VERATA NA[A RISJANSKA

Duhovden - Sveta Troica (Doa|aweto na Svetiot duh - Ute{itel)

"GO VIDOV DUHOT DA SLEGUVA OD NEBOTO KAKO GULAB I OSTANA NAD NEGO"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Toa e duh Gospodov, duh na premudrost i razum, duh na sovet i krepost, duh na znaewe i blago~estivost"
  • "I nenadejno se ~u {um od Neboto, kako da ide{e silen vetar, i ja ispolni celata ku}a kade {to sedea. I im se javija razdeleni jazici, kako ogneni, i zastanaa po eden nad sekogo od niv. I site se ispolnija so Duh Sveti i po~naa da zboruvaat na drugi jazici, onaka kako {to im dava{e Duhot Sveti da izgovaraat"

Misijata i spasitelnoto delo za ~ove{tvoto, za koe bil ispraten Gospod Isus Hristos, trebalo da se ispolni vo potpolnost. Zatoa se vratil pri svojot Otec da go pomoli da go isprati Svetiot duh - Ute{itel, koj }e go prodol`i deloto na Sinot bo`ji, i od koj apostolite }e primat bo`estvena sila. Koj e toj Svet duh, koja e taa nevidliva sila? Gi gledame posledicite od taa sila, koja niz site vekovi se ~uvstvuva, obnovuva, prosvetuva.

Svetiot duh e tretoto lice od Sveta Troica. Toa e Bo`jiot duh, koj za vreme na sozdavaweto na svetot lebde{e nad vodata (pror. Mojsej ). Toa e blagiot duh, koj vodi po prav pat (pror. car David). Toa e duhot za kogo prorokuva pror. Isaija: "Toa e duh Gospodov, duh na premudrost i razum, duh na sovet i krepost, duh na znaewe i blago~estivost". Toa e Svetiot duh za koj zboruva Gospod preku pror. Joil, deka }e go izlie vrz sekoe telo Bo`jiot sin. "Se ovoploti od Svetiot duh i Marija Deva i stana ~ovek" (Simb. na verata).

SVETA PEDESETNICA

Sveti Jovan Krstitel svedo~i za Hristovoto kr{tevawe: "Go vidov Duhot da sleguva od neboto kako gulab i ostana nad Nego". Preku toj Gospodov duh e otkrieno Svetoto pismo. Toj Duh gi vdahnuval i rakovodel prorocite. So taa nevidliva sila Hristos pravel bezbroj ~uda. Svetiot duh e taa "sila odozgora", koja Hristos im ja vetil na svetite apostoli u{te pred da se voznese na neboto, "Jas }e go pomolam Otecot i On }e vi dade drug Ute{itel, za da bide so vas doveka, Duhot na vistinata" (Sv.ev. po Jovan).

Desettiot den po Hristovoto voznesenie, a toa zna~i 50-ot den po Voskresenieto, Hristos go ispolnil svoeto vetuvawe, go ispratil Svetiot duh, koj izleguva od Otecot. Zatoa toj golem Gospodov praznik, koj se odnesuva na nastan vo se}avawe na denot na Sveta Troica, vo Svetata crkva se vika Sveta Pedesetnica, no i Duhovden, a u{te i Presveta Troica. Eve kako nastanalo toa vistinsko ~udo, taa radosna sredba na ~ove~kiot so Bo`jiot svet: Vo devet ~asot nautro, vo edna erusalimska ku}a, bile sobrani na molitva Bogorodica i svetite apostoli: "I nenadejno se ~u {um od Neboto, kako da ide{e silen vetar, i ja ispolni celata ku}a, kade {to sedea. I im se javija razdeleni jazici, kako ogneni, i zastanaa po eden nad sekogo od niv. I site se ispolnija so Duh Sveti i po~naa da zboruvaat na drugi jazici, onaka kako {to im dava{e Duhot Sveti da izgovaraat" (dela na Sv. ap. od ev. Luka).

Lu|eto dojdeni vo Erusalim (zaradi praznikot Pedesettnica): Judejcite, Kritjanite, Arabjanite, Partjanite, Midjanite, Elamitite, Mesopotamcite, Egip}anite, Rimjanite i dr. narodi, se ~udele kako mo`e prosti galilejski ribari, koi ne u~ele stranski jazici, da zboruvaat za bo`jite dela na razni jazici.

BO@JATA BLAGODET

Sveti apostol Petar im ja objasnil tajnata na nastanot na Pedesetnica i toj den, vo imeto na Isus Hristos, se krstile 3.000 du{i. Bog go ispratil bo`estveniot Svet duh vrz svetite apostoli.

So Svetiot duh gi prosvetil nivnite umovi, du{i i srca, a preku niv i celata vselena. Od toj den, svetite apostoli go propovedaat Svetoto evangelie po cel svet. Zatoa, ovoj praznik e ra|awe na Hristovata crkva.

So vozvi{eni pesni i najtrogatelni molitvi, so prikloneti srca i kolena pred Gospoda, MPC & oddava slava na Presveta Troica i gi rakovodi Hristovite ~eda "dostojno da gi primat darovite na bo`jata blagodet". Blagodarnost na Sveta Troica, koja go spasi svetot i e kreator na s# {to e sozdadeno. Postoi eden Bog vo tri lica. Bog e eden po prirodata i su{tinata, no i zaedni{tvo na tri li~nosti, koi se vo sovr{ena zaemna qubov i razbirawe. Sveta Pedesetnica se slavi tri dena. Ovaa godina na treti, ~etvrti i petti juni.

Crkvata `ivee so Svetiot duh, vo nea Toj rakovodi. Postoi sorabotka na Svetiot duh so ~ovekot, koja se gleda i vo Stariot i vo Noviot zavet. Vo Stariot zavet, Svetata Pedesetnica se slavela vo ~est na denot koga Gospod mu gi predal svetite zapovedi na Svetiot prorok Mojsej. Ovoj praznik n# uveruva za vistinskiot lik na Bog i negovata spasitelna mo} na svetot. Koga ne bi bil toj slaven den, Hristovata crkva vo svetot ne bi postoela, "~ovekot bi prestanal da bide ~ovek, bi se izvitoperil vo kojznae kakvo ~udovi{te" (Prep. Justin Keliski).

So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo, Mitropolitot evropski g. Gorazd