Sreda 22.8. 2001

Tetovo: Albanskite teroristi gi napadnale poziciite na makedonskite sili za bezbednost na Popova [apka dodeka na poziciite bile i britanskite vojnici od namenskite sili "@etva".

Tetovo: Teroristite strelale i od reonite na [ipkovica, Golgota, Gajre, Lisec, Brodec i od naselbata Drenovec.

Kumanovo: Teroristite od reonot na Vaksince vo 19,35 ~asot otvorile mitraleski ogan vrz poziciite na bezbednosnite sili na policiskiot punkt kaj "Makpetrol". Od 22,20 do 23,05 ~asot teroristite od Ropaqce strelale kon policiskite pozicii vo reonot.


^etvrtok 23.8. 2001

Kumanovo: Vo regionot ne se registrirani nekoi poseriozni prekr{uvawa na ognot. Sepak, zabele`ani se provokacii koi doa|ale od reonot na selo Niku{tak. Spored armiski izvori, okolu 22,30 ~asot od seloto Ropaqce teroristite gi ga|ale poziciite na makedonskite sili stacionirani kaj mesnosta Ropaqski Mlin.

Tetovo: Albanskite teroristi vo tekot na no}ta od pove}e pravci go napadnale policiskiot punkt kaj selo Ratae, na {to policajcite vozvratile.


Petok 24.8. 2001

Tetovo: Teroristite ja krenaa vo vozduh zgradata na Stanicata za tehni~ki pregled, locirana na patot Tetovo-Brvenica vo blizina na Srednoto zemjodelsko u~ili{te. Za sre}a nema povredeni, no pri~ineta e golema materijalna {teta. Prethodno od ovoj objekt celosno be{e ograbena skapata oprema i mebelot.

Tetovo: Albanskite teroristi od reonite Nera{te i Ora{je so pe{adisko oru`je strelale na policiskiot punkt vo reonot na Jegunovce, a policajcite vozvratile na napadot, tvrdat izvori na MVR

Kumanovo: Vo kumanovsko-karada~kiot region bilo relativno mirno, so odredeni provokacii na teroristite od pe{adisko oru`je.


Sabota 25.8. 2001

Tetovo: Teroristite prodol`uvaat so istreli od pe{adisko oru`je da gi provociraat bezbednosnite sili na RM. Istrelite doa|ale od teroristi~kite upori{ta Gajre, [ipkovica, Drenovec i od drugi mesta.

Kumanovo: Vo ovoj region prodol`uvaat voobi~aenite aktivnosti na teroristite. Od Matej~e i Niku{tak povremeno e strelano so pe{adisko oru`je kon poziciite na bezbednosnite sili.


Nedela 26.8. 2001

Tetovo: Vo 6,15 ~asot albanskite teroristi go krenaa vo vozduh motelot "Brioni" vo blizina na tetovskoto selo ^elopek pri {to `ivotot go zagubija Svetislav Trpkovski (1962 g.) i Boge Ilievski (1956 g.). Dvajcata vraboteni se od seloto ^elopek i vo momentot na eksplozijata se nao|ale vo motelot na rabota. Spored prvite procenki na MVR, pri ras~istuvaweto na urnatinite bile pronajdeni nivnite raspar~eni tela i se pretpostavuva deka albanskite teroristi najprvin gi maltretirale, potoa gi vrzale za stolbovi i im prika~ile eksploziv na telata po {to toj bil aktiviran, zaedno so drugite koli~estva eskplozivni sredstva.

Kumanovo: ^etvoricata zarobenici od kumanovskiot region, Romeo @ivi}, Mom~ilo Petru{evski, ^aslav Spasovski i Qubi{a Danilovski se odlobodeni od t.n. ONA so posredni{tvo na Me|unarodniot crven krst. Vo izjavite Romeo @ivi} i Mom~ilo Petru{evski velat deka prvite {est dena od nivnoto zarobeni{tvo bile te{ki, a potoa nemale problemi. Spored niv prestojuvale vo nekoja ku}a vo Lipkovo. Inaku, ^aslav Spasovski i Qubi{a Danilovski se voeni rezervisti i bea fateni vo Slup~ane pred 50 dena.

Skopje: So pomo{ na Me|unarodniot crven krst oslobodeni se Dragi Bo{kovski, Angele Cvetkovski od Skopje i Voislav Mihajlovski i Sa{o Trpevski od Vratnica.

Skopje: Okolu 23,20 ~asot na ulicata "Vtora makedonsko-kosovska brigada" vo naselbata ^air vo Skopje se slu~i silna eksplozija. Eksplozivot bil smesten vo kontejner koj bil na stotina metri od tamo{nata crkva. Nema `rtvi i povredeni, osven nekolku o{teteni prozorci na okolnite prodavnici.


Ponedelnik 27.8. 2001

Skopje: Rano nautro, vo 2,55 ~asot ima{e eksplozija pred lokalot "Fontana" vo TC "Mavrovka". Pred spomenatiot lokal, koj e vo sopstvenost na Iso Kanzoski bila aktivirana eksplozivna naprava koja predizvikala zna~itelna materijalna {teta.

Skopje: Okolu 2 ~asot nautro eksplodirala naprava koja bila postavena na parkingot na pr`ilnicata za kafe "Amor" vo skopskata naselba ^ento. Bombata bila postavena na zadniot del na parkingot vo dvorot na ku}ata na ulica "Finska" broj 140.

Tetovo: Vo blizinata na naselbite Koltuk i op{tinskiot centar Brvenica ima postaveno barikadi za da se spre~i povlekuvaweto na te{koto vooru`uvawe na ARM. Naselenieto postavuva `ivi barikadi i na toj na~in na tri tenka i na eden kamion ne im e dozvoleno dislociraweto.

Tetovo: Pred o~ite na NATO-misijata, albanskite teroristi vo tekot na no}ta so `estok ogan gi napa|ale bezbednosnite sili stacionirani kaj @il~e i Ratae. Od naselbite Trebo{ i Drenovec pukano e kon punktot kaj Gradskiot stadion, a fateni se i dvajca teroristi koi & se predadeni na policijata.

Kumanovo: Albanskite teroristi prodol`uvaat so starata taktika. Vo tekot na no}ta dejstvuvale vrz bezbednosnite sili od nivnite upori{ta vo selata Niku{tak, Matej~e i Vi{tica. @itelite na Kumanovo velat deka se slu{ale poedine~ni i rafalni istreli. Spored lokalnoto naselenie bile napadnati policiskite punktovi vo Opae vo Umin Dol pri {to policijata morala da vozvrati na provokaciite.

Kumanovo: Teroristite na t.n. ONA predadoa okolu 400 par~iwa oru`je na punktot vo kumanovskoto selo Otqa, so {to simboli~no go odbele`aa zapo~nuvaweto na misijata na NATO "Neophodna `etva". Vo tekot na denot odzemeni se okolu 300 kala{nikovi, 60-80 lesni mitralezi, 10 te{ki mitralezi, 10-15 minofrla~i, okolu 20 mini od 60 i od 82 milimetri, 50 nagazni antitenkovski mini i drug vid oru`je.


Vtornik 28.8. 2001

Tetovo: Vo ovoj grad e mirno, no gra|anite od naselbata Koltuk i od selo Brvenica ne dozvoluvaat te{koto vooru`uvawe na makedonskite bezbednosni sili da se povle~e.

Kumanovo: Spored portparolot na G[ na ARM, polkovnik Blagoja Markovski, vo tekot na no}ta bila zabele`ana samo edna poseriozna provokacija. Vo 1,30 ~asot albanskite teroristi od selo Lopate go napadnale policiskiot punkt {to e lociran vo blizina na seloto. Prestrelkata traela okolu pet minuti i vo nea nema povredeni policajci.

Tetovo: Na punktot vo selo Brodec do 15 ~asot sobrani se 173 par~iwa oru`je {to go predadoa albanskite teroristi.


Sreda 29.8. 2001

Tetovo: Vo ovoj grad e mirno, no Makedoncite od naselbata Koltuk prodol`uvaat so blokadata na te{koto oru`je na bezbednosnite sili koe treba da se dislocira. Sli~na situacija e i vo Brvenica.

Kumanovo: Vo kumanovsko-karada~kiot region e tivko, no vo tekot na no}ta albanskite teroristi od Niku{tak, Matej~e i Ropaqce go prekr{ile primirjeto so istreli od pe{adisko oru`je koi bile upateni vo vozduh.

Skopje: Petnaeset minuti po polno}, na trotoarot na ulicata "Cvetan Dimov" vo blizina na OU "Lirija" odekna silna eksplozija. Nema povredeni i ne e pri~ineta materijalna {teta.


ARM ne go povlekuva te{koto oru`je

Po konsultaciite so NATO i po blokadite {to gi postavija tetovci, dogovoreno e te{koto armisko oru`je da ostane na porane{nite pozicii na makedonskite bezbednosni sili vo Tetovsko i vo drugite podra~ja, a da se napravat samo minimalni povlekuvawa.

Matej~e ne e albansko selo!

Antimediumskata kampawa vo svetot za vojnata vo dr`avava i ponatamu prodol`uva, so {irewe lagi ~ija o~igledna cel e etni~ka podelba na Makedonija. "Rojters" na 27 avgust objavi vest spored koja makedonskoto selo Matej~e vo Kumanovsko e albansko selo.

Somnitelna "@etva"

Germanskiot dneven vesnik "Frankfurter algemane cajtung" od 27 avgust pi{uva deka "sporot okolu to~niot broj na oru`jeto {to treba da bide odzemeno od 'albanskite buntovnici' ne e tolku nezna~itelen i ednostaven, kolku {to NATO se obiduva da go pretstavi". Vesnikot natamu komentira deka "ako i po~ne procesot za mirno razre{uvawe na makedonskata kriza, mali se izgledite za negov uspeh, ako silite na NATO se povle~at brzo, otkako }e gi oslobodat Albancite od nekakov i bez toa, nepotreben del od oru`jeto".

"Ako makedonskata Vlada prodol`i da gi otfrla planovite na Alijansata, celata operacija }e se poka`e kako nepotrebna, pi{uva britanskiot vesnik "Indipenden" (27 avgust) i dodava "deka pretstavnici na NATO nekolku pati, iako anonimno, sepak priznale deka od samiot po~etok razoru`uvaweto bilo predvideno kako simboli~en gest, a ne kako celosno i realno odzemawe na oru`jeto od buntovnicite".

Zagina britanski vojnik

Na 27 avgust vo Klini~kiot centar vo Skopje po~ina britanskiot vojnik Ian Kolins (22), pripadnik na Devettiot padobranski eskadron na Kralskata in`enerija, koj u~estvuva vo silite na NATO za operacijata "Neophodna `etva". Tragi~niot nastan se slu~il na naplatnata rampa vo blizina na skopskoto selo Petrovec na patot Skopje-Veles. Vojnikot nastradal koga nepoznati lica so kamewa go pogodile voziloto pri {to voza~ot dobil seriozni povredi na glavata.