KOJ STOI ZAD ANTIZAPADNATA HISTERIJA [TO SE [IRI VO REPUBLIKA MAKEDONIJA?

Otkako zavr{i agresijata na albanskite teroristi so nivni voen poraz, nad Republika Makedonija se nadvisnuva edna druga, mo`ebi u{te pogolema opasnost, koja zgora na s#, direktno im odi vo prilog na albanskite teroristi i na preostanatite neprijateli na Makedonija i koja mo`e da ima dalekuse`ni posledici po na{iot opstanok. Stanuva zbor za kampawata na sozdavawe antizapadna i anti-NATO histerija na koja denovive sme svedoci. Ovaa kampawa perfidno ja forsiraat oddelni mediumi, a vo praktika ja poddr`uvaat i drugi subjekti koi, iako se malubrojni, pravat nepopravliva {teta po ugledot na Republika Makedonija.

Primeri za ova ima pove}e. Neodamna eden na{ medium objavi la`na vest deka navodno pretstavnikot na EU, Havier Solana, izjavil deka Ustavot na RM treba da se menuva. Iako ovaa laga vedna{ be{e demantirana, na nea reagira{e nekakov "Forum na mladi novinari" so `estok napad protiv Solana, t.e. protiv Evropskata unija, navodno vo ime na "makedonskiot patriotizam". Zna~i, "mladite novinari" prakti~no go napadnaa Solana za izjava {to nikoga{ ne ja dal, iako znaeja deka taa izjava e obi~na laga (namerno plasirana od redakcijata na doti~niot medium poradi odredena cel).

Isto e i so dezinformaciite {to se plasiraa vo nekoi mediumi za navodnoto "neobjektivno informirawe" na amerikanskata TV mre`a "Si En En" vo vrska so nastanite vo Makedonija. Po~naa da se javuvaat poedinci i nekakvi fantomski "gra|anski zdru`enija" koi frlaa drvja i kamewa protiv "Si En En", iako veruvam deka najgolemiot del od niv nikoga{ vo `ivotot ja nemaat gledano ovaa TV stanica, koja isklu~itelno objektivno i vo polza na Republika Makedonija izvestuva{e za nastanite vo vremeto na krizata.

Vrv na ovie dejstva bea neodamne{nite sramni demonstracii na grst lu|e pred zgradata na Sobranieto na RM, koi isfrluvaa nedoli~ni paroli protiv Havier Solana, protiv NATO i sli~no. U{te pone~esno od nivna strana be{e toa {to svojata antizapadna histerija tie ja maskiraa bo`em poradi "strav" od promena na Ustavot na RM.

Ovde seriozna zabele{ka im upatuvam i na studentite, koi ne smeeja da dozvolat vakvite histeri~ni antizapadni i neokomunisti~ki recidivi da ja pomatat nivnata akcija za potpi{uvawe peticija protiv promena na Ustavot na RM. Zna~i, Ustavot ne treba da se menuva ({to vpro~em go najavija site pogolemi makedonski partii) i akcijata na studentite e sosema vo red, no organizatorite na sobiraweto potpisi ne smeeja da dozvolat vakvata akcija da bide zagadena so antizapadna i anti-NATO histerija na poedinci.

No, da se vratime na nositelite na antizapadnata histerija vo RM. Koj e inspirator i organizator na ovie dejstva? Nema da preteram ako ka`am deka zad vakvite dejstva stojat tokmu golemoalbanskite ekstremisti! Imeno, ekstremistite vidoa deka Zapad celosno ja poddr`uva RM i deka takvata poddr{ka za niv e nepremostliva pre~ka za nivnite natamo{ni dejstva. Poradi toa, nivnite stratezi sega ja naso~ija svojata subverzivna propaganda vo nasoka da ja razbijat poddr{kata na Zapad kon RM. Taka e sozdadena idejata da se otpo~ne so {irewe na antizapadno i anti-NATO raspolo`enie srede etni~kite Makedonci. Za taa cel, spored nekoi informacii, preku izvesni lobi-strukturi vo nekoi makedonski mediumi (posebno zad onie zad koi stoi somnitelen stranski kapital), svesno po~naa da se ufrluvaat dezinformacii deka Zapad navodno "tajno" raboti protiv Makedonija; deka NATO "vr{i pritisok" za promena na Ustavot na RM; deka zapadnite mediumi "celosno se na stranata na teroristite" i sli~no - s# so cel da se predizvikaat negativni reakcii kon Zapad i kon NATO od strana na etni~kite Makedonci. Krajnata cel na ovaa specijalna vojna e sozdavawe na antizapadno raspolo`enie srede Makedoncite. Takvite izlivi na antizapadnoto raspolo`enie, normalno deka }e dovedat do soodveten odgovor od Zapad, zatoa {to zapadnite politi~ari ne se ludi da poddr`uvaat dr`ava ~ija javnost pluka po niv. Taka treba da dojde do politi~ki sudir me|u RM i Zapad, t.e. treba da se slu~i ona {to so netrpenie go ~ekaat albanskite ekstremisti.

Vo praktika gledame deka i navistina ovoj plan po~na da se ostvaruva. Na vakvite dezinformacii, slu~ajno ili ne, ve}e po~naa da nasednuvaat naivnici od tipot na "mladite novinar~iwa" so {to prakti~no po~na planiranoto sozdavawe na antizapadno raspolo`enie srede Makedoncite.

Dokolku "mladite novinari" (na koi, vo me|uvreme, im se pridru`i i nekakva "mladinska koalicija") se tolkavi "patrioti", zo{to toga{ ne upatija javna blagodarnost do SAD za opremuvaweto na na{ata Armija so sovremena voena tehnika? Ili zo{to ne upatija blagodarnost do SAD poradi toa {to nivnata kontrarazuznava~ka slu`ba, za vreme na naj`estokite sudiri, gi snabduva{e na{ite vooru`eni sili so korisni informacii za dvi`eweto na teroristite ({to neodamna go ka`a i samiot pretsedatel Bu{)?

Li~no, od u~esnik vo borbite, imam slu{nato deka za vreme na krizata vo Tanu{evci edna edinica na ARM bila spasena od podmolen no}en napad na teroristite tokmu blagodarenie na informaciite od amerikanskata kontrarazuznava~ka slu`ba, koja navreme gi izvestila na{ite vojnici za doa|aweto na teroristite, po {to tie prezele merki za svoja za{tita. Prakti~no, Amerikancite ja spasile ovaa na{a edinica od vistinski masakr i, ako ne bila nivnata pomo{, u{te pove}e makedonski majki i `eni denes }e bea zavieni vo crno!

No, seto ova ne e va`no za "mladite novinar~iwa" i za "mladinskata koalicija" (da ne e ova nekoj novokomponiran "Sojuz na socijalisti~kata mladina"?) . Mnogu "pova`no" za niv e tie da go napadnat Solana (~itaj: EU) za izjava {to nikoga{ ne ja dal. A, dali tie toa "naivno" go napravija ili ne, dovolno zboruva faktot {to tie reagiraa na vakvata nepostoe~ka izjava na Solana, iako znaeja deka izjavata vo me|uvreme be{e demantirana. Ottamu i navistina javnosta treba da go doznae odgovorot na pra{aweto: koj stoi zad ovie subjekti i kakva uloga igraat tie preku nivnite subverzivni napori Republika Makedonija da ja oddale~at od EU i od NATO?

Inaku, to~no e deka pripadnicite na KFOR na po~etokot od krizata i samite bea iznenadeni od agresivnosta na teroristi~kite napadi i ne si ja vr{ea rabotata kako {to treba, poradi {to mnozina ovde so pravo reagiraa. No, takvata sostojba relativno brgu be{e nadminata i Zapad & ja dade celata poddr{ka na RM. Sepak, za nekoi ovde{ni nezreli subjekti ni toa kako da ne be{e dovolno. Tie kako da ~ekaa Amerikancite da dojdat i da vojuvaat namesto nas, a nie otstrana da gledame seir i zgora na toa da gi kritikuvame zo{to ne se borat u{te poagilno za na{ata kauza.

Zna~i, nema somnenie deka anti-NATO raspolo`enieto vo Makedonija direktno e podgotveno vo propagandnata kujna na golemoalbanskite ekstremisti, koi kako nesvesni marioneti, ume{no gi koristat emociite na malubrojnite ovde{ni komunisti~ki recidivi za {irewe na antizapadna histerija. Vakvite komunisti~ki recidivi ne bi mo`ele da se nare~at "srbomani", zatoa {to Srbija poleka, no sigurno, ve}e nezadr`livo ~ekori po vistinskiot pat, a toa e evroatlantskata integracija, zabrzano vra}aj}i se kon vrednostite na svoeto tradicionalno prijatelstvo so Zapad.

Ottamu, nema somnenie deka komunisti~kite recidivi, nesmasno maskirani pod maskata na "makedonski patrioti", prakti~no imaat isti idei so ostatocite od sledbenicite na Milo{evi}, koj od pred nekolku dena kone~no se najde na zaslu`enoto mesto. Tragikomi~no vo seto ova e toa {to neodamne{nite "demonstranti" pred Sobranieto na RM se tolku zaslepeni od svojata omraza kon Zapad, {to ne umeat da sogledaat deka nivnite idei (~itaj: ideite na Milo{evi}) za sudir pome|u RM i zapadnite zemji, direktno im odat vo prilog na albanskite teroristi. Da se poistovetuva Havier Solana so "satanata" vo migot koga toj dojde da gi uto~ni poedinostite okolu idnoto prakti~no pribli`uvawe na RM kon EU - toa ili pretstavuva mazohizam od prv stepen (dostoen da se pozanimavaat psihijatrite i sociolozite) ili pretstavuva svesna subverzivna dejnost protiv vitalnite interesi na Republika Makedonija (dostojna za Slu`bata za dr`avna bezbednost). Treto nema.

I za kraj }e ka`am deka pri pretresot na vilata na Milo{evi}, pokraj golemite koli~estva oru`je, bil pronajden i zlaten orden za "naroden heroj", {to Milo{evi} planiral da si go dodeli samiot sebesi po bombardirawata na NATO. Bidej}i sega toj ne e vo mo`nost da go stori toa, predlagam ovoj orden (za "borba" protiv NATO), da im se dodeli na onie koi neodamna pred Sobranieto "hrabro vreskaa" protiv NATO i protiv Evropskata unija. Taka, mo`ebi malku }e go raspolo`at nivniot "vo`d" vo ovie negovi prvi i najte{ki zatvorski denovi.

Aleksandar Donski


BEZ OTSTAPKI ZA USTAVOT!

Otvoreno pismo do makedonskata Vlada i do nejziniot portparol

Po~ituvan gospodine Milo{oski,

So ova pismo sakam da uka`am na stravot prisuten me|u site Makedonci deka Makedonija }e ja izgubime tokmu na pregovara~ka masa! Dokolku Vladata na RM se soglasi na kakvi i da se ustavni promeni, toa }e zna~i kraj na Makedonija kako dr`ava!!!

Vie i va{ata partija VMRO-DPMNE so takov eden poteg na velepredavstvo na makedonskite nacionalni interesi }e & go nanesete zavr{niot smrtonosen udar na Makedonija, so {to }e bidete zapamteni vo istorijata kako lu|e koi uspeaja da go uni{tat ve}e kone~no realiziraniot makedonski son za sopstvena dr`ava!

Gospoda koi ste na vlast - do koga }e se davaat otstapki kon Albancite!? Do koga!? Do koga na{ata diplomatija }e bide nesposobna da gi brani i prezentira na{ite makedonski interesi!!? Pa zarem }e prifatite ultimativni barawa za menuvawe na makedonskiot Ustav!!?? Tolku li ne ste svesni deka toa i be{e glavnata intencija na albanskite teroristi!!?? Teroristite bea svesni deka ne mo`at da osvojat makedonska teritorija po pat na sila!! Sekoj barem malku inteligenten ~ovek }e sfati deka nivnata taktika be{e tokmu da privle~at vnimanie za potoa legitimnite politi~ki prestavnici na albanskoto malcinstvo (DPA i PDP) da izvr{at pritisok vrz makedonskata Vlada za promena na makedonskiot Ustav!!

Pa, zar gospoda }e ja prifatite igrata koja edni teroristi od talibanski tip vi ja nametnaa!?? Pa, zar }e potpadnete pod pritisok na NATO komu Makedonija tolku mnogu mu pomogna!? Zar }e potpadnete pod pritisok na gospodinot Bu{ koj pred dve nedeli go ukina Ukazot na negoviot prethodnik Klinton za vospostavuvawe na {panskiot jazik kako vtor oficijalen jazik vo federalnata amerikanska administracija vo podra~jata kade [pancite se vo mnozinstvo!?

Gospoda, treba da znaete deka pravdata, faktite, vistinata se na stranata na Makedonija!! Samo vie ste ili nesposobni ili ne sakate toa da go prezentirate pred evropskite i amerikanskite diplomati! Apeliram do va{ata sovest i ~uvstvo na odgovornost kon mnogute Makedonci koi go dadoa glasot za vas vo 1998 godina - da ne prezemate nikakov ~ekor so koj na du{a }e go imate celiot makedonski narod i sudbinata na makedonskata dr`ava koja so krv e sozdavana niz vekovite!!

Ne smee da se napravi izmena na nitu eden zbor od makedonskiot Ustav! Kakva i da e promena }e zna~i na{ poraz i priznanie za albanskite teroristi i znak na pottik za toa deka oru`jeto navistina nosi politi~ki promeni!!

Nikola Celeski, Struga


VO EVROPA KAKO BJRM?

Makedonskiot narod vo tekot na Vtorata svetska vojna dade respektiven pridones za pobedata nad fa{izmot i nacizmot. So sopstveni sili se izbori za svoeto osloboduvawe i sozdavawe makedonska nacionalna dr`ava so demokratsko ureduvawe so ednakvi gra|anski prava za site. So Ustavot na Makedonija od 1946 godina be{e garantirano pravoto na makedonskiot narod na samoopredeluvawe i proglasuvawe na samostojna makedonska dr`ava. Makedonskiot narod go iskoristi toa svoe ustavno pravo i nenasilno se razdru`i od Jugoslavija i si go povrati svojot celosen suverenitet vo 1991 godina.

Sledej}i gi demokratskite procesi vo Evropa, Ustavot na R. Makedonija od 1991 godina ja definira dr`avata kako dr`ava na makedonskiot narod, so gra|anski prava za site dr`avjani, taka kako {to se uredeni site dr`avi vo regionot i vo Evropa. Na nacionalnite malcinstva i etni~ki grupi im se obezbedeni site prava za potpolno za~uvuvawe i neguvawe na svojot identitet, vo soglasnost so site me|unarodni konvencii za pravata na gra|anite i etni~kite i jazi~ni grupi, duri mnogu pove}e otkolku {to e toa predvideno so me|unarodnite dogovori i konvencii.

I pokraj seto toa, Makedonija e podlo`ena na `estok pritisok na vode~kite li~nosti od Evropskata zaednica i od nekoi drugi golemi sili koi se staveni vo funkcija na obezbeduvawe na poseben status na albanskoto malcinstvo vo R. Makedonija, edno od pove}eto nacionalni malcinstva i etni~ki grupi vo na{ata dr`ava. Za realizirawe na takvata politika, na makedonskiot narod mu se nametnuva multietni{tvo, kako sistem i sredstvo za denominacija na dr`avotvornosta na makedonskiot narod, osobeno so baraweto za bri{ewe na Preambulata na Ustavot, na negovo sveduvawe na nedefinirana masa, a makedonskata dr`ava na zaednica na gra|ani bez nacionalen identitet, {to pretstavuva nepoznat presedan vo sovremenata istorija.

Na R. Makedonija & se nudi Spogodba za asocijacija i stabilizacija so Evropskata zaednica, no kako dr`ava bez identitet, kako BJRM, vo uslovi koga edna od ~lenkite na taa Zaednica ne go priznava imeto na dr`avata, a drugata sosedna dr`ava ne go priznava makedonskiot narod i jazik. Toga{ se postavuva pra{aweto, kakov }e bide statusot na Makedonija kako BJRM i {to dobiva, a {to gubi makedonskiot narod. Nie ja razbirame obedineta Evropa kako Evropa na obedineti narodi so svoj identitet, so svoja avtenti~na kultura i samo taka mo`e da se gradi zaedni~ka evropska civilizacija. Dokolku stanuva zbor za drug odnos kon R. Makedonija, toga{ na{eto pridru`uvawe kon Evropskata zaednica kako individui - gra|ani nema opravduvawe.

Se obra}ame do Pretsedatelot na R. Makedonija, Sobranieto, Vladata i do makedonskite politi~ki partii so uka`uvawe deka ova e presvrten moment za makedonskiot narod i makedonskata dr`ava.

Vie site nosite istoriska odgovornost za opstojuvaweto na R. Makedonija kako makedonska dr`ava, a so toa i za sudbinata na makedonskiot narod i nacija. Potpi{uvaweto na spogodbata za stabilizacija i asocijacija e opravdano edinstveno so ustavnoto ime na R. Makedonija. Vo sprotivno nie treba da se zablagodarime za dobrata namera na Evropskata zaednica i bez toa makedonskiot narod so vekovi opstojuval i }e opstojuva. Od Vas zavisi dali makedonskiot narod }e go za~uva svoeto dostoinstvo, svoeto ime i dr`ava ili pak Vie i site sega{ni generacii }e bideme zabele`ani vo istorijata so toa {to go dovele vo pra{awe opstojuvaweto na spostveniot narod i dr`ava.

Evidentno e deka posledicite }e bidat dalekuse`ni.

Pretsedatelstvo na

Zdru`enieto na nastavnicite po istorija na R. Makedonija