^etvrtok 9.8. 2001

Tetovo: Vo seloto Ratae vo prestrelkite so teroristite zagina rezervniot policaec Du{ko Sinadinovski, a polesno be{e povreden policaecot Angel~e Janev od [tip.

Tetovo: Albanskite teroristi kontinuirano gi napa|aa poziciite na makedonskite bezbednosni sili. So minofrla~ki ogan i so istreli od te{ko oru`je od pravec na Drenovec i Te}e bea napadnati policiskiot punkt kaj Gradskiot stadion, kasarnata, policiskiot punkt @i~arnica, policiskiot punkt Radu{a, kako i Sekretarijatot za vnatre{ni raboti. Gostivar: Albanskite teroristi go napadnaa policiskiot punkt vo seloto Galate. Makedonskite bezbednosni sili `estoko odgovorija na napadot.

Kumanovo: Registrirani se pove}e naru{uvawa na prekinot na ognot od strana na albanskite teroristi. Kumanov~ani povtorno se soo~uvaat so nedostig na voda.


Petok 10.8. 2001

Skopska Crna Gora: Sedum pripadnici na Armijata na RM zaginaa, a devet se pote{ko povredeni koga voeno transportno vozilo koe prevezuva{e redovna smena vojnici na karaulata Tanu{evci, na pravecot selo Qubanci- Qubotenski Ba~ila na Skopska Crna Gora nagazi na dve protivtenkovski mini postaveni od albanskite teroristi. Po eksplozijata pripadnicite na ARM bea napadnati i so pe{adisko oru`je. Pripadnicite na ARM go odbija napadot od teroristite. Eden od povredenite e vo `ivotna opasnost.

Tetovo: Spored policiski izvori, Tetovo e pod celosna kontrola na bezbednosnite sili, a po nivnite akcii vo izminatite dva dena, albanskite teroristi imaat golemi zagubi. Celosno e ras~isten patot Drenovec- Mala Re~ica, a vo faza e ras~istuvawe na patot Tetovo - Ja`ince. Na{ite sili go deminiraat i patot kaj Seri~ino kon @elino.

Radu{a: Vo tekot na no}ta i izutrinata 500 do 600 pripadnici na Kosovskiot za{titen korpus od pravec na Vitina - Kosovo se upatija kon Radu{a i Ra{~e i `estoko gi napadnaa policisko-armiskite pozicii. Prvata silna ofanziva zapo~na okolu 3,30 i trae{e do 6,30 ~asot. Vo ovie tri ~asa se vodea `estoki borbi, a takvi prestrelki ima{e i vo popladnevnite ~asovi.

Kumanovo: Poslednite provokacii se registrirani okolu 11 ~asot koga albanskite teroristi od pravec na seloto Niku{tak so pe{adisko oru`je strelale kon poziciite na makedonskite bezbednosni sili. Provokacii ima{e i vo tekot na no}ta do 4, 30 ~asot pri {to so pe{adisko oru`je bilo strelano od pravec na selata Matej~e, Niku{tak, Ropajce i Vi{tica.


Sabota 11.8. 2001

Skopje: Vo Voenata bolnica vo Skopje na povredite im podlegna Tome Dimovski od Volkovo, eden od devettemina povredeni vo napadot na teroristite kaj seloto Quboten pri koj zaginaa sedum makedonski vojnici.

Tetovo: Od 17 ~asot, a osobeno po 20 ~asot, pa s# do 23 ~asot, no i vo tekot na celata no}, gradot Tetovo povtorno be{e napa|an od site strani. Albanskite teroristi~ki formacii otvorija silen i vkrsten ogan od Rasadi{te, Gajre, [ipkovica, od Kupenik i @i~arnica, od Te}e i borovata {uma, od kawonot na rekata Pena, no i od drugata strana - Drenovec 1 i 2 od prostorite na gradskite lozja - Strmo i Leska, od pravecot na \ermo, Poroj, Xep~i{te, Ciglana, od selata Nepro{teno i Slatino, no i od Trebo{. Bea ga|ani i civilni celi. Niz Tetovo po~naa da gorat ku}i, osobeno vo okolinata na Drenovec.

Kumanovo: Provokaciite zapo~naa po 22 ~asot koga od teroristi~kite upori{ta vo seloto Slup~ane be{e otvoren ogan od pe{adisko i minofrla~ko oru`je kon armisko-policiskite sili vo seloto Opaje. Albanskite teroristi so istreli od avtomatsko oru`je se oglasuvale i od selata Vi{tica, Ropajce, mesnosta Bukurica, Mateja~ki [tali, od blizinata na ezeroto Gla`wa kako i od Lipkovo.


Nedela 12.8. 2001

Radu{a: Vo Dervenskata klusura vo reonot na Radu{a izutrinata se obnoveni napadite na grupaciite od Kosovskiot za{titen korpus vrz poziciite na makedonskite bezbednosni sili. Zabele`ani se navleguvawa na albanskite teroristi vo mesnosta Dvorci, koi makedonskata granica so Kosovo ja preminuvale so najrazli~ni vozila, xipovi i traktori. Vo napadite na albanskite teroristi koristeni se minofrla~i, pri {to bilo strelano i od teritorijata na Kosovo od reonite na Krivenik i Globo~ica.

Akcijata na na{ite bezbednosni sili za ras~istuvawe na terenot zapo~na vo {est ~asot izutrina od mestoto Ramni{te kaj seloto Semeni{te, pri {to bea koristeni helikopteri i avioni na Armijatata na RM, a tenkovi i drugi voeni vozila go opkolija seloto Bojane.

Skopska Crna Gora: Albanskite teroristi izutrinata ne{to po osum ~asot go napadnaa policiskiot punkt na potegot Qubanci-Quboten. Pukano e so zolji i minofrla~i. Bezbednosnite sili soodvetno odgovorija na napadot, a teroristite se razbieni.

Tetovo: Od polno} do ranite utrinski ~asovi vo tetovskiot region albanskite teroristi vr{ea napadi vrz seloto Roga~evo, vo koe edna ku}a be{e pogodena od minofrla~ki proektil, no nema{e povredeni, dodeka od selata Xep~i{te, Nepro{teno i Slatina vo podolg vremenski interval be{e otvoran ogan vrz policiskite punktovi kaj selata Ratae i @il~e.

Kumanovo: Vo tekot na no}ta albanskite teroristi od reonot na selata Opaje i Slup~ane `estoko gi napa|aa poziciite na makedonskite bezbednosni sili vo Opaje so minofrla~ko i avtomatsko oru`je. Popladneto vo 14, 30 ~asot od pravec na Niku{tak so snajpersko oru`je e strelano vrz na{ite pozicii vo Umin dol.

Skopje: Vo 19,30 ~asot nastapi ednostran prekin na ognot koj go pobara makedonskata strana vo interes na potpi{uvaweto na ramkovniot dogovor od Ohrid.

Tetovo: Vo docnite ve~erni ~asovi albanskite teroristi brutalno vleguvale i vr{ele pretres na ku}ite vo blokot 82, naselbata [ipad i kaj Te}e. Od 20 do 23,35 ~asot teroristite povremeno se oglasuvaa od Drenovec, Mala Re~ica i @i~arnicata.

Kumanovo: Teroristite go prekr{ija ednostraniot prekin na ognot koga okolu 23,30 ~asot so minofrla~i i so avtomatsko oru`je gi napa|aa pozicite na bezbednosnite sili od Vi{tica, Ropajce, Niku{tak i Bukurica.


Ponedelnik 13.8. 2001

Kumanovo: Napadite od teroristite traeja do 1 ~asot po polno} koga tie od OBSE pobarale prekin na ognot poradi `estokiot odgovor od na{a strana. Primirjeto traelo eden ~as. Od 2 ~asot na polno} s# do 3,30 ~asot teroristite povtorno napa|aa. Poslednite prestrelki me|u albanskite teroristi i na{ite bezbednosni sili traeja od 6 ~asot izutrina do10 ~asot pretpladne.

Tetovo: Polovina ~as pred potpi{uvaweto na Ramkovniot dogovor albanskite teroristi od selata Lisec i mesnosta Sidol gi napadnaa policiskite punktovi na Popova [apka. Od napadite na teroristite vo seloto Belovi{te polesno e povreden civilot Du{ko \or|evski.

Tetovo: Od ve~ernite ~asovi do polno} registrirani se vkupno 24 slu~ai na naru{uvawe na prekinot na ognot. Albanskite teroristi vo 22,15 ~asot otvorija ogan vrz makedonskite bezbednosni sili vo Brvenica, na {to bilo energi~no vozvrateno.

Kumanovo: Vo 21,15 ~asot po izvr{enoto pregrupirawe albanskite teroristi od Vi{tica i mesnosta Bukurica gi napadnaa na{ite pozicii so minofrla~i i so avtomatsko oru`je. Po `estokiot otpor od na{a strana albanskite teroristi po 22 ~asot pobarale od OBSE prekin na ognot.


Vtornik 14. 8. 2001

Tetovo: Albanskite teroristi prodol`ija so napad vrz makedonskite bezbednosni sili i so pritisoci vrz makedonskoto naselenie. Izutrinata okolu 6 ~asot albanskite teroristi so avtomatsko oru`je strelaa vrz poziciite na makedonskite sili vo Le{ok, kade {to zapalile i tri ku}i.

Kumanovo: Eden ~as po polno} albanskite teroristi povtorno gi napadnaa bezbednosnite sili. Vo utrinskite ~asovi vo kumanovskoto krizno podra~je nema{e vooru`eni dejstva.

Tetovo: Vo 21,20 ~asot albanskite teroristi od naselbite Drenovec, Poroj i Ciglana otvorija ogan vrz poziciite na makedonskite bezbednosni sili, na {to e energi~no vozvrateno.

Kumanovo: Od 20,50 do 21,30 ~asot teroristite od selata Niku{tak, Vi{tica, Matej~e i mesnosta Bukurica so minofrla~i, mitralesko i drugo strela~ko oru`je gi napa|aa poziciite na makedonskite bezbednosni sili. Na{ite braniteli gi odbija napadite.


Sreda 15. 8. 2001

Tetovo: Vo utrinskite ~asovi ne se slu{aa provokacii i detonacii.

Kumanovo: Utroto be{e mirno.