Iljada Albanci vo policijata

Baraweto na DPA i PDP za lokalna policija ~ie finansirawe, osnovawe i nadle`nosti bi se povrzale so lokalnata samouprava, ne e prifateno. Dogovoren e mehanizmot za izbor na rakovoditelite na podra~nite ednici, spored koj ministerot za vnatre{ni raboti treba da predlo`i trojca kandidati, od koj Sovetot na Op{tinata treba da izbere na~alnik.

Zastapenosta na etni~kite Albanci vo policijata }e se obezbedi so 1.000 rabotni mesta vo slednite dve godini. Za 500 mesta ve}e ima obu~eni Albanci vo Amerika. Dogovoreno e do 2004 godina da ima proporcionalna zastapensot na etni~kite Albanci vo policijata, a kontrolata na site policiski sili ostanuva vo MVR.

Nasilstvo vo restoranot "Elektra"

Na petti avgust okolu 23 ~asot vo Tetovo, ~etvorica policajci vo alkoholizirana sostojba, so u{te {est civili nasilno vlegle vo restoranot "Elektra", ~ij sopstvenik e pretprijatieto "Elektrometal" od Tetovo. Spored nekoi o~evidci tie vedna{ go pobarale direktorot na restoranot od kogo barale nadomest od 10.000 g.m. vo vid na reket. Po raspravata so direktorot, tie po~nale da pravat bezredie vo restoranot. Nasilnicite potoa besot go naso~ile na del od personalot. Fizi~ki bila maltretirana i pretepana `ena koja vo restoranot imala uloga na doma}inka. Nabrzo vo restoranot stignale slu`beni lica od tetovskiot SVR koi uspeale da gi smirat strastite na svoite kolegi i da gi ottrgnat od restoranot.

Podmetnat po`ar vo Tearce

Vo porane{nata zgrada na Op{tina Tearce, vo koja be{e smesteno komunalnoto pretprijatie, e podmetnat po`ar. Ognenata stihija napravi golema materijalna {teta i na objektot i na opremata. Ova e posledniot po`ar podmetnat vo Tearce od strana na albanskite natrapnici i ekstremisti, po onaa serija po`ari vo koja do temel izgorea triesetina objekti vo ova selo, pred s# stanbeni, no i ugostitelski objekti.

^erkezov "gladuva" za Makedonija

Milan~o ^erkezov, pratenik na VMRO-Vistinska, od sedmi avgust vo prostoriite na Parlamentot po~na {trajk so glad poradi neispolnuvawe na baraweto za odr`uvawe itna sobraniska sednica vo vrska so aktuelnata bezbednosna sostojba vo zemjata. "[trajkot so glad }e trae onolku kolku {to }e dozvolat moite fizi~ki sposobnosti. Gladuvam za mojata tatkovina koja e stavena na kolena i koja se raznebituva od voenite i od teroristi~kite vrhu{ki", izjavi ^erkezov.

^estitki za Ilinden

Po povod nacionalniot praznik Ilinden ~estitki do Pretsedatelot i do gra|anite na Republika Makedonija upatija: pretsedatelot na SAD, Xorx Bu{, slova~kiot minister za nadvore{ni raboti Eduard Kukan, pretsedatelot na Indija, Narajana, pretsedatelot na Litvanija Valdas Adamkus, pretsedatelot na Estonija, Lenard Meri, liderot na Libiskata Xamahirija Moamer Gadafi; ukrainskiot pretsedatel Leonid Ku~ma, pretsedatelot na SRJ Voislav Ko{tunica, pretsedatelot na Kina Xijang Cemin, generalniot sekretar na OON, Kofi Anan, polskiot pretsedatel Aleksandar Kva{wevski i mnogu drugi.

Popisot usloven od bezbednosnata sostojba

Popisot ovaa godina, osven na teritorijata na Republika Makedonija, }e se sprovede i vo 32 zemji vo svetot, kade {to se procenuva deka ima pogolem broj makedonski dr`avjani. Pokraj prekuokeanskite zemji }e bidat opfateni i zemjite od Zapadna i Isto~na Evropa. Celta e, kako {to velat vo dr`avniot Zavod za statistika, da se dobie {to e mo`no poseopfatna slika za brojot na makedonskite dr`avjani, no i za nivnata starosna i polova struktura. Sproveduvaweto na popisot vo stranstvo, sepak, zavisi od kone~nata odluka dali voop{to godinava }e ima uslovi za negovo sproveduvawe. Kone~nata odluka za popisot, }e se donese otkako }e se sogleda bezbednosnata sostojba vo zemjava.

Su{a i po`ari vo Makedonija

Makedonija ja zafati najgolema su{a vo poslednite triesetina godini.

Rezultatite od merewata na vodostojot na pogolemite reki se alarmantni. Vodostojot na rekata Vardar na merniot punkt kaj `elezniot most vo blizina na kompleksot banki vo Skopje, lani vo ova vreme bil 23,3 kubni metri vo sekunda, a na 6 ovoj mesec bile izmereni samo 16,5 kubici.

Hidrolozite apeliraat do site gra|ani vo zemjava vodata da ja koristat isklu~ivo za piewe i za neophodnite higienski potrebi.

Kaj skopskoto selo Katlanovska Breznica i vo dolinata na seloto Kazan Dol vo blizina na Valandovo denovive izbuvnaa {umski po`ari. Dosega se registrirale 22 po`ari, od koi tri vo Kumanovo i Prilep, ~etiri vo Bitola, dva vo Veles i po eden vo Valandovo i vo Kratovo.