VERATA NA[A RISJANSKA

Sveti Kliment Ohridski - ^udotvorec i Svetite 15 Tiveriopolski ma~enici

"NE VLE^ETE VO TU\IOT JAREM NA NEVERNICITE"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Postojano stoi pred prestolot na Sevi{niot i zaradi na{ite dlaboki, sopstveni koreni i vrednosti, ja brani makotrpno sozdadenata crkovna golgota - MPC.
  • Na 11 dekemvri se slavat Svetite petnaeset Tiveriopolski (Strumi~ki) Sve{tenoma~enici i Sveti Roman episkop makedonski.

Sou~esnikot vo Bo`jata svet- lost, svedokotza vistinito-sta na hristijanskoto Evangelie, tvrdinata na nebesnite darovi, "umot i svetlosta na Makedonija vo sredniot vek, vtemeluva~ot na pismenosta, prosvetata, kni`evnosta i umetnosta vo Makedonija, Balkanot i po{iroko. Najistaknatiot plodotvoren u~enik na Svetite bra}a Kiril i Metodij". Vtemeluva~ot na verata, na{iot pastir i u~itel, za{titnikot na makedonskata dr`ava - Republika Makedonija. Toa e besmrtniot mudar svetitel, ramnoapostolen Sv. Kliment Ohridski - ^udotvorec.

Toj sveti "so pravda i qubov", go dobi svetitelskiot oreol i preku nego sme poblisku do Boga. Postojano stoi pred prestolot na Sevi{niot i zaradi na{ite dlaboki, sopstveni koreni i sveti vrednosti, ja brani na{ata makotrpno sozdadena crkovna golgota - MPC i na{ata nacionalna golgota - Republika Makedonija.

Roden e vo Ohrid ili vo negova blizina, vo 835-840 g. Vo negovata du{a dlaboko se vre`ani zborovite na Sv. apostol Pavle i odeknuvaat niz site vekovi: "Ne vle~ete vo tu|iot jarem na nevernicite! Stojte vo verata pravoslavna i utvrduvajte se".

^UVAR NA PRAVOSLAVIETO

Sv. Kliment vo Ohrid ja sozdal prvata slovenska episkopija na Balkanot i zastanal na nejzino ~elo. Za episkop go rakopolo`il ramnoapostolniot Sv. Metodij, vo 869-ta g. Arhipastirskata dejnost ja razvil uspe{no. Gi postavil temelite na makedonskata crkovna organizacija. Ja prodol`il borbata na svoite u~iteli za ramnopravnost na jazicite i narodite, za {irewe na pismenosta i kulturata na naroden jazik. Ostavil dela za ~udata na Bogorodica, za `ivotot na Sv. Jovan Krstitel i na Sv. Kiril i Metodij. U~estvuval vo prevodot na Svetoto Pismo. Sostavil besedi za praznicite. Go propovedal Svetoto Evangelie 50 g. na naroden jazik. Bogoslu`el na maj~in jazik. Prevel mnogu knigi na crkovnomakedonski jazik. Izgradil manastir i crkva vo Ohrid. Pred smrtta go prevel "Cvetni Triod". Vo Akatistot e opi{an kako ispolnitel i ~uvar na Gospodovite zapovedi, ~uvar na pravoslavieto, voskresitel na umreniot mladi~, hrabar svetitel koj ne se upla{il od ma~ewata, progonuvawata, zatvorawata, zaradi Boga. Svetitelot stapil vo borba so Latinite i bil progonet, no poka`al apostolska revnost. Akatistot zavr{uva so zborovite: "O, zemni angele i nebesni ~ove~e ... ti se molime ... pogledaj na tvoeto nasledstvo ... osobeno sega koga e blizu makata i nema pomo{nik; koga neprijatelite baraat borba za trupovite na tvoite ~eda da se nafrlat za hrana na pticite. Sopri gi so desnicata na Boga, na kogo mu slu`i{, daruvaj im mir na tvoite lu|e".

Sveti Kliment Ohridski

Svetitelot po~inal mirno vo Ohrid na 27.07 916 godina. Negovoto telo bilo polo`eno vo manastir vo Ohrid, vo grobot {to samiot pred smrtta go podgotvil so svoite race. Negovite ~udotvorni i netrule`ni mo{ti denes se nao|aat vo manastirot "Sv. Bogorodica Perivlepta", koja poradi toa ima i dvojna posveta, i na Svetitelot. Sv. Sedmo~islenici (Kiril i Metodij, Kliment, Naum, Sava, Gorazd, Angelarij) izvr{ija golemi dela i svedo~at za slavnoto minato i pobeda na makedonskiot narod. Ne dozvolija toj da potpadne pod tu|i vlijanija i mu ovozmo`ija samostoen nacionalen i crkoven razvitok. Zatoa, Apostolot zboruva: "Na Boga fala mu koj n& dade pobeda niz Gospod na{ Isus Hristos". Blagodarni, mu oddavame slava i ~est za navek. Praznikot Sv. Kliment Ohridski ^udotvorec (koj se slavi na 8.12), go praznuvaat i Makedoncite vo celiot svet.

"Tie se `iv del na makedonskoto telo i makedonskiot duh i se svedoci na Sveti Klimentovoto Sveto Pravoslavie".

POSTRADANI ZA BOGA

Na 11 dekemvri se slavat Svetite petnaeset Tiveriopolski (Strumi~ki) Sve{tenoma~enici i Sveti Roman episkop makedonski.

Negoviot spomen e zabele`an vo Pariskiot Kodeks vo 1578 godina. Imiwata na Svetite petnaeset Ma~enici se: episkopi Timotej i Teodor; sve{tenici - Petar, Jovan, Sergij, Teodor i Nikifor; |akoni Vasilij i Tome; monasi Erotej, Danilo, Hariton, Sokrat, Komasij, Evsevij i Etimasij.

Postradale za Boga, pose~eni so me~, vo 361 ili 362 godina vo Strumica, za vreme na car Julijan II Otstapnik, idolopoklonik.

So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo, Mitropolitot evropski g. Gorazd