"Dvojstvo" vo upisnata politika

Dvata dr`avni univerziteta ostanuvaat na svoite razli~ni upisni koncepti. Na vonrednata sednica na Interuniverzitetskata konferencija, zaka`ana zaradi usoglasuvawe na stavovite za konkursite za upis na novite bruco{i, skopskiot i bitolskiot Univerzitet se soglasija deka treba da bide formiran fondot za visokoto obrazovanie, a vo nego pretstavnici na univerzitetite i na Vladata da napravat konzistenten upisen model.

"Dvojstvoto" vo upisnata politika be{e oceneto "kako najmalo zlo", bidej}i i dosega dvata univerziteta imale razli~ni stavovi za upisite.

MAT

MAT ja plati prvata rata vo vrednost od 750 iljadi gm od dolgot kon Upravata za civilna vozdu{na plovidba (UCVP) i prodol`uva redovno da gi odr`uva liniite spored letniot red na letawe. Direktorot na UCVP, Mile Manolev, najavi deka }e se poni{ti dogovorot za edinstven redoven prevoznik {to MAT go potpi{a so Vladata, ako se utvrdi deka nekoi odredbi vo nego se sporni. Rakovodstvoto na MAT podnese nekolku krivi~ni prijavi protiv Manolev, poradi zloupotreba na slu`benata dol`nost. Tie baraat nadomest za pretrpenite finansiski {teti, bidej}i smetaat deka postapkata za nekolkudnevnoto prizemjuvawe na avionite e nezakonska.

Brutalna agresija

Grupa polski intelektualci isprati obra}awe do MANU vo koe, me|u drugoto, se veli:

"Mnogu voznemireno gi prifa}ame vestite deka sosedite, vooru`eni grupi kosovski Albanci, krenale raka na Va{ata mlada dr`ava. Vleguvaweto na tie teroristi~ki grupi vo granicite na Va{ata dr`ava, niz vekovi posakuvana, i najposle, mudro izvojuvana, go tolkuvame kako ~in na brutalna agresija od strana na onie, za koi{to sekoga{ ste imale razbirawe i na ~ii rodnini i prijateli, `iteli na Va{ata Republika, im osiguravte gra|anski i politi~ki prava i uslovi za kulturen i obrazoven razvoj.

Gi poddr`uvame va{ite streme`i i aktivnosti naso~eni kon za~uvuvawe na dr`avnata integralnost i na mirot vo regionot, komu postojano mu se zakanuvaat vojni".

Mle~na kriza

Mlekarnicite vo zemjava za sledniot period najavuvaat dopolnitelna restrikcija vo otkupot na mleko, so {to toj }e se namali za 30 otsto. [tetata e u{te pogolema ako se znae deka doa|a laktaciskiot period, koga koli~estvata na mleko se zgolemuvaat. Presedatelot na Upravniot odbor na Zdru`enieto na zemjodelcite, Veqo Tantarov, veli deka ima soznanija oti "mle~nata kriza" se pojavi kako rezultat na nekontroliraniot uvoz na mleko i mle~ni proizvodi od strana na humanitarnite organizacii i nivniot reeksport na Kosovo.

Spomenik za Miladinovci

Stru{kata javnost vnimatelno gi sledi aktivnostite vo dr`avava vo vrska so odbele`uvaweto na 140-godi{nina od izleguvaweto na Zbornikot na Miladinovci.

So ogled na toa {to i bugarskata strana insistira da se vklu~i vo odbele`uvaweto na 140-godi{ninata od izleguvaweto na Zbornikot na stru`anite Konstantin i Dimitrija Miladinovci, kako {to e poznato, reagira{e i Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija.

Denovive Struga izbra Odbor za proslava na 140-godi{ninata od izleguvaweto na Zbornikot. Odborot }e gi organizira aktivnostite {to za ova ~evstvuvawe }e se slu~uvaat vo rodniot grad na Miladinovci - Struga. Stru{kiot gradona~alnik, Romeo Dereban,povtorno se obrati so pismo do gradona~alnikot na \akovo, g. Darko Vrtari}, vo koe bara od negoviot kolega da se zazeme vo \akovo da bide postaven isklu~ivo spomenikot na znamenitite stru`ani od Struga.

Izgradba na mileniumskiot krst

Vo Arhiepiskopijata na Makedonskata pravoslavna crkva, na devetti april be{e potpi{an Dogovorot za izgradba na mileniumskiot krst na Vodno.

Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan, na potpi{uvaweto re~e: "Iska`uvam golema radost, a veruvam deka taa e zaedni~ka i za site po~ituva~i na krstot, na simbolot na hristijanstvoto, kako vo Skopje, taka i vo Republika Makedonija i {irum hristijanskiot svet".

Toj dodade deka postavuvaweto na mileniumskiot krst na vrvot na Vodno, go podrazbira kako spomen na odbele`uvawe na minatogodi{niot jubilej "2000 godini od hristijanstvoto", no i kako spomenik, koj }e go odbele`i dvaesetvekovnoto prisustvo na hristijanstvoto na ovie prostori.

Makedonski centar za karpesta umetnost

Prekinata sorabotka

Reakcija po povod odbivaweto na organizatorot na izlo`bata -"Avtori i dela" vo NUB "Sv. Kliment Ohridski" da gi izlo`i na vreme dostavenite dela od oblasta na karpestata umetnost od d-r Du{ko Aleksovski.

Najprvin rakovodstvoto na Centarot be{e informirano deka toa bilo napraveno poradi nemawe prostor. Koga toj argument be{e otfrlen od strana na generalniot sekretar na Centarot, Georgi Go{ev, eden od organizatorite, Sande Stoj~evski, na izlo`bata informira{e deka se zazelo stav samo prviot den da ne bidat izlo`eni knigite, dodeka drugite denovi knigite }e bile izlo`eni, so {to padna argumentot deka knigite prviot den ne bile izlo`eni poradi prostor.

Sepak, raduva faktot deka gospodinot Stoj~evski e izoliran vo ovoj slu~aj, bidej}i site drugi vraboteni vo bibliotekata, vklu~eni vo organizacijata na izlo`bata, isto taka izrazija negoduvawe po povod vakviot diskriminatorski ~in.

Centarot za karpesta umetnost na Makedonija vo idnina prekinuva sekakov vid sorabotka so NUB s# dodeka vrabotenite ne go ras~istat i osudat ovoj slu~aj i za toa da bideme pismeno informirani.