Nitu ovoj, nitu koj bilo drug premier }e mo`e da si igra so makedonskiot narod

(Otvoreno pismo do pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Boris

Trajkovski, do pretsedatelot na Vladata, g. Qub~o Georgievski, do Parlamentot na Republika Makedonija i do celata makedonska javnost)

Gospoda,

Minatiot ponedelnik pred palatata na Obedinetite nacii se sobravme masovno, Makedonci od celiot svet pod mototo "Makedoncite od svetot za mir vo Makedonija". I im izrazivme poddr{ka na makedonskiot pretsedatel, makedonskata Vlada, na makedonskiot Parlament, makedonskite vooru`eni i odbranbeni sili i na makedonskiot Ustav i demokratija. Na{ite poraki bea jasni, precizni i nedvosmisleni. Go poddr`uvame teritorijalniot integritet i politi~kiot suverenitet na Republika Makedonija i site nejzini legalni i demokratski institucii vo odbranata na makedonskata dr`ava protiv obidite na albanski teroristi~ki elementi vlezeni od Kosovo, so namera da ja destabiliziraat makedonskata dr`ava.

Go osudivme terorizmot, kako metod za postignuvawe politi~ki celi, i pobaravme od svetskata javnost i od me|unarodnata zaednica da & pomognat na Makedonija vo nejzinata pravedna borba za opstanok na demokratskiot dr`aven poredok, onakov kakov {to e zacrtan vo makedonskiot Ustav.

Nedvosmisleno ja izrazivme na{ata re{enost deka nikoj pretstavnik na vlast ili partija nema pravo da dade kakvi bilo koncesii na barawata na teroristite. Istaknavme nedvosmisleno deka Ustavot na Republika

Makedonija e najvisok dokument vo dr`avata, preku koj se garantira suverenosta na zemjata, demokratskite procesi i vladeeweto na zakonot i redot vo dr`avata. Posebno naglasivme deka ne postojat uslovi postaveni od kogo bilo, od nadvor ili od vnatre, koi bi mo`ele, sega ili nekoga{, da predizvikaat promena vo ustavniot poredok vo Makedonija.

Ovie principi i vrednosti gi vplotivme i vo na{ata rezolucija {to na istiot den & be{e dostavena na gospo|a Gilien Martin-Sorensen, prv sovetnik na generalniot sekretar na Obedinetite nacii, Kofi Anan. Od niv dobivme kompletna poddr{ka i razbirawe za site na{i barawa. So gordost istaknuvame deka na{ata Rezolucija mu be{e faksirana istoto popladne na Kofi Anan vo Aman, Jordan, bidej}i kako {to ni be{e re~eno, toj e vitalno zainteresiran za sostojbite vo i okolu Makedonija.

Denes, nie ottuka, od Wujork, zaedno so site Makedonci vo svetot i so makedonskiot narod vo Republika Makedonija, ja sledime golemata drama {to se odviva pred o~ite na celata svetska javnost. Svedoci sme na nevideni, besprimerni i beskrupulozni ucenuvawa na Makedonija, upateni od odredeni albanski partii, koi denes koaliciraat vo vlasta, kako i od odredeni strukturi od Evropskata zednica i od NATO.

Vo taa smisla, nie Makedoncite od svetot, smetaj}i se za neraskinliv del od nacionalnoto i istorisko tkivo na makedonskata nacija i makedonskata dr`ava, javno ja povikuvame celata makedonska javnost da se stavi vo bezuslovna odbrana na makedonskiot Ustav vo koj, spored primerot na site ~lenki na Evropskata zaednica, Makedonija e gordo proglasena kako dr`ava na makedonskiot narod i na site najzini etni~ki malcinstva, koi podednakvo u~estvuvaat vo kreiraweto na zaedni~kata sudbina. Na ova dodavame deka nitu edna ~lenka, zemja na Evropskata zaednica, nema pravo da uslovuva ili ucenuva so kreirawe na modeli na nova dr`avnost, za {to nema presedan ne samo me|u niv, tuku i voop{to vo svetot.

Vo isto vreme, gi proglasuvame gospodinot Arben Xaferi i negoviot zamenik, Menduh Ta~i i preostanatoto rakovodstvo na DPA kako kriminalni elementi, gi obvinuvame za velepredavstvo na makedonskata dr`ava i barame da bidat povikani na odgovornost, vo soglasnost so Zakonot.

Go povikuvame premierot na makedonskata Vlada, Qub~o Georgievski, itno, javno i nedvosmisleno, pred celata makedonska i svetska javnost da se distancira od ucenite, zakanite i mahinaciite na gospodinot Xaferi, da pobara da se isfrli od vlasta i da im ovozmo`i na pravosudnite institucii da povedat soodvetna postapka. Vo slu~aj da ne go stori toa, toga{ nego i site onie elementi vo negovata partija {to ponatamu prodol`uvaat da ja za{tituvaat taa koalicija samo zaradi odr`uvawe na vlasta i na partiskite i koaliciskite interesi na {teta na Ustavot, go proglasuvame za velepredavnik i barame da bide smenet i priveden od soodvetnite organi. Najseriozno izjavuvame deka nitu ovoj premier, nitu sledniot, nitu koj bilo vo ovaa ili vo sledna vlast ne }e mo`e da si igra so makedonskiot narod, makedonskata dr`ava takva kakva {to e zapi{ana vo Ustavot.

Go povikuvame pretsedatelot na makedonskata dr`ava, Boris Trajkovski, da se stavi vo odbrana na institucijata, pred koja e zakolnat i da ja izvr{i svojata funkcija, soglasno so Ustavot. Vo sprotivno, nie }e smetame deka i toj e del od politi~kite kliki vo Makedonija, ~ii li~ni i partiski interesi se pova`ni od dobroto na makedonskata dr`ava i na makedonskata nacija.

I Pretsedatelot na dr`avata i Premierot mora da prestanat da se odnesuvaat kako marioneti na tu|i interesi, otelotvoreni vo elementi i vnatre i nadvor od dr`avata i da ja vr{at funkcijata za koja se plateni i izbrani od makedonskiot narod i od makedonskiot glasa~.

Predupreduvame deka sudbinata na Makedonija e, vo krajna linija, vo makedonski race, vo racete na makedonskiot narod, a ne vo racete na li~nosti od tipot na Havier Solana, Robertson, Evropskata unija i Ha{kiot sud.

Povtoruvame deka sudbinata na Makedonija }e se re{ava na demokratski na~in ne vo Hag, ne vo Brisel, ne vo Stokholm, tuku vo Makedonija, pred budnite o~i na makedonskiot narod.

Svesni sme za dlabo~inata na ovoj istoriski mig i go povikuvame makedonskiot narod na javna gra|anska akcija, vo koja civilizirano i demokratski }e se sprotivstavi na obidite na site marioneti vnatre vo vlasta i gospodari - marioneti nadvor vo svetot koi{to sakaat da ja redefiniraat makedonskata dr`ava i da izvr{at dr`aven udar vrz makedonskiot Ustav.

Gi povikuvame Evropskata zaednica i silite na NATO - KFOR da prestanat so podlite i ne~esni igri za sudbinata na celiot makedonski narod i striktno da se dr`at do mandatot {to im e dodelen. Da ne zaboravat nikoga{ deka Makedonija e ramnopravna ~lenka na Obedinetite nacii i deka kako kon takva imaat me|unarodni obvrski {to treba da gi sproveduvaat, vo soglasnost so povelbata na Obedinetite nacii.

Od NATO - KFOR kontingentot barame da go sprovede svojot mandat za koj be{e upaten, a ne da dozvoluva od teritorija - protektorat - Kosovo pod Obedinetite nacii da se vr{at podli napadi vrz makedonskata dr`ava.

I na krajot, go povikuvame makedonskiot narod, zaedno so site etni~ki malcinstva vo Makedonija da bide buden i da ne dozvoli da bide izmanipuliran vo scenario, vo koe bi bil staven da se brani odnadvor, od

legalnite i demokratskite institucii vo Makedonija. Na{ata nepokolebliva vera le`i vo makedonskiot narod, vo negovata nepokolebliva mudrost da istrae, da pobedi nad site zla {to mu se zakanuvaat.

Makedonija, na{eto edinstveno nacionalno, kulturno-istorisko azno, }e go branime sega i zasekoga{.

So iskrena po~it i so nade` deka }e istraeme i }e pobedime,

Nestor Oginar, opolnomo{ten pretstavnik na makedonskoto iseleni{tvo


Osvestete se ako ste vo nesvest, otreznete se ako ste pijani!

Otvoreno pismo do pretsedatelot na Makedonija, Boris Trajkovski, pretsedatelot na Vladata, Qub~o Georgievski, pretsedatelot na Parlamentot Stojan Andov, ministerot za vnatre{ni raboti, Dosta Dimovska (vo ostavka), ministerot za odbrana na RM, Quben Paunovski, na~alnikot na General{tabot Jovan Andreevski i drugi li~nosti zadol`eni za bezbednosta na Makedonija

Gospoda,

Vie t.n. spored va{ite pozicii pogolemi od Gospoda, koi po funkcijata i polo`bata ste apsolutno odgovorni za bezbednosta na TAA dr`ava Makedonija i TOJ narod makedonski, osvestete se, ako ste vo nesvest, otreznete se, ako ste pijani, razbudete se, ako ste zaspani vo dolg son. Vo dr`avata vi besnee, hara, `ari, pali i ubiva albansko-ka~a~kiot establi{ment pod legalna zakrila i sorabotka na aktuelnata vlast na ~elo so Qub~o Georgievski.

Kriminalot i ubistvata gi preminaa site granici na trpelivost. Samo }e ve potsetime. Prebrojte si gi nevinite mladi `rtvi na mladite vojnici i policajci za koi ne vi e gri`a, a se ubieni od va{ite sorabotnici.

Ako ne ste sposobni da obezbedite siguren i bezbeden `ivot na makedonskiot narod vo Makedonija, vedna{ odete si gospoda i toa komplet, site vie {to ste odgovorni direktno za site kriminalni aktivnosti pod va{a vlast vo na{ata dr`ava. Za va{ite nesposobnosti i kriminalni aktivnosti tolku mnogu e zboruvano i pi{uvano {to navistina ne vredi ni{to pove}e da se zboruva ili pi{uva.

Setete se gospoda ako imate um i pamtewe. I vie `iveevte vo edna dr`ava {to se vika{e Jugoslavija, a koja ja upravuva{e eden Josip Broz Tito. Dali za 50 godini od TIE isti "silni" ka~aci ima{e 10 otsto od kriminalot {to vie go napravite za 2,5 godini. E, pa izvinete gospoda, vlasta i vlastodr`cite se tolku mili i omrznati kolku {to narodot ima fizi~ka, ekonomska i politi~ka bezbednost vo zemjata.

Gospoda i vie znaete, a ako ne znaete tolku polo{o i pote{ko, deka nekoj od nadvor }e vi ja ~uva i }e vi ja brani dr`avata, a vie }e {mukate od medot, vo ovoj slu~aj NATO - kriminalcite.

Osvestete se ako ste vo nesvest, otreznete se ako ste pijani. Zlostorstvata Va{i mnogu brzo se stigaat edno so drugo, taka {to te{ko se zaboravaat. Sekoj drug dr`avnik za vakvo zlostorstvo i kriminal bi gi sramnil so zemjata tie ka~a~ko-albsnki osila Tanu{evci, [em{evo, Ara~inovo, Zajas, Vele{ta i drugi vo koi nemate nikakva kontrola, a vo niv i vlast i vojska i policija se albanskite ka~aci. Ili tie mladi `ivoti za vas gospoda ne zna~at ni{to.

Ispr~ete se gospoda vie ili va{ite sinovi vo prvite borbeni redovi, za da si gi so~uvate golemite privilegii, da ve vidime na lice mesto i od vas da zememe primer kako se brani taa va{a sopstvenost i privilegija.

Site tie va{i `rtvi imaat roditeli, bra}a i sestri, koi dlaboko i dolgo `alat za svoite najbliski koi na tolku mizeren na~in mu gi podmetnavte za `rtvi na ka~acite. Gospoda, zar ne znaete kako Amerika gi re{ava takvite problemi?!

Setete se za Kore{ i negovata grupa, kako zavr{ija vo Teksas! Da, ova e Amerika. Gospoda, naj~esno i najiskreno bi bilo site komplet da ve nema, da si odite. Cela Makedonija, celokupnata Makedonska zaednica vo Toronto, e krajno ogor~ena na va{ata potpolna nesposobnost i arogancija.

P.S. Spored na{ite soznanija i informacii, celokupnite kriminalni aktivnosti se delo na oslobodenite 1.000 kriminalci od Idrizovo, od strana na "golemiot" lider, Qub~o Georgievski, a poslednite vo Tanu{evci na Xavid Asani.

Celosna poddr{ka samo za pretsedatelot Boris Trajkovski

VMRO-Obedineta, Toronto


So vojna protiv vojnata

Mir na zemjata... rekol Bog Isus.

No, dali go vidovte mirot? Kako zbor "mir" postoi, no mir zasega vo zemjata ne postoi, ne postoi mir kako zakon na `ivotot, kako re`im! Stra{iloto na vojnata se zakanuva od site strani. Vo nekoi zemji vojnata ne e samo prosta zakana, tuku e stvarnost. Vo ovoj moment vojnata tropa na vratata na na{ata dr`ava. No i tamu kade narodite ne se vo voena sostojba i tamu `iveat so stravot od vojnata. Vojnata visi vrz glavite na lu|eto vo svetot. Nikoj ne e siguren za utre{ninata. Se mobiliziraat dr`avi, zasileno se vooru`uvaat, senkata od novata katastrofa se {iri i se nazira, a mirot kako {to se pojavuva, vsu{nost e podgotvuvawe za vojna.

Vojnata se ra|a vo glavite na grst lu|e, tamu vo niv viree i se razviva, a tie preku propagandnite instrumenti go podgotvuvaat ogromnoto mnozinstvo na lu|e da go vklu~at i da u~estvuvaat vo vojna. Pottiknuva~i na vojna se lu|e nenormalni, ludi, nenasitni za bogatstvo i la`na slava, a vo polza na nivnite interesi - vsu{nost la`ni i privremeni.

Razmislete malku: vojna na mestoto kade se rodi Isus i kade propoveda{e mir na zemjata. Vojna po cel svet, vojna i kaj nas.

No, mirot prodol`uva da privlekuva "blagosostojba me|u lu|eto".

MIR o~ekuvaat lu|eto, MIR gi zatopluva du{ite na narodot. No MIR-ot e dojden do takvo nivo, {to pretstavuva samo kratok odmor za podgotvuvawe vojna.

Prethodnite vojni ne bea ni{to pred sovremenite klanici, nikoga{ ~ove~kiot `ivot ne bil tolku eftin kolku denes.

Do koga krv? Do koga ~ad i miris na barut, do koga radijacii? Do koga prokletstvoto od vojnata }e go sostanuva `ivotniot zakon? Odgovorot ne go ~ekate od Vitleem, odgovorot da go pobarame od nas. A toj odgovor e "Vojna protiv vojnata", za{to samo takvata vojna }e bide poslednata vojna na ~ovekot, te{ka, a do sega ne sme vodele takva vojna.

Neka bide blagoslovena generacijata {to }e izleze pobedni~ka od poslednata "vojna protiv vojnata".

Takvi podgotovki i napori pravi me|unarodnata zaednica za da pobedi na poslednata "vojna protiv vojnata" i toga{ kaj lu|eto }e is~ezne senkata na stravot od vojni i }e se pro{iri niz planetata MIR, spokojstvo i blagosostojba.

Petar Sarakinov


Dvoli~na politika na albanskite lideri

Po povod poslednite politi~ki slu~uvawa, zagrozenata bezbednost i teritorijalniot integritet na dr`avava i zagrozenite nacionalni interesi na makedonskiot narod, Op{tinskiot Komitet na MAAK-Konzervtivna Partija - Prilep, ~uvstvuva patriotski dolg, gra|anska i moralna dol`nost i obvrska da go izrazi pred celiot makedonski narod svoeto javno reagirawe.

Nie, ~lenovite za OK na MAAK-Konzervativna Partija - Prilep, pred celata makedonska javnost najostro ja osuduvame dvoli~nata politika na albanskite politi~ki partii i nivnite lideri od tipot na gospodata Xaferi i Imeri, kako i na nivnite sojuznici koi kone~no ja simnaa maskata na demokratija i go poka`aa pred celiot svet svoeto vistinsko lice.

Kako partija na vistinski i ~esni makedonski patrioti, nie najostro i beskompromisno se sprotivstvuvame duri i na sekoj obid za menuvawe na Ustavot ili Preambulata bez soglasnost i odobruvawe na makedonskiot narod, bidej}i takviot ~in go smetame kako otvoreno predavstvo na makedonskite dr`avni i nacionalni interesi.

I na krajot, im izrazuvame celosna i bezrezervna moralna poddr{ka na makedonskite studenti, ~ii barawa gi smetame za sosema opravdani i ispravni.

OK na MAAK - Konzervativna - Prilep