SVEDO[TVA

Istorijata ne e samo minato

DALI POZNATITE STOLBOVI NA INDISKIOT KRAL ASOKA BILE PODIGNATI OD ALEKSANDAR MAKEDONSKI?

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

  • Indiskiot istori~ar d-r Ranaxit Pal tvrdi deka najpoznatoto delo na drevnata indiska umetnost - Stolbovite na kralot Asoka - bilo napraveno od Aleksandar Makedonski i deka Aleksandar dal golem pridones kon {ireweto na budizmot!
  • Eden od najgolemite prijateli na Aleksandar Makedonski bil budisti~ki sve{tenik!

Ve}e spomnavme deka pove}e istori~ari smetaat oti najpoz- natiot dreven indiskikral Asoka, ~ie ime budistite od celiot svet denes so stravopo~it go izgovaraat, vo sebe imal makedonska krv, t.e. deka negovata rodena baba bila }erka na makedonskiot kral Selevk (koj pred toa bil general vo vojskata na Aleksandar Makedonski).

Kralot Asoka e poznat i po toa {to ostavil svoi zapisi. Toa se poznatite Stolbovi na Asoka, koi denes se smetaat kako edno od najzna~ajnite kulturni dela na drevna Indija. Tekstot ispi{an na ovie stolbovi pretstavuva zbirka edikti posveteni na reformite {to Asoka gi sprovel, kako i na moralnite principi za odnesuvaweto na lu|eto. Vo ova delo toj gi spomenuva toga{nite vladeteli na dr`avite na Ptolemeite, na Selevkidite i na Makedonija. Vsu{nost toj pi{uva za obidite na {ireweto na budizmot vo ovie dr`avi (The Edicts of King Ashoka, an English rendering by Ven. S. Dhammika The Wheel Publication No. 386/387 ISBN 955-24-0104-6; Published in 1993 Buddhist Publication Society, Sri Lanka). Pove}e nau~nici smetaat deka nekoi od klu~nite idei {to kralot Asoka gi pretstavil vo svoite edikti vsu{nost gi prezel od ideite na Aleksandar Makedonski. Takva, pred s#, e idejata za bratstvo pome|u narodite. Ponatamu, nekoi nau~nici smetaat i deka Stolbovite na Asoka vsu{nost gi pretstavuvaat oltarite {to svoevremeno tamu gi postavil Aleksandar Makedonski, a deka kralot Asoka, pedesetina godini podocna, samo gi iskoristil ovie oltari za svoite zapisi. Po smrtta na Asoka se raspadnala mo}nata indiska dr`ava Magadha na nekolku pomali kralstva.

Dinastijata Maurja sekako deka bila najpoznatata indiska dinastija vo drevninata. Vo vremeto na ovaa dinastija nastanalo i svetski poznatoto delo Kama Sutra. Poradi faktot {to }erkata na makedonskiot vladetel Selevk se oma`ila za osnova~ot na dinastijata Maurja, prakti~no vo ovaa najpoznata drevna indiska dinastija imalo i makedonska krv, koja najverojatno te~ela i niz venite na najpoznatiot dreven indiski kral Asoka.

MUDRECOT KALAN

Koga zboruvame za drevnite vrski pome|u Makedoncite i budizmot }e spomneme u{te eden interesen nastan. Poznato e deka kon pate{estvieto na makedonskata vojska se priklu~il indiskiot mudrec i budisti~ki u~itel Kalan, koj brgu stanal golem prijatel na Aleksandar Makedonski. Vsu{nost, Kalan ne bil nepoznat ~ovek vo toga{na Indija. Sovremeniot indiski istra`uva~ i dobar poznava~ na prestojot na Aleksandar Makedonski vo Indija, d-r Ranaxit Pal, pi{uva deka vsu{nost Kalan bil ista li~nost so poznatiot budisti~ki u~itel Asvago{a (Asvaghosha). Ova prakti~no zna~i deka eden od najdobrite prijateli na Aleksandar Makedonski vo toa vreme bil poznat budisti~ki u~itel.

Drevnite biografi na Aleksandar Makedonski posvetuvaat zna~aen prostor na ovoj indiski mudrec. Taka, na primer, Plutarh (prv vek po Hrista) go spomenuva Kalan vo glavite 65 i 69 vo svojata biografija za Aleksandar Makedonski. Plutarh pi{uva deka negovoto vistinsko ime bilo Sfines (verojatno gr~ka transkripcija na imeto Asvago{a), no vojnicite na Aleksandar go narekle Kalan, spored indiskiot pozdrav kale, {to toj ~esto go upotrebuval. Toj bil isklu~itelno mudar ~ovek. Za vreme na edna sredba so Aleksandar Makedonski, ovoj budisti~ki u~itel mu ostavil golem vpe~atok na makedonskiot car, koga na slikovit na~in mu dal sugestii kako treba da vladee so svoeto carstvo. Plutarh seto ova go opi{uva so zborovite:

"Velat deka toj na Aleksandar mu ja pretstavil i slikata na negovata vlast. Vo sredinata frlil nekakva suva i tvrda ko`a i zastanal na nejziniot rab, pa taa, pritisnata na ednata strana, se potkrenala od drugite strani. Potoa odel naokolu i pritiskaj}i ja ko`ata doka`uval deka toa se slu~uva sekade, dodeka najposle ne zastanal na sredinata na ko`ata, pa i sredinata i s# drugo stanalo mirno. Taka sakal da mu poka`e na Aleksandar deka toj mora najmnogu da ja pritiska sredinata na svoeto carstvo, a ne da se gubi vo dale~inite". (65 glava).

Budisti~kiot mudrec i u~itel Kalan go prodol`il patot so makedonskata vojska i koga Aleksandar re{il da se vrati od Indija kon Makedonija. No, pred da vlezat vo Susa, Kalan se razbolel i re{il da se samoubie. Samoubistvoto go izvr{il na krajno nevoobi~aen na~in pred o~ite na Aleksandar Makedonski i na negovite vojnici. Toga{ toj duri i ja pretska`al smrtta na Aleksandar vo Vavilon. Ova Plutarh go opi{uva so zborovite:

"Toga{ Kalan, otkako kuso vreme trpel bolki vo stomakot, pobaral da mu se podgotvi klada. A koga dojaval do nea, im se pomolil na bogovite, se poturil so voda i frlil pramen od svojata kosa vo plamenot. Ka~uvaj}i se na kladata se zboguval so prisutnite Makedonci i gi pokanil toj den prijatno da go minat i da se opijat zaedno so svojot kral. 'A jas nego', rekol, 'za kuso vreme }e go vidam vo Vavilon!'. Otkako go rekol toa, legnal i se stutulil, i ne se pomrdnal duri i koga se pribli`uval ognot, tuku ostanal vo istata polo`ba. Taka se `rtvuval samiot sebesi spored starinskiot obi~aj na mudrecite na svojata zemja." (glava 69).

Plutarh pi{uva deka i samiot Aleksandar prisustvuval na ovaa neobi~na gletka i deka podocna naredil da se napravi taka kako {to posakal Kalan, pa ve~erta i navistina bila organizirana pijanka.

Kalan e spomnat i od biografot na Aleksandar Makedonski, po ime Arijan (prv vek po Hrista). Vo sedmata glava od biografijata za Aleksandar, Arijan objasnuva deka Kalan re{il da se samoubie poradi toa {to nikoga{ pred toa (dodeka `iveel vo Indija) ne mu se slu~ilo da se razboli. No, koga trgnal so vojskata na Aleksandar, dodeka prestojuvale vo Persija, dobil silni stoma~ni bolki, {to za nego bilo dokaz deka pove}e ne vredi da se `ivee. Toj odbil da se lekuva i izjavil deka saka da se samoubie. Aleksandar dolgo vreme se obiduval da go razubedi svojot prijatel, no koga sfatil deka toa ne e mo`no, li~no naredil da se podgotvi kladata. Arijan, povikuvaj}i se na pi{uvawata na o~evidcite na toj nastan, pi{uva deka dodeka Kalan gorel, ne se nitu pomrdnal, a Makedoncite, na ~elo so Aleksandar, seto toa so stravopo~it go gledale. Aleksandar naredil da mu se oddade visoka po~est na Kalan (Arrian:"The Campaigns of Alexander", Translated by Aubrey De Selincourt, Pengiun books, USA, 1987, 351-352).

Zna~i, Makedoncite u{te od drevninata ostvarile bliski kontakti so budizmot i so indiskata kultura. No, osven kontaktite, Makedoncite ostavile i kulturno vlijanie vrz budizmot i indiskata kultura voop{to.

ALEKSANDAR MAKEDONSKI I BUDIZMOT

Indiskiot istori~ar d-r Ranaxit Pal, pi{uvaj}i za vlijanieto {to Aleksandar Makedonski go ostavil vrz indiskata kultura i vrz budizmot, veli deka Aleksandar Makedonski go zadol`il budizmot so toa {to ja odr`uval ovaa religija dodeka prestojuval vo Indija. D-r Pal smeta deka blagodarenie na Aleksandar Makedonski indiskata civilizacija do`iveala svoj nov procut. Vo vrska so seto ova toj pi{uva:

"Aleksandar sonuval za bratstvo pome|u narodite vo toga{niot svet poln so konflikti... Germanskiot istori~ar od 19 vek Drojzen smeta deka hristijanstvoto niknalo vrz kulturnoto milje {to rezultiralo od me{aweto pome|u Evropa i Azija vo helenisti~kiot period. No, vistinata e u{te podlaboka - duri i budizmot, kakov {to go znaeme denes, mu ostanal dol`en na Aleksandar, koj go poddr`uval u{te pred Asoka... Obnovuvaweto na indiskata civilizacija vo ~etvrtiot vek pred Hrista vo golema mera se slu~ilo blagodarenie na negova inicijativa" (D-r Ranajit Pal, cit. delo: http://www. geocities.com/ranajitda/) .

Vo prodol`enie d-r Pal pi{uva za sudbinata na oltarite {to Aleksandar Makedonski svoevremeno gi izgradil vo Indija. Imeno, poznato e deka pred da se vrati vo Vavilon, Aleksandar vo Indija podignal dvanaeset masivni oltari vo ~est na bogovite, koi se spomnati vo delata na nekolku drevni istori~ari. Do neodamna oficijalno se smeta{e deka ovie oltari ne se za~uvani, t.e. deka ne e pronajdena ni traga od niv. Me|utoa, po temelnite istra`uvawa {to gi izvr{i d-r Pal, toj ponudi interesen odgovor na pra{aweto zo{to dosega ne se pronajdeni ovie oltari. D-r Pal smeta deka nekoi od ovie oltari do denes stojat, no deka se prepraveni. Imeno, toj tvrdi deka ovie masivni oltari gi iskoristil i gi prepravil podocne`niot indiski mo}en vladetel Asoka i deka toa vsu{nost se Stolbovite na Asoka, {to ve}e gi spomnavme. D-r Pal potencira i deka vo svoite edikti Asoka iskoristil i nekoi od ideite na Aleksandar. Vo vrska so seto ova d-r Pal pi{uva:

"Vnimatelnata analiza na gr~kite, latinskite i sanskrit izvorite ni zboruva deka negovite (Aleksandrovite, z.m.) poznati oltari ne se najdeni bidej}i tie bile upotrebeni od strana na Asoka za prezentirawe na sopstvenite poraki. Asoka ne gi iskoristil samo oltarite, tuku gi iskoristil duri i negovite (Aleksandrovite, z.m.) poraki za tolerancija i qubov, koi bile celosno na linija na povikot na Aleksandar za bratstvo pome|u narodite" (Cit. delo, isto kako prethodnoto).

D-r Pal smeta i deka Asoka indirektno go spomnal Aleksandar Makedonski vo svojot sedmi edikt, kade gi spomenuva "kralevite od minatoto". D-r Pal smeta deka tie kralevi bile Aleksandar Makedonski i Nabukodonosor.

[to se odnesuva do nastanokot na Stolbovite na Asoka, d-r Pal pravi detalna analiza vo vrska so nivnoto poteklo. Najnapred toj konstatira deka tie o~igledno bile izgradeni pred vremeto na Asoka, t.e. pred vremeto koga bile ispi{ani.

Deka Stolbovite na Asoka bile porano podignati vo odnos na vremeto koga bile ispi{ani smeta i britanskiot istori~ar Monahan. Vo vrska so ova toj pi{uva:

"Faktot {to deset od ovie stolbovi nosat zapisi od Asoka e dokaz deka tie ne nastanale podocna od vremeto na negovoto vladeewe. No, toa ne pretstavuva dokaz deka nekoi od niv ne nastanale porano" (F.J. Monahan The Early History of Bengal, 1925, str. 227).

(Prodol`uva)