Blagodatniot Ogan od neboto na Grobot na Gospod Isus Hristos

"VOSKLIKNI MU NA GOSPODA, CELA ZEMJO, ZAPEJ, RADUVAJ SE I PEJ"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Svetiot duh e li~no prisustvo na noviot i traen zavet (sojuz) pome|u Boga i ~ovekot, pe~at i garancija na carstvoto Bo`jo, sila na bo`estvenoto obituvawe Bo`jo vo ~ovekot"

Erusalime, svet gradu, "gradu Bo`ji, preslavno se zboruva za tebe", kako da se site izvori i ~udesa na svetot vo tebe. I ovaa 2001 godina, vo Erusalim, Bog napravi takvo golemo ~udo, niz koe se ~uvstvuva ehoto na vekovite od najranite bibliski vremiwa. Svetiot grad i crkvata "Voskresenie Hristovo" se prepolni so lu|e od celiot svet.

Site kandila i sve}i vo crkvata se izgaseni. Isklu~eni se i reflektorite na televiziskite ekipi, koi do{le da go snimaat toa neobi~no ~udo na sleguvawe na Bo`jiot Svet Ogan od neboto.

Specijalna komisija ja zape~atuva t.n. Kuvuklija (crkvi~kata kade {to se nao|a Hristoviot Grob i Kapelata na Angelot). Erusalimskiot patrijarh go predava `ezloto, ja simnuva sve~enata patrijar{iska obleka i oble~en vo najobi~na crna mantija, se upatuva kon Svetiot Hristov Grob (otkako prethodno komisijata ja otpe~atuva Kuvuklijata). Patrijarhot se moli na Grobot na Gospod, da go isprati Blagodatniot Ogan. Se moli i celiot narod. Bog ja usli{a molitvata.

NEOBI^EN BLESOK

Naedna{ nastana golem nemir vo crkvata i vo celiot Erusalim. Se slu{aat silni vikotnici, radosni izvici, peewe, slavewe na Boga na razni jazici. Od neboto stigna Blagodatniot Ogan, natprirodniot Bo`estven Ogan, so neobi~en sjaj, blesok, oblik, presvetla boja, stigna na Grobot na Gospod Isus Hristos, i gi zapali sve}ite samo na pravoslavniot Erusalimski patrijarh, koj go pali kandiloto na Grobot Gospodov i se pojavuva pred narodot so 33 zapaleni sve}i. Otkako gi nosi sve}ite do oltarot na crkvata, patrijarhot go prenesuva Ognot na prisutnite lu|e, a tie me|usebno gi palat sve}ite, dr`ej}i gi visoko nad glavite (po eden ili dva snopa od po 33 sve}i).

Vo prisustvo na iljadnici lu|e od celiot svet, stigna Blagodatniot Ogan od neboto na Grobot na Gospod Isus Hristos. Sesilniot Bog gi orosi du{ite na lu|eto so Svojata spasitelna neiscrpna blagodat. Blagodatta na Svetiot duh, gi prosvetli duhovno lu|eto i nade`da i verata nivna be{e samo vo Boga, se ~ustvuva{e toa. I site lu|e, bez razlika na vozrast, rasa, nacionalnost, kako da stanaa edno telo i eden duh. Site zastanati, dobli`eni, pritisnati eden do drug, go upatuvaa pogledot kon Blagodatniot Ogan, koj pove}epati go povtoruva{e svetnuvaweto i blesokot. Plamnaa na{ite srca, se vozbudivme silno i so neizmerna radost, potkrepeni od Boga so Duh obnoven, vistinski, preporodeni, go slavevme Boga, mu se poklonuvavme, go falevme za ~udesata negovi i mu peevme glasno. Se ispolni pretska`uvaweto na svetiot prorok, carot David i po 3.000 godini: "Vosklikni mu na Gospoda, cela zemjo, zapej, raduvaj se i pej".

"VELIKA SABOTA"

Bog, vo presret na Veligden go napravi edno od najgolemite ~uda, koga od neboto se simna Blagodatniot Svet Ogan, za lu|eto od celiot svet, so svoi o~i, da ja vidat taa neprekinata vrska me|u nebesnata i zemnata crkva i so svojot um, du{a i srce po~ustvuvaat deka "Svetiot duh e li~no prisustvo na noviot i traen zavet (sojuz) pome|u Boga i ~ovekot, pe~at i garancija na carstvoto Bo`jo, sila na bo`estvenoto obituvawe Bo`jo vo ~ovekot".

Blagodatniot Ogan i zapalenite sve}i & davaa na Crkvata svetlo-zlatesta boja. Ognot se prenese po ulicite, terasite, po ramnite krovovi na Erusalim, sekade kade {to ima{e lu|e so sve}i, gi palea eden od drug. Nekoi lu|e nosat Blagodaten Ogan vo specijalni feneri niz Erusalim, Vitleem i niz cel svet.

Blagodatniot Ogan doa|a od neboto na Grobot Hristov, so vekovi, sekoja godina, na "Velika Sabota" (spored stariot pravoslaven kalendar). Toj ne se pojavil samo edna godina, 1969-1970 g., koga vo Erusalimskata patrijar{ija prv pat bil voveden noviot kalendar. No, Erusalimskiot patrijarh Benedit vedna{ go vostanovil starostilniot kalendar i slednata godina Bog go ispratil Blagodatniot Ogan.

Na svetot i ovaa godina mu zasvetli svetlinata na vistinata, za da gi rastrgne mra~nite oblaci {to se nadvisnale nad ~ove{tvoto i Bog da mu gi otvori duhovnite o~i i da mu go poka`e patot na spasenieto.