Histeri~na qubov kon NATO i Zapadot

Otvoreno pismo do gospodinot Aleksandar Donski

Po~ituvan gospodine Donski,

Va{eto pismo koe go objavivte vo "Makedonsko sonce" so naslov "Koj stoi zad antizapadnata histerija {to se {iri vo Republika Makedonija" e tolku nevkusno i paradoksalno {to me dovede do lutina i morav da Vi se javam. Ve}e odamna imam zabele`ano deka imate streme` pove}e kon tu|oto, otkolku kon svoeto, taka {to Va{iot napis i ne me za~udi, no sakam da Vi dadam odgovor na Va{eto neznaewe okolu NATO i Zapadot i Va{ata histeri~na qubov kon niv.

Ne znam dali Vi e poznato oti i vo NATO sedat onie dr`avi koi Makedonija ja raspar~ija na desetti avgust 1913 godina vo Bukure{t, oti istata Alijansa 1948/49 godina vo Egejska Makedonija gi bombardira{e so napalm-bombi makedonskite majki i deca, koi potoa nasilno bea proterani od svoite vekovni ogni{ta. Ne znam dali Vi e poznato oti so izmami i ucena od niv na Makedonija & e smeneto nejzinoto vekovno ime i vo ON e primena pod FYROM. Se nadevam deka znaete koi sili sedat i odlu~uvaat vo ON. Ne znam dali Vi e poznato deka po naredba tokmu na toj Zapad i taa NATO-alijansa ni e smeneto makedonskoto 16-zra~no sonce, koe Makedoncite od cel svet n# sobira{e, no i }e n# sobira. I dali Vi e poznato deka ventilatorot (simbol na |avolot) koj{to ni e daden, zna~i oti decata na sonceto se vo zatvor ili izumreni. Dali Vi e poznato oti albanskata dr`ava vo 1912 godina, tokmu ovaa Alijansa ja formira na makedonska teritorija? Dali Vi e poznato oti Albancite 100 godini bea vo zatvor, koga vo Albanija nikoj ne mo`e{e nitu da vleze, nitu da izleze. Dali ponatamu Vi e poznato deka koga be{e napadnata pravoslavnata dr`ava Srbija od ovaa NATO-alijansa, tie divjaci gi ubivaa na{ite bra}a po vera i krv, bez za takvata agresija nad tu|a dr`ava, da dobijat odobrenie od ON? Zar toa ne Vi li~i na teroristi~ka organizacija?

Dali Vi e poznato i dali znaete kolku pravoslavni crkvi ima na Kosovo i kolku sega, so pomo{ na NATO, se urnati? Dali Vi e poznato oti Makedonija primi nad 500.000 begalci od Kosovo? Zo{to sega na makedonskata gostoqubivost, od strana na Albancite, & se vra}a so vakva merka? Dali Vi e poznato oti kade NATO zgaznal, tamu pove}e treva ne niknuva? Naprotiv, se {iri prostitucija, droga, {verc i kriminal! Dali Vi e poznato oti NATO svojata nuklearno zbogatena municija ja isprobuva taka {to kade i da se pojavi ostava golemi ozra~eni poligoni i oblasti? I dali Vi e poznato deka najavenoto proletno scenario, izraboteno vo kujnite na Zapad i NATO-alijansata i sprovedeno vo Tetovo, e so cel da se ucenuva Makedonija i da ja nateraat da sedne na zelena masa kade {to "Pobedata" }e do`ivee poraz, so cel da ja smenat od geografskata karta na dr`avite, {to e i krajna cel na Zapadot i NATO-alijansata.

Pa, nema tie da dozvolat eden od niv podelen del (1913 godina) da se osamostoi i so toa da se raspadne Bukure{kiot dogovor. Zapadot da saka{e da ja formira Makedonija na Balkanot, toj nema{e da ja raspar~uva i na milioni Makedonci so vekovi da im nanesuva grozni torturi, izma~uvawa i ubivawa. Ne znam kolku razum e potrebno ovie osum raboti da se znaat i uvidat, no siguren sum oti treba mnogu malku, a toa e lojalnost kon svoeto, a ne kon tu|oto. Sekoja partija ili li~nost vo Makedonija, koja se saka sebesi pove}e otkolku interesot na dr`avata i narodot, "moraat" da se za Zapad i NATO, bidej}i tolku se lukavi, {to mo`ea da uvidat deka samo taka se steknuva i odr`uva vlast i kariera. No, na {teta na dr`avata i narodot!

Izgleda deka i Vie, poddr`uvaj}i go Zapadot i NATO, sakate da im se pridru`ite na predavnicite koi rabotat vo korist na Zapadot i NATO, no, svesno ili nesvesno, sekako rabotat protiv interesite na dr`avava i narodot.

Sega se nadevam oti Vi e jasno zo{to NATO nikoj ne go saka, osobeno vo Makedonija. Isto taka ne e mo`no da se napi{at site zlodela koi gi ima napraveno NATO vrz ~ovekot i se pra{uvam koga izvr{itelite na NATO i nivnite slugi }e se najdat pred pravdata vo Den Hag (no koj, za `al, isto kako i site drugi "nevladini organizacii" e pod nivna kontrola i site takvi slu`at na nivnite zlokobni interesi, odnosno za sozdavawe na "Nov svetski poredok" - ~itaj: upravuvawe so Svetot od niv, od eden centar!).

Risto Popovski


Razli~ni stavovi, no ista cel

Povod: Pismoto na Aleksandar Donski, "Makedonsko sonce" broj 355

Po~ituvan gospodine Donski,

Kako prvo sakam da istaknam deka nema da prestanam da go kupuvam "Makedonsko sonce" {to najmnogu go kupuvaat tokmu poradi statiite na Aleksandar Donski, koi{to nestrplivo gi o~ekuvam sekoj ~etvrtok.

Vie, gospodine Donski za mene ste i }e ostanete eden od najgolemite rabotnici za makedonskata kauza. Takvi lu|e kako Vas se retki.

Razbiram deka ste zagri`eni i voop{to ne me ~udi {to so tolku emocii i nastapivte protiv ovaa grupa "individualci" koi isto taka se zagri`eni. Vie }e mora da sfatite, deka Makedonecot smee da ima razli~ni mislewa, isto kako i jas {to go po~ituvam Va{eto koga go izrazivte vo pismoto od gorespomenatiot broj, kolku i da be{e kontradiktorno na momenti i nezrelo - nemakedonsko, t.e. razedinuva~ko.

No, sepak, slatko se iznasmeav bez negativni emocii kon Vas. Sepak, Vie za mene ste golem avtoritet i mnogu ja po~ituvam Va{ata dejnost, {to vsu{nost i ne mora da Ve pravi i golem politi~ki stru~wak. A toa e vsu{nost dobro. Vpro~em, Vie prekrasno, a mo`ebi i nepovtorlivo dobro si ja vr{ite rabotata kako istori~ar.

Site demonstranti bevme individui, sobrani slu~ajno ili ne, isto taka so razli~ni stavovi, no so ista cel. Koj ne se soglasuva{e so nekoja ideja si nose{e svoj transparent. Sfatete, Makedonecot poleka, no sigurno sfa}a deka vredi da se izleze na protest - sami i neorganizirani ako treba - osobeno pred da se slu~i nekoj da mu zabie kolec, a ne otposle da se svesti i da se ~uvstvuva kako magare i drug da mu bide vinoven. Toa vreme pomina!!

Za kraj se nadevam deka vo idnina lu|eto vo Makedonija koi mislat i koi ja sakaat Makedonija, edna{ zasekoga{ }e prestanat da rabotat edni protiv drugi, kako {to mo`eme da zabele`ime vo istorijata, neli!? I deka edna{ }e sfatite, deka ne mora zad sekoe dejstvo na Makedonecot koj{to razmisluva, kako i da e, da stoi nekoja sila ili organizacija, tuku deka i edinkata mo`e da napravi mnogu! I deka }e gi otfrlime ve}e edna{ zasekoga{ doktrinite, deka Makedonecot ne mo`e da raboti za sebe bez pomo{ od druga sila, voden od strav da se bide silen, zdru`en i golem, kakvi {to sme bile do pred prvata specijalna vojna vrz Makedonecot od pred okolu 2000 godini, t.e od prvata podelba.

So po~it kon Va{ata li~nost i qubov kon s# {to e makedonsko.

Aleksandar Stojanov Eden od anti-NATO demonstrantite "Individualci"


Na Makedoncite im e dosta od poni`uvawa!

Povod: Pismoto od g. Aleksandar Donski vo "Makedonsko sonce". br. 355, od petokot 13.4.2001 g. strana 36-37, pod naslov "Koj stoi zad antizapadnata histerija {to se {iri vo Republika Makedonija?"

Zaslu`eniot istori~ar, neumoren borec za vistinata i istra`uva~, g. Aleksandar Donski, opravdano go pokrenuva javno gorespomnatoto pra{awe i na{ata cel ovde ne e da izrazime negativna kritika, tuku da dopolnime so ne{ta videni odnadvor, da se stavi pred o~ite na onie koi si postavuvaat pra{awa i baraat odgovori, re{enija, vo ovie momenti koga ne se re{avaat samo balkanskata i makedonskata idnina, tuku i sudbinata na Evropa i na svetot.

Bez da se propoveda nekakov preteran pesimizam, {to bi gi paraliziral ~ove~kite aktivnosti i individualni i kolektivni, sepak ne e lo{o da se potseti na tvrdeweto od golemiot makedonski i svetski filozof od antikata Aristotel Nikomakov-Stagirski koj velel deka ~ove{tvoto pove}e pati vo minatoto do`ivuvalo kraj, ta malubrojnite pre`iveani zapo~nuvale od nula da gradat novo ~ove{tvo, nova civilizacija.

Geografskata polo`ba na Makedonija e i prokletstvo i blagoslov. Prokletstvo zaradi toa {to vkle{tena me|u Istok i Zapad, taa kako priroden most vrz eden od nervnite i energetski jazli na planetata, bila prisilena da se brani i da izdr`i mnogubrojni napadi. Blagoslov zaradi faktot {to na nejzina teritorija imalo me{awe na isto~nata i zapadnata kultura, so ra|awe na novi golemi idei od tipot, na primer na renesansata, pojavena tuka eden vek pred italijanskata prerodba, {to pretstavuva svetska revolucija i golem ~ekor napred.

Makedonija vo golema mera stana integralen del od Zapad. Situacijata i realisti~kata tendencija deneska e nepromeneta, objektivno i ve}e po postara tradicija, bilo taa da se vika Metodija Andonov - ^ento ili inaku, Makedonija e orientirana kon Zapad, bidej}i me|u drugoto lebot ide od tamu, a od Istok vo osnova doa|aat frazite i simplicisti~kite paroli. Ova se razbira, ne go isklu~uva prijatelstvoto so Istok, no te`i{teto sekako e kon Zapad, bidej}i e opasno da se sedi na dve stolici.

Pri~ini za nezadovolstvo postojat i tie se evidentni. Sosedite na Makedonija bo`em trgnale re{itelno i definitivno kon Zapad. Me|utoa, istorijata poka`uva deka tie sosedi, koga toa im bilo ili im izgledalo profitno, preku no} ja vrtele ko{ulata naopaku i od prijateli na Zapad stanuvale sojuznici na Istok i obratno. Samo nesre}nata Makedonija, vkle{tena me|u dva sveta i me|u nerazumni i nedalekugledni sosedni dr`avi i politi~ari, ne uspevala da si go najde mestoto pod sonceto. Nekoi sili i faktori ne & dozvoluvale da si go najde mestoto. Vo neodamne{nata vojna ne za Kosovo, tuku okolu Kosovo, Evropskata unija i NATO ne sakaa da ja primat po brza postapka vo svoite redovi, iako toa, po zborovite na angliskiot prv minister Toni Bler, mo`elo da se svr{i preku no}.

Za vreme na vojnata okolu Kosovo, postoe{e kampawa protiv Makedonija, i Makedoncite od dijasporata bea prisileni da se obratat do nekoi masmediumi, politi~ari i visoki dr`avni funkcioneri ne samo za da ja ka`at vistinata, tuku i za da soop{tat deka vo slu~aj na nov genocid vrz makedonskata nacija, makedonskite zdru`enija }e gi gonat vinovnite od stranstvo, koi i da se, kako i nekoi novinari, za sou~esni{tvo vo genocid.

Sega{nata "histerija" protiv Zapad, za koja zboruva g. Aleksandar Donski, zna~i be{e predvidena od nekoi Makedonci vo dijasporata u{te vo vremeto na bitkata okolu Kosovo. Na Makedoncite im e dosta od poni`uvawa, prezir kon niv i nivnata dr`ava, stranski gosti koi davaat lekcii za demokratija, malcinstva, no nitu ne{to konstruktivno }e donesat, nitu ona {to go nosat e dovolno za vitalnite problemi da bidat brzo i na zadovoluva~ki na~in re{eni. EU i NATO toa mo`at da go storat, dokolku navistina sakaat.

Daniel Melvil


Crna se ~uma zadade

I toa ni se slu~i. Vo Strazbur be{e izglasana rezolucija vo koja Makedonija se ozna~uva kako multietni~ka dr`ava, a za taa cel se podgotvuva multietni~ki ustav.

A s# slu~i zatoa {to ve}e deset godini odime vo Brisel i Strazbur so prazni race, a ne so dokument vo koj ednostavno bi se napi{ale site prava {to gi u`ivaat, a za koi mo`e da se sonuva i vo Skandinavskite zemji so najvisoka demokratija. Ni se slu~i zatoa {to Dosta, Andov, Branko se pogolem problem od Xaferi, Imeri, Ziberi, Ta~i. Si gi vadevme o~ite dodeka albanskite lideri go opsipaa zapad i SAD za navoden genocid, dr`aven teror.

I {to sega ni preostanuva? Sobranieto na R. Makedonija da donese rezolucija vo koja na dve-tri stranici detalno }e se navedat site prava {to gi u`iva albanskoto malcinstvo od 1945 do 2001 godina. Prava nad me|unarodnite normi, privilegii i tolerancija za sekojdnevni zakani i povici za nelojalnost i promena na ustavniot poredok.

I VMRO-DPMNE, SDSM i drugite politi~ki partii treba da mislat podolgoro~no, a ne dnevnopoliti~ki da si gi vadat o~ite. Vremeto ne raboti za Makedonija, osobeno koga glavata se dr`i vo pesok i ne se gleda "~umata" koja nadvisnala nad Makedonija.

P.S.

Rezolucijata vo 1.000 primeroci pod itno da im se prati vo Strazbur na ministrite na Evropskiot sovet.

Vojdan Tinevski


Teroristite ni go menuvaat Ustavot, Evropa ja federalizira Makedonija!?

O~igledno ne bi bilo dovolno da se porazat teroristite nad Tetovo, kaj Tanu{evci i na drugite mesta vdol` severnata granica. Ja dobivme bitkata, no }e ja zagubime vojnata. I toa onamu od kade {to vo tekot na minatomese~enite slu~uvawa dobivavme t.n. "jasni poraki" t.e. poddr{ka.

Vo Sovetot na Evropa, ~ij ~len e i na{ava zemja, denovive do`iveavme eden albanski pratenik da & zabie no` vo grb na Makedonija i na makedonskiot narod, so svoite golemoalbanski idei. Od tamu stasa vesta deka Makedonija namesto "multietni~ko op{testvo" }e stanela "multietni~ka dr`ava". So drugi zborovi, albanskoto malcinstvo }e stane dr`avotvoren narod, koj verojatno po nekoe vreme }e pobara nekoi drugi svoi prava, ne{to {to ve}e e videno na Kosovo. Natamu, albanskite teroristi koi pukaa vo dr`avata ne bile toa, tuku sega se "mirotvorci" itn. Sekoja ~est na protiveweto na drugite na{i prestavnici vo Strazbur, pred s# na Danilo Gligorovski od VMRO-DPMNE i Nikola Popovski od SDSM, no toa ne }e da e dovolno.

Druga rabota. Denovive na "Sveti Pantelejmon" ni se sobra celata evropska svita, pa ni bara nekoja "Golema koalicija", bo`em }e ja spasuvale Makedonija. Ma{ala! Od kogo? Dali so vlezot vo vladata na ideolozite na golemoalbanskiot nacionalizam i terorizam }e se spasi Makedonija? Prostete gospoda, no za mene takvata vlada }e bide samo albansko-makedonska teroristi~ka i ni{to drugo. Ne mo`am i nema da prifa}am Vlada vo koja }e se i eden Naser Ziberi, koj vo teroristite gleda{e vostanici, ~ovek koj makedonsko-jugoslovenskata granica ja nare~e pu~isti~ka, koj bara promena na Ustavot i federalizacija na na{ata Makedonija.

[to e naj`alno i najtragi~no, Evropa im dade legitimitet na teroristite. Bez ogled na toa {to za vreme na nemilite nastani, kako dr`ava dobivavme poddr{ka za na{ite napori za soo~uvawe so krizata, se slu~uva politi~kite barawa na teroristite da dobijat poddr{ka od Evropa, {to pak naveduva na somne`ot deka albanskata mafija e tolku mo}na {to uspeala da gi stavi vo xeb Havier Solana, Xorx Robertson, Ana Lind, Ser Rasel Xonson, Kris Paten i drugite. Sram da im e. I da dade Bog ona {to nam ni go pravat da im se vrati vo nivnite semejstva.

Imaj}i go predvid gornoto, mi se nametnuva slednovo pra{awe: Dali terorizmot e edinstven pat za ostvaruvawe na na{ite prava? I dali makedonskiot narod treba da zeme pu{ka vo race za da se soo~i so albanskite teroristi koi ni ja zagrozuvaat dr`avata, koi ni ja poni`uvaat?

Odgovorot go sakam od Branko, Qub~o, Penov, Cile, Gligorov.

Makedonskiot narod e miroqubiv i mnogu napaten niz minatoto. Na{ata dr`ava e krvavo steknata so mnogu `rtvi niz istorijata i nema da ja prodademe nekomu, bez ogled {to }e odlu~at zad grbot na narodot na{ite politi~ari, t.n. patrioti. Na{eto trpenie ima granici. Pra{awe e samo do koga }e izdr`ime.

Na krajot, kako rezime, sakam da upatam apel do liderite na VMRO-DPMNE, SDSM, LP, DA, LDP, SP i drugite politi~ki partii na Makedoncite da gi odbijat ultimatumite od Zapad i da ne vleguvaat vo nikakvi Koalicii so ideolozite na albanskiot terorizam i sonot za "Golema Albanija" i "Golemo Kosovo". Takvata t.n "Golema ili [iroka Koalicija", vo ~ij sostav }e vlezat teroristi, }e bide osudena na debakl, a makedonskite politi~ari }e go dobijat epitetot predavnici.

Lazo [undurovski, vo imeto na pove}emina `iteli na op{tinite Sopotnica i Demir Hisar