MAKEDONIJA VO SVETOT

Kako i zo{to Makedoncite ja napu{taat tatkovinata

STIHIJNATA EMIGRACIJA - TRADICIJA, FENOMEN ILI NU@NOST

Pi{uva: Irena S. HRISTOV

  • Pri~inite za iseluvaweto od dr`avava treba da se baraat vo s# pozabele`itelnoto nefunkcionirawe na na{iot sistem, pod uslov toa {to go imame da mo`e da se nare~e sistem.
  • Vo Slovenija - 2.611, Ukraina - 9, Francija - 2.327, Holandija - 1.091, Hrvatska - 4.494, [vajcarija - 19.899, [vedska - 4.782, Avstrija - 2.153, Germanija - 15.509, Danska - 1.361, Italija - 1.157, Afrika - 78, Amerika - 15.881, i s# taka samo si gi prebrojuvame na{incite po beliot svet, a nikako da gi izbroime i da gi dobroime.

Biljana B., so golem talent za crtawe i slikawe. Pred dve godini go prifati predizvikot da studira nadvor, vo prekuokeanskata t.n. "zemja na ispolnuvawe na soni{tata", vo Ilinois, SAD. Sledej}i go svojot son, be{e zadovolna od na~inot na {koluvawe tamu, od toa {to & se nudi za nadopolnuvawe i usovr{uvawe na talentot. Zboruva{e kako tamu sekoga{ mo`e{ da o~ekuva{ poddr{ka od profesorite i pomo{ za sekoj problem, koj eventualno bi se pojavil. Koga ja pra{av dali po tie dve godini podgotovki }e se vrati ovde vo Makedonija, mi re~e:

Ne znam... Koj mi garantira deka }e uspeam da se zapi{am na Akademijata za likovna umetnost vo Skopje? Pa duri i da uspeam, }e mo`am li jas da prosperiram kako umetnik na tie prostori?

Pottiknata od bezbroj li~ni i u{te tolku op{testveni pri~ini, Magdalena M., isto pred skoro dve godini, gi sobra site dokumenti, plati avionski bilet i uslugi na agencijata i "letna" za London da raboti kako bebisiterka (iako ovde studira{e na Pedago{kiot fakultet). Po izvesno vreme preminuva na slednoto, povisoko skalilo (najverojatno poznato za mnogumina koi trgnale po istiot pat), go napu{ta bebisiterstvoto i raboti vo ekskluziven butik. Koga minatoto leto se vrati na odmor vo Makedonija, ne & se veruva{e deka mo`ela 20 godini od nejziniot `ivot da egzistira vo ovaa realnost ovde.

Milo mi e {to povtorno si go vidov semejstvoto i starite prijateli, no mojot `ivot, mojot vistinski `ivot e vo Anglija. Tamu lu|eto se mnogu poslobodni, porelaksirani i nikogo ne go zasega {to pravi{, so kogo si i zo{to, za potoa od toa da kreiraat svoi prikazni. Skoro i da ne postojat predrasudi, barem ne kako ovde, veli Magdalena.

Slu~aj broj tri. Blagodarenie na "dare`livosta" na nekoj "~i~ko", nare~en Xorx Soros, koj ima problem so snao|aweto vo kupot pari {to gi ima, (a ima i kup od politi~ki interesi), pa osnoval fondacija za stipendirawe na talentirani u~enici i studenti, Aleksandar S. ima{e mo`nost da go zavr{i srednoto obrazovanie vo dr`avata Va{ington, SAD. Se razbira, na{ite umni deca zavr{uvaat po dve godini vo edna, odnosno vo dva semestra i vedna{ potoa dobivaat mo`nosti za novi stipendii, koi im gi otvoraat vratite za prodol`uvawe so visokoto obrazovanie vo nekoj od renomiranite kolexi i univerziteti. Aleksandar ve}e e pri kraj so studiite za Kibernetika i kompjutersko programirawe, istovremeno zemaj}i i ~asovi od ekonomija.

Sakam da prodol`am na postdiplomski studii. Prativ nekolku aplikacii za stipendija vo razli~ni kompanii i sega ~ekam na rezultatite. Po zavr{uvaweto imam {ansa da rabotam na berza vo Wujork, a imam i drugi ponudi. Ovde navistina mo`e da se napravat golemi pari so mojata profesija, veli Aleksandar.

Vakvite primeri sekojdnevno zafa}aat s# pogolem procent. Listata prodol`uva: Mimi po highschool-ot vo Amerika se zapi{uva na Dizajn vo Firenca, Italija. Miki i Dan~o se vo Praga na Biznis i menaxment. Ve}e da ne zboruvam za na{ite studenti vo sosedna Bugarija, koi u`ivaat posebni privilegii za koi od minatata godina postoi Programa za stipendirawe na makedonski studenti. Bea prijaveni nad 1.500 maturanti od cela Makedonija za 302 stipendii, preostanatite se razbira vleguvaat so pla}awe na 30 otsto od predvidenata participacija. Postepena i mirna asimilatorska politika, koja ja prifa}ame so ra{ireni race i so prevez na o~ite.

Kade treba da se baraat pri~inite (ili vinovnicite) {to na{ite mladi kapaciteti postojano i s# pove}e ja napu{taat tatkovinata, baraj}i ja sre}ata i svojot prosperitet nekade po beliot svet?

STATISTIKA

Vo odnos na iseluvaweto na na{ite gra|ani vo tekot na minatite decenii, bez razlika na vozrasta, polot i stru~nata osposobenost, Zavodot za statistika na Makedonija vo popisot od 1994 godina prezentira podatoci, koi pribli`no go poka`uvaat brojot na iselenicite.

Spored statisti~kite podatoci, makedonski gra|ani koi se na rabota kaj stranski rabotodavec ili na samostojna rabota vo stranstvo, vklu~uvaj}i gi i ~lenovite na nivnite semejstva koi so niv prestojuvaat, vo razli~ni zemji, brojkite se dvi`at vaka: Slovenija - 2.611, Ukraina - 9, Francija - 2.327, Holandija - 1.091, Hrvatska - 4.494, ^e{ka - 260, [vajcarija - 19.899, [vedska - 4.782, Avstrija - 2.153, Belgija - 870, Velika Britanija - 265, Germanija - 15.509, Grcija - 133, Danska - 1.361, Italija - 1.157, Norve{ka - 211, Rusija - 36, vo drugi zemji vo EU - 879, Azija - 210, Turcija - 139, drugi aziski zemji - 71, Afrika - 78, Amerika - 15.881 od koi vo Kanada - 7.110, a vo SAD - 8.671, vo drugi delovi na Amerika - 100, Avstralija i Okeanija - 58.295 od koi samo na avstraliskiot kontinent 58.238, nepoznato - 3.841.

Mnogumina se otselile zemaj}i kako povod privremena rabota vo stranstvo, so namera da se vratat vo Makedonija, pa spored vremeto na nivniot prestoj vo stranskite zemji imame: po edna godina prestoj se vratile 6.929, po pet godini - 7.235, 10 godini - 4.763, 15 do 19 godini - 15.025, 20 do 24 godini - 29.240, 25 do 29 godini - 13.543, 30 do 34 godini - 5.061, 35 do 39 - 2.737, po 40 godini i pove}e se vratile 2.744, nepoznato - 13.615.

Statistikata govori deka do 1994 godina, vo svojata tatkovina se vratile vkupno 14.049 makedonski dr`avjani. Vo 1970 godina imalo 306 povratnici od stranski zemji, 1980 godina nivniot broj e 525, 1990 godina - 593, 1991 godina - 566 povratnici, 1992 godina - 755, 1993 godina - 967, 1994 godina se vratile 923 Makedonci.

Za poslednite nekolku godini nemame pokonkretni brojki, me|utoa ne e te{ko da se pretpostavi kolkav e denes procentot na emigracijata od na{ata zemja, vo uslovi koi sekojdnevno dobivaat razli~ni oblici i koga izgleda deka na ovie prostori pozitivnite vrednosti vo op{testvoto se edinstvenite koi se nekonstantni.

BARAJ]I GI KORENITE

Site se se}avame na neodminliviot i nenadminat porok na na{eto minato - pe~albarstvoto. Toa {to se provlekuvalo niz site op{testveni etapi, me|u site op{testveni sloevi, niz mnogu vekovi. Dobro poznata prikazna vo bezbroj nijansi. Nekoi se vratile, mnogu od niv ne. Najspecifi~nata pojava na ovie prostori, koja o~igledno ne gi po{teduva i novite generacii.

Sudej}i po s# - za onie {to ja imaat sposobnosta da sudat, presuduvaat, ~esto i da osuduvaat - sme padnale vo prili~no golem kotel koj ve}e so vekovi kr~ka na tivok ogan, odvreme navreme podzovriva do samiot rab da prelie i nekako sti{uva. Zboruvam za na{iot mal prostor na postoewe, egzistirawe, ili podobro ka`ano, golo pre`ivuvawe. Mal prostor so ~etiri granici na ~etirite svetski strani, obikolen so tu|ata neramnodu{nost za sitnite potencijali, {to slu~ajno nam nekoga{ ni se na{le v race, kako bo`emna sopstvenost.

Na{ata ubava zemja - Makedonija. I na{iot ubav narod makedonski - najnapaten, maltretiran, negiran, progonuvan. Vo prvite dekadi na vekot {to odmina, s# u{te nesvesen kako izgleda slobodata. Sledat 50-tina godini `ivot vo farsata i sovr{eno iskreiranata slika na ramnopravnost, bratstvo i edinstvo, kade, priznale ili ne, skoro voop{to i da ne se obrnuva{e vnimanie na razvivawe i usovr{uvawe na mnogu va`ni faktori. Na primer - faktorot konkurencija na pazarot koj, kaj poiskusnite ekonomski razvieni zemji, se poka`al kako neophoden za pottiknuvawe na kvalitetot.

Koga i toj sistem se poka`a kako nefunkcionalen, i koga site, dotoga{ mali dupki (dobro zama~kuvani) dobija golemi razmeri, go sru{ivme za da se osvrneme kon stariot (kakov-takov, no proveren) kapitalizam i da se izborime za suverenitet i dr`avnost, vo potpolna smisla. ^ekorej}i 10-tina godini po ovie pateki, gi u`ivame, kako site negovi povolnosti, taka i nedostatocite. Sega pred o~i ni e golemata nesrazmernost vo `ivotniot standard. Od krajnost vo krajnost - od maliot procent na ekstremno bogatiot krug, koj vo kombinacija so politi~kiot element gi potegnuva site konci, do zna~itelno golemiot procent na naselenie soo~eno so golata egzistencija.

Zemaj}i predvid deka sekoga{ bil prisuten i odreden faktor na subjektivno nezadovolstvo, slu~aite na emigracii se dovolno ~esti za da bidat masovno zabele`ani. Iako procentualniot odnos se menuval, emigraciite nikoga{ ne is~eznale.

Tokmu denovive stanuvame istoriski svedoci na po~etokot na u{te edno `ari{te, koe stravot za na{iot `ivot i sigurnost ni go vleva vo koskite. Politi~kata presija koja postojano bila i e prisutna vo na{ite sekojdnevija i koja mnogu pridonesuvala za odredeni migraciski dvi`ewa, preminuva vo zakanuva~ka militantna situacija, za koja e te{ko da se ka`e dali e podlo`na na kontrola.

[TO IMA ZAPADOT POVE]E OD NAS?

Duri i vo mirnovremenski i relativno stabilni uslovi na ovie na{i prostori, kakvi na nekoj na~in se kreiraa i "turkaa" vo poslednive nekolku godini, postoi psiholo{ki vre`an element kaj Balkancite, ili pokonkretno kaj nas Makedoncite, deka ona "vistinskoto" e na Zapad, {to bi zna~elo Zapadna Evropa, (pusta da e) Amerika i prekuekvatorska Avstralija. Ako minatoto ni dava primeri za vidovi emigracii, koi proizleguvale od potrebata za pogolema zarabotuva~ka, vo posledno vreme e s# po{irok spektarot na t.n. privremeni emigracii (koi ~esto preminuvaat vo konstantni) povrzani so {koluvawe vo stranstvo, odnosno vo porazvienite zemji i investirawe na sopstvenite kvaliteti vo strukturi koi za istite bi dale soodveten (visok) odgovor (nadomest).

So samata pojava na raznite organizacii koi vo svoite programi predviduvaat i ovozmo`uvaat rabota vo stranstvo za mladi devojki i mom~iwa (po obi~aj naj~esto kako bebisiteri i obezbedeno `iveali{te vo domovite na nekoi semejstva), koi, navodno, vo tekot na nivniot prestoj vo nekoja zapadnoevropska zemja bi go u~ele i jazikot, a patem organizaciive od toa izvlekuvaat debeli profiti; isto i pojavata na s# pobrojnite, prethodno spomnati, fondacii za stipendirawe na sredno{kolci, studenti, pa i postdiplomci, izgleda deka samata ideja - "da se izbega ottuka" - stanuva ne tolku neostvarliva i dale~na.

Kako atribut e i nezadovolstvoto na mladata populacija od strukturata na obrazovniot sistem, koj i po tolku najaveni i delumno sprovedeni reformi, nikako da dobie nekoja poprifatliva, poneoptovaruva~ka i pologi~na forma. Obvinuvaj}i gi (na pr.) Amerikancite za nivnata "ograni~enost i glupavost", samo zatoa {to postignuvaat visok stepen na profesionalna naso~enost vo tekot na celokupnoto obrazovanie na edno pole koe e izbor na nivniot interes, nie koi so godini gi u~ime site najop{ti predmeti so parcijalno izdvoeni informacii za s# i se{to, ~esto i najnepotrebni raboti, o~igledno ne dobivame ni{to pove}e i ni{to osobeno (osven napati nedovolna stru~nost).

I dali voop{to vredi da se baraat i naveduvaat site gnile`i vo op{testvoto i op{testvenata organizacija, koga so obi~en zbor ne se menuva skoro ni{to. Toa bi trebalo da se prepu{ti na svesta i sovesta na nekoj sozrean um, koj voedno vo svoi race ja ima politi~kata mo}, tie ne{ta da gi izmeni ili podobri.

Vo me|uvreme, odlukata ostanuva na poedinecot. Dokolku "po~vata" na koja `iveeme dade kakov bilo znak na "plodnost" i producira uslovi vrz koi bi mo`ele da se gradat cvrsti "kuli", mo`ebi (da se nadevame) investicijata na visokokvalifikuvanite li~nosti ({koluvani tuka ili vo stranstvo, bez razlika) }e se prenaso~i kon "majkata koja n# rodila" - Makedonija.