Gnevot na Bilt za Makedonija

Karl Bilt, pretstavnik na ON za Balkanot, upati pismo do svetskata javnost vo koe se veli deka razvojot na nastanite vo Makedonija go ispolnuva so potisnat gnev.

"Vojnata na Kosovo zna~e{e 'krvna transfuzija' za balkanskiot nacionalizam. Vojnata zavr{i bez da bide postignat mir", pi{uva toj.

Karl Bilt vo pismoto se osvrnuva na ulogata na NATO vo krizata vo Makedonija.

"NATO sega ne saka da vleze i da ja stabilizira bezbednosta vo Makedonija, zatoa {to ne e postignat miroven dogovor. Namesto toa, NATO se anga`ira vo donesuvawe polovi~ni re{enija, koi nosat polovi~ni rezultati, {to samo ja vlo{uva situacijata. Jas sum privrzanik na NATO, no vo isto vreme i golem kriti~ar na kukavi~lakot {to postoi vo redovite na Alijansata".

Plateni teroristi~ki bandi

Spored portparolite na Ministerstvoto za odbrana, odnosno na General{tabot na ARM, Marjan \urovski i Blagoja Markovski, vo teroristi~kite bandi na t.n. ONA se borat i stranski platenici.

Portparolot \urovski smeta deka potkupeni penzionirani oficeri na NATO vr{at obuka za albanskite teroristi, a spored soznanijata na makedonskite bezbednosni sili "nekoi od niv komanduvaat odredeni teroristi~ki grupi vo krizniot kumanovsko-lipkovski i tetovski reon".

Spored Markovski, postojat tri tipa na teroristi~ki grupi: uvezeni teroristi - plateni Muxahedini, teroristi od Kosovo i makedonski teroristi.

Informacija za licata za ekstradicija!

Premierot Georgievski na poslednata vladina sednica pobara od ministerot za pravda, Ixet Memeti, da podgotvi pismena informacija za licata po koi Republika Makedonija ima raspi{ano me|unarodna poternica poradi storeni krivi~ni dela, a za koi sme izvesteni od dr`avite - ~lenki na Interpol deka se podgotveni da ni gi ispora~aat, dokolku se podnese barawe za nivno ekstradirawe.

"O~ekuvame na narednata vladina sednica da imame gotova informacija. Ministerot za pravda, Ixet Memeti, go prifati ova zadol`enie, no ne so zadovolstvo", izjavi vladiniot portparol Milo{oski.

Zamenik-direktorot na PIOM protiv suverenitetot?

Vospostavuvaweto na ustavniot i teritorijalen integritet na Republika Makedonija, naru{en poradi vlo{enata bezbednosna sostojba, e pri~ina pove}e zdru`enija i asocijacii vo dr`avava da po~nat so sobirawe potpisi.

No, vrabotenite vo Republi~kiot fond za penzisko i invalidsko osiguruvawe vo Skopje bile spre~eni vo takvata inicijativa, otkako zamenik-direktorot na PIOM, po nacionalnost Albanec, im se zakanil deka }e gi otpu{i od rabota.

O~igledno, Albancite od Makedonija ja sakaat demokratijata, no samo za sebe!

TV KISS na borbena linija

Vo ponedelnikot tetovskata TV KISS be{e cel na nekolku proektili od ogneno oru`je, pri {to dva kur{uma pominale na samo pet santimetri od glavata na realizatorot na programata.

TV KISS, od po~etokot na voenite dejstva vo ovoj kraj, bukvalno e na prvata borbena linija. No, i pokraj otvorenata opasnost, televizijata i radioto ne prestanaa da emituvaat programa, nitu vo naj`estokite pukotnici, tuku postojano se plasiraat novi i sve`i vesti za tetovci, a osven toa taa funkcionira i kako mini pres-centar za doma{nite i za stranskite novinari.

Bo{kovski ja ~isti gevgeliskata policija

Vo Gevgeliskata policija e razre{en rakovoditelot na Oddelenieto za krim-policija, \or|e Arnaudov, a na negovo mesto e imenuvan dosega{niot inspektor za organiziran kriminal, Ilija Avramovski.

Vo Gevgeliskata javnost ve}e nekolku dena se {pekulira za brzata "~istka" vo policiskiot vrv na lokalnata policija. [pekulaciite za~estija po otkrivaweto na trite {vercuvani cisterni so kerozin, vo koe SVR Gevgelija neposredno u~estvuva{e, odnosno po obelodenuvaweto na aferata so kerozin.