KOMENTAR

VOJNA: Makedonski pluralizam

THANK YOU, MR. BUSH

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • Koj }e do`ivee sega debakl: Makedonija, NATO ili sealbanskata ideja? NATO ja ima silinata, Albancite parite za lobirawe steknati od {verc so droga i oru`je, Makedonija ja ima samo vistinata. Bidej}i vistinata deneska vo svetot e nikoj i ni{to, {ansite za pobeda na Makedonija se pomali od teoretski.
  • Pandorinata kutija se otvora. Maskite pa|aat. Zapadot se terorizira. Verbalno go napa|a nasilstvoto kako metod na rabota, no prakti~no go pomaga. Makedonija e doterana v }o{. I od vlasta, i od teroristite i od me|unarodnata zaednica.

Mo`ebi najverodostojnata analiza za slu~uvawata vo Makedonija vo izminative pet meseci ja dade poznatiot analiti~ar na nadvore{na politika vo Kejto-institutot od Va{ington i ekspert za bezbednosni pra{awa na SAD, Gari Dempsi, koj veli deka Zapadot ja `rtvuva Makedonija samo za da go odbrani NATO-paktot od katastrofalnata politika koja izminatite tri godini ja vode{e na Balkanot. Tuka vedna{ neizbe`no se postavuva pra{aweto: "Dali SAD na vakov na~in gi opravduvaat intervenciite vo Jugoslavija koi zavr{ija so ogromen neuspeh na t.n. svetska sila".

"]e vi go zagor~ime Kosovo" e sekojdnevnata zakana {to radikalnite kosovski Albanci ja upatuvaat do misionerite na NATO vo pokrainata dokolku ne popu{tat pred nivnite stavovi vo odnos na Makedonija. Ako pregovorite vo Skopje ne odat po terkot na Ali Ahmeti, toga{ na udar }e bidat kosovskite NATO-vci. Ova se slu~uva prvpat vo istorijata na Obedinetite nacii i NATO - nivniot personal i vojnici, vkupno 50.000, da bidat zalo`nici vo racete na edna ekstremna mafija{ko-{vercerska grupa sostavena od ne tolku golem broj lu|e. Zapadot nemaj}i izlez od `iviot pesok vo koj zapadna vo naredniov period verojatno }e mora da igra po svirkata na balistite dokolku ne saka limeni sandaci da pristignuvaat vo Va{ington, London, Rim i Berlin. @rtvata e Makedonija. Nema da se po~ituvaat nejzinite dr`avotvorni interesi, }e se udira po grbot na demokratijata i ustavnosta samo za da mo`e da se izvle~at politikite na Bu{ i Bler. Istovremeno, mnogu }e mu bide pote{ko na NATO da mu ka`e na svetot kako negovite sojuznici, izbranicite na Ta~i, vedna{ stanale zapadni neprijateli. Kako alternativa polesno e da se `rtvuva malata balkanska centralna republika, otkolku sojuzni{tvoto so Albancite. Vpro~em, nema ni{to sprotivno vo nivnite pogledi. I ednite i drugite ubivaa i ubivaat, masakriraat, za potoa vinata da se prefrli vrz `rtvata. Taka be{e vo Srbija, se nayira deka taka }e bide i vo Makedonija.

[LAKANICATA OD ZAPAD

[to drugo poka`uva skandalozniot predlog na visokite diplomati od Va{ington i Brisel, Leotar i Perdju, koj kako grom od vedro nebo gi pogodi makedonskite pregovara~ki timovi. Jasno be{e kako den deka sealbanskiot korpus na Balkanot vr{i pritisoci, uceni i zakani do Zapadot koga stanuva zbor za Makedonija. Solana i Robertson sega namesto vrz teroristite, pritiskaat vrz demokratska Makedonija so zakani deka }e ni udrat sankcii, }e gi odlo`at investiciite, deka }e go suspendiraat dogovorot za stabilizacija i asocijacija so EU. Koj }e do`ivee sega debakl: Makedonija, NATO ili sealbanskata ideja? NATO ja ima silinata, Albancite parite za lobirawe steknati od {verc so droga i oru`je, Makedonija ja ima samo vistinata. Bidej}i vistinata deneska vo svetot e nikoj i ni{to, {ansite za pobeda na Makedonija se pomali od teoretski.

Makedonskiot dr`aven vrv go znae toa. Znae deka t.n. zapadna demokratija raboti protiv Makedonija, znae deka Solana gi uriva temelite na makedonskata ustavotvornost, znae deka s# {to teroristite rabotat ovde e so direktna i prikriena poddr{ka od SAD, Velika Britanija i Germanija. S# znae, a mol~i. Mol~i zatoa {to pretstavuva samo edno zrno afion vo odnos na taa svetska prostituirana politi~ko-mafija{ka mre`a.

Premierot sega toa uporno go prezentira i go raska`uva pred javnosta, no e zadocneto i providno. Zadocneto e zatoa {to i toj e sou~esnik vo takvoto scenario potpomagaj}i gi istite tie zapadni mr{ojadci za vreme na NATO bombardirawata vrz Jugoslavija. No, toga{ tie go la`ea, mu vetuvaa gori i planini, go pravea lider vo regionot za sega da go frlat na buni{te kako radikalen i ekstremen. @alno i za nego i za Makedonija. Providno e zatoa {to Premierot toa sega go zboruva za da gi privle~e narodnite masi na svoja strana. Svesen za antizapadnoto gra|ansko raspolo`enie gi promovira takvite stavovi za da se odlepi od zonata na nepopularni politi~ki partii i na predvremenite izbori da postigne posoliden rezultat.

Od koja strana sega gra|aninot da se brani? Od onaa {to doa|a odnadvor ili od onaa {to pritiska vnatre? Obete se podednakvo opasni za postoeweto i opstojuvaweto na makedonskata dr`ava i makedonskiot narod. Sega Alijansata }e bide prinudena na teroristite so helikopteri da im dostavuva kontejneri so oru`je direktno od nivnata baza na Kosovo, da gi pomaga so hrana i lekovi direktno od Visokiot komesarijat za begalci. I toa so helikopteri od na{ata ni prijatelska zemja, Amerika. Thank you Mr. Bush.

O~ekuvavme podobro. Deka istite tie helikopteri go povredile teritorijalniot integritet na Makedonija ne e tolku va`no. ]e dobiete {turo soop{tenie od nekoj zadninski {tab deka seto toa e vo ramkite na patroliraweto po grani~nata linija i deka se nabquduvaat ilegalnite preminuvawa. Makedonskite partii povtorno }e go poso~uvaat konsenzusot za vlez vo NATO kako prioritet vo nadvore{nata politika i nivnata zatr~anost po |avolot koj n# uni{tuva. Dobro razrabotenata taktika za delegitimirawe i razgraduvawe na makedonskata dr`avnost jakne i stoprocentno se realizira.

^ETVORICATA POKERA[I

Sofisticiraniot balkanski politi~ar Arben Xaferi, kako {to go narekuva specijalniot pratenik na ON, Karl Bild, uspeva pod vidni zdravstveni problemi da go razgradi tkivoto kaj makedonskiot del i vo najkratok mo`en rok da sozdade atmosfera kaj zapadniot svet deka vinata ne e kaj Albancite, tuku kaj diskriminatorskata makedonska vlast. Makedonija gi kr{ela ~ovekovite prava, vostanicite se borele za ostvaruvawe na tie prava. Pandorinata kutija se otvora. Maskite pa|aat. Zapadot se terorizira. Verbalno go napa|a nasilstvoto kako metod na rabota, no prakti~no go pomaga. Makedonija e doterana v }o{. I od vlasta, i od teroristite i od me|unarodnata zaednica. Se bara re{enieto. Samo edno e. Neodlo`na seopfatna voena operacija, ne za proteruvawe i amnestirawe, tuku za eliminirawe i fizi~ka likvidacija na sekoj vooru`en paravojnik koj ne ja saka Makedonija kakva {to e. Ne e ova {ovinizam, rasizam, nacionalizam. Toa e dr`aven patriotizam.

Ova e ve}e petta epizoda od vakvite scenarija niz balkanskite prostori. Sekoga{ gubele onie strani koi bile vo defanziva, koi se odbranuvale od agresorot. Me|unarodnata zaednica sekoga{ stoe{e na stranata na onoj koj ja zapo~nuva{e vojnata i koj be{e vistinskiot vinovnik za krvoprolevawata. Makedoncite sega se vo istiot ko{mar. Pravednata i miroqubiva strana e onevozmo`ena od Zapadot da se odbrani od teroristi~ko-balisti~kite formacii. Zo{to e toa taka ? Komu mu pre~i eden mal narod so najsilni evropski predispozicii vo regionot? Nema droga, oru`je i pereni pari za da gi polni privatnite fondovi na diplomatite od Brisel i Va{ington. Ima samo prazni pretprijatija, bogati i nesposobni politi~ari. Od oaza na mirot sega sme na pozicija da n# re{avaat odnadvor kako najgolem problem vo regionot. Se stopija deset godini gradeni ~ekor po ~ekor, se stopija dostignuvawata na Gligorov. Ve}e s# e xabe. [to }e bideme utre znaat samo ~etvoricata pokera{i vo Sobranieto, kako {to Tupurkovski miluva da gi nare~e pazarxiite na Makedonija.

Izlezot? Prvo, klasi~en nokaut za samobendisanite Georgievski, Crvenkovski, Xaferi i Imeri i nivno definitivno is~eznuvawe od politi~kata karta na Makedonija. Vtoro, formirawe privremen gra|anski blok sostaven od parlamentarni i vonparlamentarni politi~ki partii od site etni~ki grupi koi bi ja razbile crno-belata kombinacija i bi isfrlile ekspertski timovi vrz cvrsto gra|anska osnova za da promoviraat novo nepolarizirano op{testvo. Treto, silna i kratkotrajna voena operacija vo site krizni reoni bez nadvore{ni instrukcii sprovedena paralelno so dijalogot. ^etvrto, predvremeni izbori so zajaknata misija na OBSE. Makedonija samo taka mo`e da se vrati na normalniot pat.

Gospoda, dajte im {ansa i na drugite. Ima i podobri od Vas.