Neseriozno reagirawe za mnogu seriozen problem

Vo moeto intervju vo "Makedonsko sonce" (20.4. 2001) me|u drugoto konstatirav: "Koga promotorot akad. Gane Todorovski plasti~no progovori za antimakedonskata uloga na bugarskata Vlada na Cankov vo 1924 godina i za VMRO kako ubiec na Kova~ev, prisutniot i na promocijata zamenik-minister vo na{ata Vlada, Lambe Arnaudov, go primi toa kako navreda na negovoto bugarsko ~uvstvo i demonstrativno promar{ira po sredinata na salata i ja napu{ti promocijata. Naskoro potoa istoto toa go storija i generalniot direktor na Elektrostopanstvoto d-r Goran Rafajlovski (idniot na{ ambasador vo Germanija!) i sekretarot na VMRO-DPMNE (i upravnik na Fondot za zdravstvo) Vojo Mihajlovski".

Vo intervjuto na direktorot na Dr`avniot arhiv d-r Zoran Todorovski vo "Makedonsko sonce" (11.05. 2001 g) vo vrska so mojava konstatacija veli: "...sakam da istaknam deka toa e poseriozno odnesuvawe i iska`uvawe na eden akademik, bidej}i..., spored ona {to jas go znam, tie dojdoa da uka`at vnimanie kon mene i kon ovaa zna~ajna istoriska li~nost, a nivnoto izleguvawe ne se odnesuva{e na nekoi bugarski ili vrhovisti~ki spomenuvawa, tuku tie otidoa na edna ve}e najavena kulturna programa, na eden koncert. Toa izleguvawe ne be{e demonstrativno, tuku diskretno i ne koga govore{e akademik Gane Todorovski, tuku prof. Vlado Popovski i toa mo`am da go argumentiram so fotografii".

Nespomnatiot direktor na Dr`avniot arhiv ne mo`e toa da go argumentira so nikakvi fotografii, bidej}i salata be{e polna i site zabele`aa (i prokomentiraa) deka sega biv{iot zamenik-minister i sega{en direktor (i prodava~) na Elektrostopanstvoto na Makedonija Lambe Arnaduv izleze tokmu koga akad. G. Todorovski zboruva{e vo vrska so toa pra{awe i toa markantno demonstrativno po sredinata na salata, a vistina i podiskretno i navistina malku potoa (koga ve}e zboruva{e d-r V. Popovski!) salata ja napu{tija drugite dvajca. Zna~i, ne bilo ka`ano ni{to nevistinito i nema tuka ni "neseriozno odnesuvawe", u{te pomalku neseriozno "iska`uvawe na eden akademik", tuku samo konstatacija na edna vistina {to odrazuva na{a `estoka realnost. Jas voop{to ni{to ne rekov za probugarstvo na avtorot na promoviranata kniga.

No deka pokrenatoto pra{awe za probugar{tinata vo Makedonija po izborite vo 1998 godina e krajno seriozno, poka`uvaat mnogu drugi pojavi {to nemame mo`nost (ni potreba) da gi naveduvame ni da gi komentirame vo ovoj tekst. Nas seriozno n# zagri`uva promocijata na paravoenata organizacija "Todor Aleksandrov" voeno krilo na Makedonskiot nacionalen front, vo eden mo{ne krizen moment, pa nezavisno dali stanuva zbor za organizacija od 1.400 ili samo od 200 (od policijata) vooru`eni ~lenovi! Toa mnogu mi li~i na onie crnko{ulkari na g. Xaferi i Ta~i {to pred nekolku godini demonstrativno vo stroj promar{iraa vo centarot na Tetovo, a sega ve}e so kala{nikovi "planinarat" po [ara i Skopska Crna Gora.

Zagri`uva i javno i drsko iznesenata najava od zamenikot na generalniot direktor na na{ata dr`avna Makedonska radiotelevizija g. Ismaili na zavr{nata sesija na "rabotilnicata" na Dru{tvoto za Jugoisto~na Evropa od Minhen (pod naslov: "Interetni~kata koegzistencija i dijalogot vo regionot na Zapadniot Balkan: Makedonija") vo Ohrid na 20 ovoj mesec. Toj prkosno izjavi deka naskoro za Albancite nema ve}e da se zboruva kako za malcinstvo vo Makedonija, bidej}i u{te naesen popisot }e poka`el deka pogolemiot del od Makedoncite }e se izjasnele kako Bugari i deka toga{ nie preku no} }e sme stanele - malcinstvo vo dr`avata! Mo`ebi ovie izjavi se pothraneti so mnogu prazni nade`i i pri`elkuvani iluzii, no tie ne mo`e da ne se zemat predvid koga se slu{aat od eden zamenik na generalniot direktor na MRT i vrl propaganden ~elnik na g.Xaferi...

Ima li nekoj {to so seta odgovornost }e povede smetka kade n# vodat?

21.5. 2001

Bla`e Ristovski


Mesto evangelie - jagnelie

Gospodine urednik Mangovski, navistina kolku ~ovek da e u~tiv, toleranten, human i strpliv, ova {to se slu~uva vo Makedonija }e go natera ili da sipukne samiot kako nekoj meur, ili da izvika i rikne so set glas vo odbrana na svoeto nacionalno opstojuvawe. Vo va{iot posleden dopis pod naslov "Ami sega", Vie mnogu nakuso go lociravte korenot na celoto ova bezredie vo na{ava nekoga{ slavna, a sega ograbena i raznebitena tatkovina Makedonija.
To~no e koga velite deka nie sme me|u malkute dr`avi koi nemaat lobi vo pogolemite svetski centri i deka nie nikoga{ dosega ne sme go prezentirale na{eto sveto pravo kako narod, kako nacija i kako dr`ava. Koj treba da go prezentira i internacionalizira na{eto postoewe - nekoga{nite vazali ili dene{nite hibridni su{testva koi i samite ne znaat ni koi se, ni od kade se? Koga site ugneteni ili porobeni narodi se organiziraa po tie svetski golemi centri, nivnite mati~ni dr`avi si gi poddr`uvaa i si gi pomagaa svoite raseleni lu|e koi se organiziraa vo razni organizacii, zdru`enija i asocijacii, a na{ite mesto toa svoite lu|e si gi proglasuvaa za nacionalisti, ekstremisti i ne samo {to gi popre~uvaa tie da lobiraat za dobroto na svojot narod i nacija, tuku i gi goneja, gi kodo{ea kaj vlastite vo mestoto na `iveewe, skri{um gi ubivaa, kako {to be{e slu~aj  so sekretarot na DOOM, Bogoja [ambevski vo Minhen, kako {to be{e slu~aj so sinot na pretsedatelot na NOF vo [vajcarija, gi grabnuvaa i gi prenesuvaa liderite na makedonskite organizacii vo svojata mati~na zemja, za da gi izma~uvaat i da gi osuduvaat na dolgoro~ni zatvorski kazni, kako {to be{e slu~aj so pretsedatelot na makedonskata organizacija DOOM, Dragan Bogdanovski itn. Navistina listata mo`e da bide predolga da se spomenat site onie makedonski dejci, koi stradaa samo zaradi {to rabotea za dobroto na svojot narod i nacija i zatoa tuka i zastanuvam.

Vo odnos na vazalite {to pogore gi spomenav javna tajna e i skoro site
nacionalno svesni Makedonci znaat takvite i koga bile postavuvani na va`ni mesta od nekoga{nata federalna vlast vo nekoi od svetskite diplomatski centri, kako {to e ON i drugi, tie mesto da go prezentiraat i da lobiraat vo interes na makedonskata nacija, svojot narod go odroduvaa i go pretstavuvaa kako Jugosloveni. Ova mo`am da go potvrdam barem so eden primer, za koj sum o~evidec. Imeno, koga vo 1988 godina Makedonskoto nacionalnoosloboditelno dvi`ewe od Kanada, vo sorabotka so mnogu drugi makedonski organizacii i asocijacii, go izvede "Mirovniot protest" pred Obedinetite nacii vo Wujork i im ja vra~i Deklaracijata od sobirot vo sedi{teto za ~ovekovi prava, vo ~ija sodr`ina be{e pretstavena ugnetenata i obespravena sostojba na Makedoncite vo svetot i vo svojata mati~na dr`ava, sfativme kolku mnogu bilo razobli~eno makedonstvoto. Po razgleduvaweto na na{ite barawa vo Deklaracijata, odborot-doma}in be{e v~udoneviden od soznanijata i za~udeno re~e: "Zar e mo`no vakvi nepravdi da postojat vo navedenite zemji, osobeno vo edna od niv koja e ~lenka na ON i Evropskata zaednica? Pa vie imavte va{ pretstavnik ovde pove}e od osum godini, takvo ne{to ne ni bilo ka`ano do sega!".

E, pa, {to da ka`eme pove}e za toj Lazar Mojsov, no i ne samo za nego? Site bea "ju`no-sloveni", {to }e re~at grcite "slavofoni"! Se razbira, "foni", da, no ne i slavi ili slavni. Foni na angliski zna~i fal{ivo, gre{no i so toa duri i Grcite so pravo gi narekuvaat taka, oti tie se fal{ivi i gre{ni i grevot treba da gi stigne. No, za `al, za nivnite grevovi pla}aat i drugite, da ne re~am pokolenijata koi voop{to ne se vinovni za gre{kite na nivnite tatkovci i dedovci. Ova mo`ebi prozvu~uva kako sitewe, no uverlivo ne e taka, osobeno ako se znae deka kodo{enite nacionalisti se vistinskite VMRO-ci, koi ne go sveduvaat svetiot ideal na partija ili par~e, tuku ostanuvaat da bidat op{tonarodni borci na makedonskata kauza i ne go delat svojot narod na par~iwa, tuku se trudat da go obedinat i splotat vo sopstvenata si makedonska nacija, {to za onie {to ja negiraat i napa|aat e `e`ok kompir vo nivnite grla. Takvi ne se samo onie okolu nas, tuku gi ima i me|u nas i zatoa kopaat gu{terski koreni, dodeka ne iskopaat zmija.
Gospodine urednik, to~ni se i Va{ite sogleduvawa deka pogolemiot del od vinata za nametnatiot "problem" za imeto na na{ata dr`ava i nacija se i onie intelektualci koi so decenii pi{uvaa, a i s# u{te pi{uvaat, kako {to go navedovte Kole ^a{ule, deka sme bile "Sloveni", a drugite gi narekuvale "etni~ki Albanci". Eee! Ne puknala p~enicata od prosoto? Toa {to tie go zboruvaat ama nema ni{to zaedni~ko so op{tomakedonskoto nacionalno postoewe. Nivnite "tezi" mo`at da va`at samo za niv, ako nivnite tatkovci ili dedovci se doselile tuka vo Makedonija od nekoi "srpski predeli" od zaddunavskite mo~uri{ta itn. Da, tie kako kolonisti mo`at sebesi da se smetaat kako {to sakaat, no nemaat pravo da zboruvaat vo imeto na celiot makedonski narod, oti toj tuka `ivee i opstojuva u{te od starite etapi na ~ove{tvoto, bez razlika koj i kolku tuka minuval, se naseluval i rovarel do denes. Nivnoto du{egri`ni{tvo za Makedonija e licemerie ili vo najmala raka (slavo) "fonstvo" i predavstvo.

No, bez ogled {to Vie, gospodine urednik, vo osnova dobro gi sogleduvate slabostite i uspe{no gi locirate korenite od vinata za na{evo bezredie, tie lesno kako bezírbetnici se proviraat i vo va{iot, odnosno na{iot nedelnik "Makedonsko sonce" i direktno ili indirektno &  pomagaat na taa "foni" histerija.

Na primer, vo istiot ovoj broj od nedelnikov, na stranica 6 g. Mi{ko Taleski pri krajot na svojot tekst mu se moli na Gospoda da mu ja vrati diktaturata na porane{nata federalna ma}ea i za inaet na nekoi od dene{nite lideri go glorificira negoviot o~uv Broz i go smeta za negov Gospod.

Eh, ova mi nalikuva na prikaznata za volkot koj sakal da stane hristijanin, za da mo`e polesno da jade jagniwa i koga popot se obiduval da go pokrsti mu velel da re~e evangelie, toj uporno velel jagnelie. No dobro, jas ve}e rekov deka toa go napravil nenamerno i zaradi inaet na nekogo, no toa nikako ne go osloboduva nego od obvinenieto za {ireweto na taa zlokobna "slavofonija" koja od koren ja korni makedonskata nacija i nejzinoto kontinuirano postoewe na ovie prostori. Se razbira, na ovaa tema mo`am da pi{uvam dolgo i neumorno, no znam deka prostorot mi e ograni~en i zatoa zastanuvam tuka.

A, {to da re~eme za ovaa takanare~ena "koalicija za politi~ko edinstvo" koja se pravela za nekakvo spasuvawe na Makedonija. Cirkus neviden vo svetot do sega. Site pravat koalicii za nacionalno edinstvo, a nie pravime politi~ko. Od volci stado da pravi{ i da o~ekuva{ tie da se pomirat i da re~at evangelie! Ne, gospodine urednik, tie znaat samo da re~at jagnelie.

Zamislete kakva naivnost. Zav~era, mislam be{e na 16 ovoj mesec, koga pretsedatelot Trajkovski se obiduva{e da ni soop{ti del od negovata programa za smiruvawe na "krizata", kako toj {to veli, vo istiot toj moment na Vtorata programa na Makedonskata radiotelevizija se pee pesna za [kiptarija i gi opevaat site gradovi od polovinata na sega{nata teritorija na na{ava zemja, propaganda spored lansiranata geografska karta za {irewe na nivnata mati~na dr`ava [kiptarija. Zar treba da se komentira ponatamu za koalicijata sostavena od volci koi ne znaat {to e toa evangelie? Ne, mislam.

Vie gospodine urednik ste isto taka vo pravo koga velite deka barawata na politi~kite partii na Makedoncite od {kiptarsko poteklo i barawata na onie od takanare~enata "ONA" se isti i spored toa treba da ni bide jasno na site so kogo pravime koalicija za "politi~ko edinstvo". Ova e pove}e od sme{no, volci da ti go ~uvaat stadoto, bravo. Vo Makedonija, gospodin urednik, nema Albanci, tuku ima Makedonci od {kiptarsko, arnautsko, vla{ko, srpsko, romsko, tursko i drugo etni~ko poteklo, isto kako {to ima i Makedonci od makedonsko etni~ko poteklo, plus onie "slavofoni", "bugarofoni" i drugi "foni", odnosno fal{ivi ili nikakvi izrodi.

Sime Pandovski


Celosno minirawe na severnata granica!

Otvoreno pismo do Pretsedatelot na Republika Makedonija i do Pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija

Neposreden povod za moeto obra}awe e nastanot vo koj tragi~no gi izgubija `ivotite osumtemina pripadnici na bezbednosnite sili na Republika Makedonija.

So ogled na s# ona {to ni se slu~uva{e i s# u{te ni se slu~uva na severnata granica kon SR Jugoslavija na delot kon Kosovo i nemo`nosta Republika Makedonija sama, samo so `iva sila da ja obezbedi granicata, kako i otsustvoto na vistinska namera na KFOR i NATO na delo, a ne na zborovi, da ja kontroliraat granicata od drugata strana, a so toa i da go onevozmo`at navleguvaweto na vooru`eni teroristi, im predlagam na Pretsedatelot na dr`avata i na Pretsedatelot na Vladata vedna{ da naredat celosno minirawe na granicata so SR Jugoslavija vo delot kon Kosovo od makedonska strana. Republika Makedonija vo znak na neophodna potreba za za~uvuvawe na svojot teritorijalen integritet, vedna{ da go povle~e svojot potpis od Konvencijata za zabrana na upotrebata na protivpe{adiskite mini.

Voedno se obra}am do celokupnata makedonska javnost da se priklu~i kon ova barawe zatoa {to na toj na~in }e gi za{titime `ivotite na pripadnicite na bezbednosnite sili na Republika Makedonija, a vnatre{nite neprijateli na mirot i stabilnosta na RM koi eventualno }e se odlu~at na vakvi, bezmislosno da se uni{tat.

Za site otvoreni pra{awa, apelirame da se razgovara ako e potrebno i po 24 ~asa na den, s# so cel da se postignat uslovi za ramnopraven i miren so`ivot na site gra|ani na Republika Makedonija.

Lazar Cvetkoski,

Ohrid