Sramota!

@iveam dolgo vreme vo Germanija. Moeto semejstvo e vo Makedonija i }e ve molam da mi dozvolite da se javam so eden apel do Vladata i do celiot makedonski narod. Veruvajte mi, ova {to se slu~uva kaj nas go nema nikade na svetot. Site se ~udat i da vi ka`am duri i n# ismejuvaat.

N# teroriziraat od druga zemja i toa pod protektorat na Obedinetite nacii. So drugi zborovi, OON vodi vojna protiv Makedonija indirektno i tuka e gre{kata {to ne ja zabele`avte i zatoa ne ve smetaat za seriozni i si igraat majtap so vas. Zatoa {to NATO nema pri~ina da vodi vojna protiv nas, Albancite gi koristi kako instrument, bo`emski nemale dovolno prava. Tuka site se ~udat i koga popu{tate koga doa|a "satanata" vi teknuva? Ispa|a kako na{ata Armija da oti{la vo Kosovo ili Albanija. Kako mo`evte da dozvolite tokmu sprotivno da razmisluvate i rabotite protiv na{ite interesi. Znaete li kolku jad mu zadadovte na svojot sopstven narod, po s# {to napravivte i {to potkleknavte pred teroristite?! Sramota, sramota i u{te edna{ sramota!

Narodot i Armijata nitu se gluvi nitu slepi za da ne mo`at da napravat razlika koj ni e prijatel ili du{man. Zatoa ve molam osvestete se i nemojte da si igrate so identitetot na makedonskiot narod, zatoa {to so nego }e se soo~ite. Koj ste vie bez narodot da go pra{ate i sami da odlu~uvate, zo{to so va{eto neznaewe da se prekr{at makedonskite ideali {to narodot ~ezneel so vekovi za samostojna Makedonija.

Izvinete gospodine Trajkovski, no `alno e od Gospoda ako dozvolite, po tolku prolevawe krv, nekoi promeni vo {teta na makedonskiot narod. Toga{ vie i kompanija }e bidete predavnici na svojot sopstven narod koj nema nikoga{ da vi prosti i zatoa ili barajte pomo{ od drugi koi ni se prijateli ili odete si. Na narodot mu e dosta od edna{ ladno - edna{ toplo. Dvata filma {to gi gledavme bea lo{i vo crna krvava tehnika. Narodot saka promeni, da dojdat rakovoditeli koi }e mu go vratat dostoinstvoto i }e go slu{nat narodniot glas i nikoga{ da ne dozvolat nekoj da se me{a odnadvor i so toa da go donesat na{iot suverenitet vo pra{awe.

Violeta Najdeska,

Germanija


NATO si poigruva so Makedonija

Davawe na albanskoto malcinstvo da stane dr`avotvoren narod bi bilo svoeviden presedan vo svetot, a tie {to bi go oficijalizirale toa bi imale mizerna uloga koja bi mo`ele da ja igraat samo zatrueni {ovinisti, koi se kandidati za idni grabewa na Makedonija. Ne sakame da otvorame debata za i protiv NATO, no }e navedeme nekoi fakti.

NATO, predvoden od Amerika, se poigruva so Makedonija i so celiot region. SAD so eden poteg mo`at da ja soprat vojnata vo Makedonija, no niv ne im odgovara brz prekin na vojnata, a toa se poka`a vo primerot so ambasadorot Frovik, tokmu vo momentot koga be{e na ~ekor do prekin na ognot. Tie to~no znaat kolku, kako i do koga makedonskite vooru`eni sili mo`at da se borat protiv albanskite bandi. Zatoa igraat na kartata na nejzina iznemo{tenost i prisilna soglasnost na otcepuvawe del, se znae vo ~ija korist. Ne e tajna deka albanskite teroristi i nivnite komandiri se marioneti vo racete na amerikanskite instruktori i oti tie go rabotat samo ona {to }e im se dozvoli.

Politi~koto i seto drugo osloboduvawe na Makedonija ni se nalo`uva kako dolg na sekoj Makedonec, koj vistinski ja saka svojata tatkovina. Dali }e dozvolime orelot da ni go zatemni sonceto vo korist na onie koi sekoj ~as n# "demokratiziraat" so potkupi, progoni, ubistva, moralno i umstveno n# zadu{uvaat, otelotvoreni vo likot i deloto na Xaferi i Imeri i nad ~ii glavi le`i klerot koj gi sobira nivnite najrasipani elementi?

Koga se ve}e na scena re{avawata na malcinskite prava vo Makedonija, da go pokreneme od mrtva to~ka pra{aweto koe so decenii trpelivo go ~eka svojot istoriski mig. Svetskiot makedonski kongres neka bide dvigatel na dijasporata, a MANU i site relevantni politi~ki partii, vo tatkovinata. Konkretno, da barame Makedonija i semakedonskoto pra{awe da se podigne na poseriozno nivo, da se prosledi do site evropski institucii, a toa podrazbira pra{awa za Pirin, Egej, za makedonskite malcinstva vo SR Jugoslavija i vo Albanija.

Krajno vreme e da se pogri`ime malku i za sebe, a umniot Zapad, koj se zalaga za ~ove~ki prava, kon makedonskoto nacionalno pra{awe treba da pristapi realno i od sosema podrugi pozicii. Za da go dobieme toa, nam ni trebaat tri raboti: edinstvo, edinstvo, edinstvo.

Zdru`enie na gra|ani od makedonsko poteklo od Brani~evskiot okrug, "MAK"

Gojko Ilievski, pretsedatel


Celosna poddr{ka na SAS za za~uvuvawe na Makedonija

(Do Svetiot arhijerejski sinod na Makedonskata pravoslavna crkva, do gospodin Boris Trajkovski, pretsedatel na Republika Makedonija, do Sobranieto na Republika Makedonija)

Nie, ~lenovite na Izvr{niot odbor na Amerikansko-kanadskata makedonska pravoslavna eparhija, so golema voznemirenost i o~aj gi sledime nastanite vo Republika Makedonija. Krajno n# voznemiruva statusot na tivkata okupacija na delovi od Makedonija od strana na albanskite balisti i nemo}ta na na{ata "demokratska vlast" da im se sprotivstavi na ovie nasilnici koi se zakanuvaat da go povredat celokupnoto na{e dr`avno, nacionalno i duhovno bitie.

Nie najenergi~no se sprotivstavuvame na site obidi, na{ata vlast da napravi mirno re{enie na postoe~kata kriza vo R. Makedonija, po cena na bri{ewe na seto ona {to so godini go ostvaruvale i za koe ginele mnogu makedonski generacii.

Posebno reagirame na pazareweto so na{iot dr`aven, nacionalen i duhoven makedonski identitet. Krajno bezumno e menuvaweto na Preambulata i nejzino "redefinirawe" so kakvi bilo opcii. Popu{taweto pred albanskite narkodileri od Kosovo i pritisokot od strana na nivnite evropski simpatizeri e ednakvo na najsramno velepredavstvo. A u{te pove}e re{enosta na pretsedatelot Trajkovski da go `rtvuva ~len 19 od Ustavot na R. Makedonija so bri{ewe na MPC.

Najenergi~no se sprotivstavuvame na ovie velepredavni~ki planovi i barame vedna{ da im se uka`e na "pretpostavenite" od vlasta deka za toa }e odgovaraat pred makedonskiot narod i oti nema da ostanat nekazneti za ovie gnasni predavni~ki dela.

Davame celosna poddr{ka na SAS vo nivnata ponatamo{na borba za za~uvuvawe na R. Makedonija od natrapnicite od site boi i stoime zad na{iot makedonski narod da istrae vo borbata koja ni pretstoi.

Arhijerejski zamenik,

prota d-r Aleksandar Mustenikov


Da se za~uva narodot i tatkovinata

Se obra}ame do Makedoncite vo tatkovinata i {irum svetot da se obedinat okolu idejata za za~uvuvawe na tatkovinata i narodot i na sekoj na~in da vr{at pritisok vrz makedonskite politi~ari da ne pomisluvaat na prifa}awe na koe bilo barawe na albanskite teroristi i separatisti i nivnite pretstavnici od politi~kite partii.

Se obra}ame do makedonskite politi~ari (Vladata na Solana), koi vo momentov na nelegitimen i neustaven na~in razgovaraat i pregovaraat za sudbinata na Makedonija da se povle~at od vakvite pregovori i da mu ovozmo`at aktivno i edinstveno legalno odlu~uvawe na makedonskiot Parlament.

Objavuvame deka golem del od ~lenovite na "Makedonskite lavovi" samostojno i po nivna sopstvena `elba se prijavija vo grupata "Gemixii", koja ima za zada~a da se samo`rtvuva za da ja postigne celta, a toa e obedineta i samostojna makedonska dr`ava. Dokolku politi~arite u~estvuvaat vo promena na Ustavot, vo voveduvaweto dvodomen Parlament, dvojazi~nost, dvonacionalnost, bri{ewe na Makedonskata pravoslavna crkva ili koe bilo barawe na albanskite teroristi {to vodi kon uni{tuvawe na makedonskata dr`ava i narod.

Ve potsetuvame, vas gospoda od "Vladata" na Solana i Evropskata unija, oti 1919 godina, za vreme na podelbata na makedonskata dr`ava, makedonskite "Gemixii" samo vo taa godina imaa izvr{eno 28.000 atentati. Ve molime da go zemete ova predvid i da go ostavite miroqubiviot makedonski narod samiot da odlu~uva za svojata sudbina bez diktati, bidej}i Makedonija mo`e da stane `ari{te koe }e ja razgori Evropa. Na Makedonija ne & se potrebni nikakvi trupi (KFOR ili NATO), zatoa {to Makedonija mo`e i e sposobna samata da se izbori za svojata sloboda.

Makedonija e ve~na i bibliska sveta zemja! Politi~arite se menlivi i minlivi.

Da `ivee Makedonija! Da `ivee makedonskiot narod!

"Makedonski lavovi"


Kade e sega MPO?

So svojata "qubov" kon Makedonija, Makedonskata patrioti~eska organizacija se javuva{e samo dodeka mo`e{e da zavladee i zeme. Sega koga treba da se pomogne i dade nigde gi nema!

Ako ne sakaa da vlo`uvaat, a toa go pravat vo drugi dr`avi ({to go isklu~uva patriotizmot), zo{to barem sega ne pomognat koga dr`avata i narodot se vo opasnost? Ostanaa bez moralno pravo da zboruvaat koga po tolkava i tolku dolgotrajna kriza ne se poka`aa. Zaveduvaa i oddale~uvaa lu|e so ubavoto ime, a vo osnovata vo poslednive godini imaa sprotivna funkcija vo odnos na imeto. Zo{to nivnite prikazni za vlijatelnite i bogati ~lenovi vo SAD i Kanada otidoa vo veter - takvi ~lenovi ili nema ili se nespoivi so patriotizmot, zatoa {to se nezainteresirani. Da imaa barem malku vlijaeno vrz politi~kite visoki krugovi, ili vrz javnosta, sega koga sme vo golema potreba, vo vojna, a zgora na toa sosema vo pravo, ke ja dobievme zaslu`enata, pogolema naklonost, pogolema pravednost, vo dr`avnata politika na SAD. Vaka, vlijanieto na albanskoto lobi e bez protivte`a. @al li im e pari da potro{at, ili ne go ~uvstvuvaat narodov za svoj ili obete? Nigde ja nema MPO da gi organizira svoite ~lenovi na sekojdnevni demonstracii (vo Makedonija sekoj den se strada i se gine). U{te pomalku gi ima tie istite gorespomnati vlijatelni i bogati ~lenovi finansiski da ja pomognat dr`avava, vojskava ili policijava, a da ne zboruvame da obezbedat oru`je za na{ata nedoopremena vojska - kako {to albanskata dijaspora gi pomaga teroristite.

Za vreme na vojnata vo Hrvatska emigracijata pomaga{e so lobirawe, so propaganda, so oru`je, finansiski i so dobrovolci. Eden iselenik od Kanada ima{e doneseno cel avion so oru`je, a positnite od Evropa da ne se zboruva. Za `al, ni obi~nite ~lenovi na MPO ne se poka`aa, duri ni so sramotnata i nedostoinstvena, a za Makedoncite vo svetot tolku karakteristi~na pomo{ od po 10-50 dolari!

Ako mol~ea sega, neka mol~at zasekoga{! Gi biva samo za piknici so zelnik. Ili, neka go smenat rakovodstvoto i celite, vistinski neka & pomognat na tatkovinata. Makedonija }e im e blagodarna i }e im se raduva.

Za `al, i mnogute drugi Makedonci niz svetov, koi ne se ~lenovi na organizacija so taka ubavo ime, ne qubat da gledaat podaleku od svojata ~inija! Toa se onie {to se bez karakter, bez sloboden duh, {to nemaat nitu hrabrost nitu intelekt. Takvite ne mu pomagaat na ~ovek vo maka, a sudbinata na narodot ne gi interesira. Nemaj}i um ne znaat deka i sebe si odmagaat i se osiroma{uvaat. Site vredni lu|e vo svetov vnimavaat i na drugi lu|e, no i na svoite koreni. Zatoa e razbirlivo sega ~ovek da o~ekuva da se zaboravat site podelbi ili da se sovladaat, da se slu{ne i da se po~uvstvuva vlijanieto i energijata od sekoj na{ ~ovek vo svetot, da se vidat stoticite iljadi vo Toronto, Detroit, no i vo Avstralija, Evropa i od tamu kade ne sme ni znaele deka n# ima. Sega se javuvaat samo lu|eto so golema bukva na po~etokot i se gleda deka ne se {eguvaat i ne pravat lice.

d-r Predrag Nikolovski


Kade ja vodite Makedonija?

Makedonci od Makedonija i kade i da ste na zemjinata topka, ajde edna{ i nie da staneme i da im re~eme na dosega{nite vlasti: Kade ja vodite i kade ja donesovte Makedonija, zemja bez narod i nacija, bez koren?

Prioritet na sekoja dr`ava vo svetot e za~uvuvawe na svojot narod i nacija, kako dr`avotvoren vo ramkite na svojata dr`ava. Zo{to ne gi pra{ate [pancite, Angli~anite, Francuzite i tie da go promenat Ustavot i da gi vovedat, osven oficijalnite jazici, i jazicite na nacionalnite grupi, ili pak vo Amerika, pokraj angliskiot, da se vovede i drug oficijalen jazik. Dali e svesen samonare~eniot tatko na nacijata deka ako po`ivee u{te nekoja godina, }e vidi oti negovata nacija se izgubila nekade niz svetot, a ovaa preostanatata si ostanala malcinstvo vo svojata zemja. Sakame da ve pra{ame kakva cel imate i kakva idnina }e & ostavite na idnata generacija, zo{to tolku zloba i zlostor protiv svojata nacija, koja po tolku vekovi, prv pat vo svojata dr`ava i od svoite izbranici o~ekuva{e da ja za{titite i afirmirate kako makedonska nacija i dr`ava? Znaete li deka kaj site na{i sosedi ima tolku mnogu malcinski grupi, a vo praktikata tie si ostanaa bezna~ajni vo odnosot na vode~kata nacionalna grupa vo dr`avata.

Dali e toa nekoj zavera protiv Makedonija vo koja vie svesno ili nesvesno u~estvuvate, pa na razni emisari i medijatori im davate golem legitimitet za uni{tuvawe na makedonskata nacija i dr`ava, a koga }e gi spomeneme Makedoncite, ~ij broj vo sosednite zemji ne e mal, tie emisari i medijatori begaat kako od |avol? Zo{to sega, koga Makedonija e vo vojna, vo Grcija so zasileno tempo se naseluva naselenie od porane{nata Ruska Federacija t.n. "pondi ma|iri", pravoslavni hristijani, a potoa, preku ve~erni {koli stanuvaat pogolemi Grci i od samite Grci i toa prete`no Egejska Makedonija kade se ~isti makedonski naselbi.

Dali znaete deka musliman od koja bilo nacija mo`e da ima i pet kamioni i bezbroj drugi bogatstva, no ne mo`e i ne smee da se naseli ili da kupi ku}a kade bilo vo Grcija, osven na granicata so Turcija, vo delot na Trakija?

I pokraj toa {to znaeme kakov e stavot na na{ite sosedi, na{ite vlasti go pravat sprotivnoto, na smetka i {teta na makedonskiot narod! Zatoa sekoj sosed ostana postabilen od nas, iako vo tie dr`avi ima golemi malcinski grupi, a nie re{enieto i spasot ne treba da go gledame vo Evropa i svetot, toa e tuka, vo sekoja na{a sosedna zemja. Nie treba samo od niv da go kopirame, za{to problemot e vo Balkanot i treba da go gledame kako balkanski, a s# drugo }e bide {teta za nas.

Zo{to na{iot ju`en sosed prioritet mu dava na hristijanstvoto i masovno se hristijanizira? Zatoa {to Evropa e vo Grcija, a taa prosperitetot go gleda vo hristijanstvoto.

Na krajot da go pra{ame na{iot porane{en pretsedatel dali vo negovite memoari pi{uva kako go odbranil ustavnoto ime Makedonija, kako go spre~il nemenuvaweto na na{eto etni~ko zname, koe be{e gordost na site Makedonci, deka go spre~i iseluvaweto na Makedoncite i go podobri `ivotniot standard, deka ja podobri sostojbata na na{ite makedonski malcinstva vo sosedite, deka go spre~i nekontroliranoto vseluvawe na Albancite na makedonska teritorija..., ako toa ne e napi{ano, zo{to vi se tie memoari?

Gospoda pretsedateli, site si pravat dr`avi so gordost i za za{tita na svojata nacija, a vie {to pravite i {to napravivte od Makedonija?

Dragi Trajkov, Germanija