locirani vo selata Nera{te, Ora{je, Odri i Mala Re~ica.

Tetovo: Tetovskata policija informira deka dvajca civili so ogneno oru`je napadnale policiska patrola kaj seloto Ratae. Policijata na napadot vozvratila pri {to edniot napa|a~ bil ubien na samoto mesto, a drugiot bil te{ko ranet i po~inal na pat kon tetovskata bolnica.


Petok 14.12. 2001

Tetovo: Vo ovoj region vo tekot na izminatata no} se slu{aa povremeni rafalni i poedine~ni istreli koi doa|aa od pove}e pravci.

Spored Sektorot za vnatre{ni raboti od Tetovo, pove}epati e strelano od selata Odri, Pr{ovce, Mala Re~ica, Gajre, Miletino, mesnosta Rasadi{te i kraj patot Tetovo - Popova [apka. Istreli se slu{ale i od pravec na naselbite Kupenik, Drenovec 2, Ciglana, Republi~kiot vospitno-popraven dom za maloletnici, Tetovskoto te}e i od drugi reoni vo gradot.


Sabota 15.12. 2001

Tetovo: Izutrinava se registrirani serija rafalni i poedine~ni istreli od Nera{te, Odri, Dolno Ora{je, Mala Re~ica, Gajre, Poroj, Trebo{, kako i od tetovskite naselbi Drenovc 2, Te}e, Gorna ^ar{ija i kraj patot Tetovo - Popova [apka.


Nedela 16.12. 2001

Tetovo: Albanskite teroristi~ki bandi vo tekot na no}ta i izutrinava vo Tetovsko za~esteno go naru{uvaa mirot.

Spored SVR Tetovo, od sedum do devet ~asot vo pove}e navrati se registrirani serija rafali i pove}e istreli od te{ki mitralezi od seloto Strimnica, a od avtomatsko oru`je od Miletino, @elino i Tenovo.

Od polno} do ~etiri ~asot izutrina registrirani se serija rafalni i poedine~ni istreli od Nera{te, Odri, Dolno Ora{je, Mala Re~ica, Gajre, Poroj, Trebo{, kako i od tetovskite naselbi Drenovc 2, Te}e, Gorna ^ar{ija i kraj patot Tetovo - Popova [apka.

Skopje: Etni~ki me{anite policiski timovi i deneska, spored planot za patrolirawe, prestojuvaa vo skopskite sela Orlance, Quboten i Gru{ino, kumanovskite Niku{tak, Lopate i Opae i vo tetovskite sela Glo|i, Otu{i{te, Tearce i Le{ok.

Kako {to soop{ti Centarot za menaxment so krizi pri Vladinoto Koordinativno telo, poradi lo{ite vremenski uslovi, aktivnostite se odvivaa ote`nato i vo nekoi naseleni mesta patroliraweto se odviva{e so skrateno vremetraewe. Visokata sne`na pokrivka onevozmo`i patrolite da gi posetat gostivarskite sela ^ajle, Babin Dol i Raven, kako i kumanovskite Ropaqce i Vi{tica.

So pomo{ na me|unarodnite misii i natamu se vlo`uvaat napori za sozdavawe uslovi za po~etok na patroliraweto vo tetovskite sela Dobro{te, Nera{te i Odri. Poradi neproodnost na patot, neizvesno e koga policijata }e mo`e da po~ne da go sproveduva planot vo selata Merovo i Cerovo.

Vo tekot na minatata no} i vo tekot na denot se evidentirani intenzivni poedine~ni i rafalni istreli {to doa|ale od selata vo kriznite regioni.

Kumanovo: Vo utrinskite ~asovi se registrirani brojni pukotnici od pove}e pravci. Spored armiski izvori, se pukalo so poedine~ni i rafalni istreli od reonot na selata Slup~ane, Matej~e, Vi{tica i Ropajce.


Ponedelnik 17.12. 2001

Kumanovo: Vo ovoj krizen region poslednite istreli se slu{nale v~era do 13,30 ~asot i ottoga{ navamu albanskite teroristi~ki grupi ne ja naru{uvaat bezbednosnata sostojba.

Od v~era patroliraweto na me{anite policiski patroli vo pette lipkovski sela e naru{eno od nevremeto. Poradi sne`nite nanosi i niskite temperaturi, policijata ne patrolira{e vo selata Ropajce i Vi{tica, a vo Niku{tak, Opae i Lopate patroliraweto e skrateno i vo vreme i vo prostor.


Vtornik 18.12. 2001

Kumanovo: Patroliraweto na me{anite policiski sili vo pette lipkovski sela se odviva vo te{ki vremenski uslovi, a poradi zaveanite pati{ta vo potplaninskite sela Niku{tak, Ropajce i Vi{tica, tie v~era ne patroliraa vo opredelenoto vreme.

Tetovo: Vo tekot na no}ta i vo ranite utrinski ~asovi se registrirani istreli od reonot na selata Odri, Dobro{te, Nera{te, Ora{je, [em{ovo, @elino, Mala Re~ica i Palatica.

Spored Sektorot za vnatre{ni raboti vo Tetovo, serija rafalni i poedine~ni istreli se registrirani i vo gradot, i toa od reonot me|u Osnovnoto u~ili{te "Bratstvo - Mi|eni" i ulicite "Cetinska" i "Nikola Tesla", od pravec na Tetovskoto i Stolevo te}e, naselbata Drenovec 2, reonot okolu ulicata "Vonvardarska" i stanbeniot kompleks 82.


Sreda 19.12. 2001

Tetovo: Spored Sektorot za vnatre{ni raboti vo Tetovo, sino}a okolu polno} se registrirani istreli od reonot na selata Nera{te, Dolno i Gorno Ora{je i od okolinata na Vratni~koto Ezero. Okolu eden ~asot po polno} vo Tetovo ~etiri pati e strelano od reonot me|u avtotransportnoto pretprijatie "Polet", Univerzitetot na Jugoisto~na Evropa i bulevarot "Ilinden".


Porane{niot komandant na ONA, [pati, oble~en vo civilka, srde~no ja pre~eka me{anata policiska patrola koja po nekolku meseci se vrati vo seloto Niku{tak. Vo ovaa sve~ena prigoda, za vreme na "~a{kata muabet", dov~era{nite luti protivnici koi se gledaa samo preku ni{anot, sega evociraa voeni spomeni.

Ostanuva samo otvoreno pra{aweto: Koj }e go dobie "ordenot" za isklu~itelni zalagawa?